Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
 Ημερολόγιο Υποχρεώσεων
 Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ημερολόγιο
  Νέα και δραστηριότητες εταιρείας
Διοργάνωση διήμερου σεμιναρίου 07-08/07/2014.
Η εταιρεία «Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε.» σε συνεργασία με τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας της Συνδρομητικής Ιστοσελίδας της εταιρείας, διοργανώνουν διήμερο συνέδριο - σεμινάριο, με θέμα :
«Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ»

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα. 


περισσότερα...

 είσοδος χρήστη

  θέματα


Ερωτήσεις-Απαντήσεις
24/07/2014 Αναγνώριση προϋπηρεσίας κατά την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Απάντηση.

24/07/2014 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας στο εκπαιδευτικό προσωπικό των παιδικών σταθμών. Απάντηση.

16/07/2014 Κυρώσεις για την μη τήρηση ωραρίου. Απάντηση.

16/07/2014 Απόσπαση υπαλλήλου από Υπουργείο σε Δήμο, στο διάστημα μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής Απάντηση.

14/07/2014 Προσαύξηση στις δόσεις σε ρύθμιση οφειλών πριν το 2009. Απάντηση.

περισσότερα...
 

  Ενημερωτικά δελτία
Παρακαλούμε όπως εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερωθείτε με νέα και θέματα της ιστοσελίδας...
   Ανασκόπηση θεμάτων εβδομάδας

   Ανασκόπηση Εβδομάδας 28/07-01/08/2014
   (νομοθεσία, εγκύκλιοι, αναλύσεις, ερωτήματα, ημερολόγιο)


- ΚΥΑ 2/53212/0022 Υπ. Εσωτερικών - Οικονομικών - Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ' Ηλ. Διακυβέρνησης:  "Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης". Με την ΚΥΑ 2/53212/0022/15.07.2014 καθορίζεται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αποκλειστικά του προσωπικού των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ το οποίο είχε σταματήσει να καταβάλλεται στους υπαλλήλους των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ σύμφωνα με το αρ. πρωτ. οικ. 2/19352/0022 έγγραφο του ΓΛΚ περισσότερα...

- Ερωτήσεις-Απαντήσεις

- Ημερολόγιο Υποχρεώσεων  ανάλυση επίκαιρων θεμάτων

  Στη περιοχή αυτή σας ενημερώνουμε για τις αναλύσεις των επίκαιρων θεμάτων που οργανώνονται και   παρουσιάζονται από την Επιστημονική Ομάδα και μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
.


25/07/2014
Θέματα Προσωπικού και Διοικητικά θέματα των ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τον Ν. 4275/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τις αλλαγές που επέρχονται σε διοικητικά θέματα και θέματα προσωπικού των ΟΤΑ με τον Νόμο 4275/14 : "Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις".

24/07/2014
Οι ενέργειες των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με το οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες σύνταξης-ψήφισης-έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2015, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

 

περισσότερα...


 Λέξεις Κλειδιά

Ρύθμιση οφειλών N. 4257/14  Δημοτικές-Περιφερειακές εκλογές 2014 Κινητικότητα υπαλλήλων Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αξιολόγηση Δομών Δήμων Παρατηρητήριο   Προϋπολογισμός  

  επικαιρότητα

28/07/2014
ΠΟΛ 1182/14 Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1182 της Γεν. Γραμμάτεως Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α' του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων."
25/07/2014
Απόφαση 2/55519/ΓΔΔΕ Αναπλ. Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 2/55519/ΓΔΔΕ του Αναπλ. Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Σύσταση & Συγκρότηση Ελεγκτικών Κλιμακίων για τον έλεγχο τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης"
25/07/2014
Απόφαση ΔΣ ΚΕΔΕ
Δημοσιεύθηκε από την ΚΕΔΕ η απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. της 22ας Ιουλίου 2014, η οποία αφορά παρατηρήσεις επί του Προσχεδίου ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών & Εσωτερικών για τους Προϋπολογισμούς των Δήμων έτους 2015.
25/07/2014
Γενικό Έγγραφο Ε41/185 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. Ε41/185 από το ΙΚΑ με θέμα: "Κοινοποίηση του με αριθμ. Φ.80000/10992/795/5-6-14 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθώς και του με αριθμ. 4044/30-4-14 εγγράφου της Δ/νσης ΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ και παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για τη διαχείριση περιπτώσεων ακινήτων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/13 (ΦΕΚ-174 Α/8-8-13)"
25/07/2014
Δελτίο Τύπου ΚΕΔΕ - Ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα
Δημοσιεύθηκε το δελτίο τύπου από την ΚΕΔΕ το οποίο αφορά το πρόγραμμα της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας.
25/07/2014
Εγκύκλιος 40 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 40 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Παροχή οδηγιών σχετικά με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας ή λόγω δήλωσης αποποίησης - Άρθρα 16 & 18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Ν.3284/2004"
25/07/2014
Κατευθυντήρια οδηγία 2 (αρ. πρωτ. 3107) Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Δημοσιεύθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων η κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με την ορθή σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού, προς αποφυγή των συνηθέστερων πλημμελειών που εμφιλοχωρούν στους όρους αυτών.

 
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions