Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
Τώρα Βρίσκεστε ΕΔΩ: Send page with email / Αποστολή σελίδας με email
 Νέα Print this page / Εκτύπωση της σελίδας
27/03/2015 Τρόπος εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/15 για τους ΟΤΑ (Ρύθμιση 100 δόσεων)
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τη χορήγηση ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους ΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4321/15 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» .
20/03/2015 Σημείωμα για τα χρηματικά διαθέσιμα ΠΑΜ – ΠΣΕΑ, που είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν οι ΟΤΑ.
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την υποχρέωση των Δήμων να διατηρούν χρηματικά διαθέσιμα ΠΑΜ- ΠΣΕΑ.
18/03/2015 Μετάθεση έναρξης ισχύος διατάξεων του Ν. 4281/14 – Διατάξεις που παρμένουν σε ισχύ
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τη μετάθεση της ημερομηνία έναρξης του Β’ Μέρους του Ν. 4281/2014, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών υπηρεσιών και έργων, η οποία προβλέπεται στη τροπολογία με αρ. πρωτ. 17/17 13.3.2015 που κατατέθηκε στο κατατεθέν σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". Παρουσιάζονται και οι διατάξεις του Ν. 4281/14 που παραμένουν σε ισχύ.
13/03/2015 Το αποφαινόμενο όργανο στις απευθείας αναθέσεις προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών των Δήμων και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ..
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με το ποιο όργανο αποφασίζει στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών των Δήμων και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ., βάσει του Β’ Μέρους του Νόμου 4281/14.
09/03/2015 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, με το οποίο δίνονται διευκρινίσεις προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, τα ΝΠΔΔ και τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών (κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες, κλπ), για την αποστολή των αιτημάτων τους για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ και για συμβάσεις μίσθωσης έργου, μετά τη δημοσίευση της εγκυκλίου οικ. 7057/25-2-15 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
05/03/2015 Τα παραστατικά που λαμβάνουν οι ΟΤΑ με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/14)
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, σχετικά με τις τροποποιήσεις που επέρχονται στην έκδοση των παραστατικών συναλλαγών τα οποία λαμβάνουν οι ΟΤΑ, σύμφωνα με το Νόμο 4308/14 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
03/03/2015 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Φεβρουάριο του 2015.
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Φεβρουάριο του 2015, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
26/02/2015 Μεταβολές στα στοιχεία που υποβάλλουν οι Δήμοι και τα ΝΠΔΔ αυτών στην οικονομική βάση του ΥΠΕΣΔΑ
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τη τροποποίηση του πίνακα των υποβαλλόμενων οικονομικών στοιχείων από τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ αυτών στην βάση του ΥΠΕΣΔΑ, μετά από την έκδοση του εγγράφου με αρ. πρωτ. 6328/16.2.2015 από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
24/02/2015 Η τροποποίηση των διατάξεων για το Παρατηρητήριο των ΟΤΑ με το Ν.4316/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις τροποποιήσεις των σχετικών διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ, με τις διατάξεις του Ν. 4316/2014.
20/02/2015 Υποβολή εντύπου Ε11 «Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας» .
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την υποχρέωση των OTA να γνωστοποιούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
16/02/2015 «Αποδείξεις δαπανών»-το νέο καθεστώς που διαμορφώθηκε βάσει του Ν.4308/14 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με το καθεστώς των αποδείξεων δαπανών, το οποίο μεταβάλλεται με τις διατάξεις του Νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
12/02/2015 Διακίνηση αγαθών. Οι αλλαγές που φέρνουν από 1/1/2015 τα νέα λογιστικά πρότυπα στην οικονομική λειτουργία των ΟΤΑ.
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με θέματα διακίνησης αγαθών μετά και τις τροποποιήσεις που επιφέρει ο Νόμος 4308/14 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
11/02/2015 Τρόπος εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του Ν.4152/13 για τους ΟΤΑ
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα, σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών τρίτων προς ΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.2 του Ν. 4152/13.
09/02/2015 Τιμολόγηση ειδικών περιπτώσεων που αφορά το 2014 και μπορούν τα παραστατικά να εκδοθούν εντός του 2015- μεταβατικές διατάξεις του Ν.4308/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με το χρόνο έκδοσης τιμολογίου υπηρεσιών που αφορούν το 2014, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Νόμου 4308/14.
06/02/2015 Η τροποποίηση του άρθρου 161 του Ν.3463/06 για τη μεταφορά πιστώσεων που έχουν εγγραφεί για έργα
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες για έργα σε οποιαδήποτε άλλη δαπάνη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μετά τη τροποποίηση του άρθρου 161 του Ν. 3463/06.
04/02/2015 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Ιανουάριο του 2015.
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Ιανουάριο του 2015, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
03/02/2015 Ρυθμίσεις οφειλών των Δήμων και των Περιφερειών προς το Δημόσιο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4316/2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τη νέα ρύθμιση των οφειλών των ΟΤΑ προς το Δημόσιο, η οποία προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4316/2014.
02/02/2015 Η εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων και οι επιδράσεις στην οικονομική λειτουργία των ΟΤΑ από 1/1/2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις μεταβολές που επιφέρει ο Ν. 4308/14 σε θέματα του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), παλαιότερα ΚΒΣ και σε θέματα λογιστικής τυποποίησης και οικονομικών καταστάσεων και αφορούν τους ΟΤΑ.
30/01/2015 Η αντιμετώπιση των μη νόμιμων δαπανών στο μητρώο δεσμεύσεων
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την εμφάνιση στο Μητρώο Δεσμέυσεων των εγγεγραμμένων δαπανών στον προϋπολογισμό του φορέα, οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο έχουν καταστεί μη νόμιμες κατά τη διάρκεια του έτους.
28/01/2015 Η εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015, βάσει της εγκυκλίου 2/98002/ΔΠΓΚ/23.12.2014 του ΓΛΚ και οι ενέργειες που αφορούν τους ΟΤΑ
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015 των ΟΤΑ, βάσει της εγκυκλίου 2/98002/ΔΠΓΚ/23.12.2014 του ΓΛΚ, με την οποία δίνονται κατευθύνσεις για την εκτέλεση του Π/Υ έτους 2015 για το σύνολο των φορέων του Δημοσίου (κεντρική διοίκηση και φορείς γενικής κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ).
27/01/2015 Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015 και η προσαρμογή του στα τελικά δεδομένα του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία προβλέφθηκε για πρώτη φορά με τη ΚΥΑ 29530/14, ώστε να αποτυπωθούν σε αυτόν τα τελικά δεδομένα του 2014 και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός.
19/01/2015 Η δημιουργία ειδικού αποθεματικού στους ΟΤΑ και η επίδραση στον ισοσκελισμό και την εκτέλεση του Π/Υ (άρθρο 78 Ν.4316/14)
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την εγγραφή πίστωσης στο προϋπολογισμό των ΟΤΑ (Δήμοι και Περιφέρειες) σε ποσοστό επί των τακτικών εσόδων τους, η οποία αναφέρεται ως ειδικό αποθεματικό και ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 78 του νόμου 4316/2014.
15/01/2015 Τι αλλάζει για ταμειακά βεβαιωμένες οφειλές προς ΟΤΑ από 1/1/2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά το ισχύον καθεστώς για τις ληξιπρόθεσμες ταμειακά βεβαιωμένες οφειλές προς τους ΟΤΑ.
14/01/2015 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Δεκέμβριο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Δεκέμβριο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
13/01/2015 Ενέργειες των οικονομικών υπηρεσιών για την ενημέρωση των Π/Υ των Δήμων σχετικά με τα εκτελούμενα έργα μέσω των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (λογιστικές τακτοποιήσεις)
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά την υποχρέωση των οικονομικών υπηρεσιών των Δήμων να τακτοποιούν λογιστικά τους λογαριασμούς του Π/Υ σχετικά με τα εκτελούμενα έργα μέσω των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης.
12/01/2015 Κατάργηση κρατήσεων σε προμήθειες-έργα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4254/14
Αναδημοσιεύτηκε το ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής ομάδας της εταιρείας το οποίο είχε αναρτηθεί την 05-06-2014, σχετικά με τις μη ανταποδοτικές κρατήσεις που κάνει το Δημόσιο υπέρ τρίτων οι οποίες καταργούνται ή εξορθολογίζονται με τις διατάξεις του Ν.4254/14 από την 01-01-2015.
09/01/2015 Πρώτες ενέργειες των οργάνων διοίκησης και της οικονομικής υπηρεσίας για το 2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με το οποίο συγκεντρώνονται οι υποχρεώσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου ώστε να αποτελέσουν οδηγό για τις ενέργειές της κατά το μήνα Ιανουάριο 2015.
08/01/2015 Αναστολή προσλήψεων, υπηρεσιακών μεταβολών, ανάκληση αδειών και διευκολύνσεις υπαλλήλων εν όψει βουλευτικών εκλογών
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών και τη χορήγηση διευκολύνσεων για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στους δημοσίους υπαλλήλους ενόψει των βουλευτικών εκλογών στις 25-1-2015.
07/01/2015 Ενέργειες της οικονομικής υπηρεσίας για την επαναβεβαίωση των βεβαιωτικών καταλόγων
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την επαναβεβαίωση των χρηματικών καταλόγων στον κωδικό των ανείσπρακτων εσόδων, στην οποία οφείλει να προβεί η ταμειακή υπηρεσία των Δήμων με το νέο οικονομικό έτος.
30/12/2014 Διαδικασία καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας και δημοσίευση αποφάσεων υπερωριακής εργασίας
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται για την λήψη αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. καθώς και την δημοσίευση αυτών των αποφάσεων. Ενημερωμένο όσον αφορά τη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
10 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ανά σελίδα
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions