Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
Τώρα Βρίσκεστε ΕΔΩ: Send page with email / Αποστολή σελίδας με email
 Νέα Print this page / Εκτύπωση της σελίδας
28/01/2015 Η εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015, βάσει της εγκυκλίου 2/98002/ΔΠΓΚ/23.12.2014 του ΓΛΚ και οι ενέργειες που αφορούν τους ΟΤΑ
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015 των ΟΤΑ, βάσει της εγκυκλίου 2/98002/ΔΠΓΚ/23.12.2014 του ΓΛΚ, με την οποία δίνονται κατευθύνσεις για την εκτέλεση του Π/Υ έτους 2015 για το σύνολο των φορέων του Δημοσίου (κεντρική διοίκηση και φορείς γενικής κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ).
27/01/2015 Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015 και η προσαρμογή του στα τελικά δεδομένα του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία προβλέφθηκε για πρώτη φορά με τη ΚΥΑ 29530/14, ώστε να αποτυπωθούν σε αυτόν τα τελικά δεδομένα του 2014 και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός.
19/01/2015 Η δημιουργία ειδικού αποθεματικού στους ΟΤΑ και η επίδραση στον ισοσκελισμό και την εκτέλεση του Π/Υ (άρθρο 78 Ν.4316/14)
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την εγγραφή πίστωσης στο προϋπολογισμό των ΟΤΑ (Δήμοι και Περιφέρειες) σε ποσοστό επί των τακτικών εσόδων τους, η οποία αναφέρεται ως ειδικό αποθεματικό και ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 78 του νόμου 4316/2014.
15/01/2015 Τι αλλάζει για ταμειακά βεβαιωμένες οφειλές προς ΟΤΑ από 1/1/2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά το ισχύον καθεστώς για τις ληξιπρόθεσμες ταμειακά βεβαιωμένες οφειλές προς τους ΟΤΑ.
14/01/2015 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Δεκέμβριο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Δεκέμβριο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
13/01/2015 Ενέργειες των οικονομικών υπηρεσιών για την ενημέρωση των Π/Υ των Δήμων σχετικά με τα εκτελούμενα έργα μέσω των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (λογιστικές τακτοποιήσεις)
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά την υποχρέωση των οικονομικών υπηρεσιών των Δήμων να τακτοποιούν λογιστικά τους λογαριασμούς του Π/Υ σχετικά με τα εκτελούμενα έργα μέσω των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης.
12/01/2015 Κατάργηση κρατήσεων σε προμήθειες-έργα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4254/14
Αναδημοσιεύτηκε το ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής ομάδας της εταιρείας το οποίο είχε αναρτηθεί την 05-06-2014, σχετικά με τις μη ανταποδοτικές κρατήσεις που κάνει το Δημόσιο υπέρ τρίτων οι οποίες καταργούνται ή εξορθολογίζονται με τις διατάξεις του Ν.4254/14 από την 01-01-2015.
09/01/2015 Πρώτες ενέργειες των οργάνων διοίκησης και της οικονομικής υπηρεσίας για το 2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με το οποίο συγκεντρώνονται οι υποχρεώσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου ώστε να αποτελέσουν οδηγό για τις ενέργειές της κατά το μήνα Ιανουάριο 2015.
08/01/2015 Αναστολή προσλήψεων, υπηρεσιακών μεταβολών, ανάκληση αδειών και διευκολύνσεις υπαλλήλων εν όψει βουλευτικών εκλογών
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών και τη χορήγηση διευκολύνσεων για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στους δημοσίους υπαλλήλους ενόψει των βουλευτικών εκλογών στις 25-1-2015.
07/01/2015 Ενέργειες της οικονομικής υπηρεσίας για την επαναβεβαίωση των βεβαιωτικών καταλόγων
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την επαναβεβαίωση των χρηματικών καταλόγων στον κωδικό των ανείσπρακτων εσόδων, στην οποία οφείλει να προβεί η ταμειακή υπηρεσία των Δήμων με το νέο οικονομικό έτος.
30/12/2014 Διαδικασία καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας και δημοσίευση αποφάσεων υπερωριακής εργασίας
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται για την λήψη αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. καθώς και την δημοσίευση αυτών των αποφάσεων. Ενημερωμένο όσον αφορά τη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
29/12/2014 Ρυθμίσεις που αφορούν τους ΟΤΑ με το Ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής ομάδας της εταιρείας, στο οποίο επισημαίνονται οι βασικότερες αλλαγές που επέρχονται, με την έκδοση του Ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» και αφορούν τους ΟΤΑ.
24/12/2014 Ενέργειες των οργάνων διοίκησης και των οικονομικών υπηρεσιών για την ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων στο τέλος της χρήσης 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής ομάδας της εταιρείας, στο οποίο επισημαίνονται οι βασικές ενέργειες των οργάνων διοίκησης και των οικονομικών υπηρεσιών για την ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων, που για διάφορους λόγους δεν έχουν εκτελεστεί-πληρωθεί μέχρι τέλος του έτους.
19/12/2014 Συγκρότηση Επιτροπών των ΟΤΑ για Προμήθειες και Υπηρεσίες για το έτος 2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τη συγκρότηση των επιτροπών προμηθειών με βάση τον ΕΚΠΟΤΑ και των επιτροπών υπηρεσιών σύμφωνα με το ΠΔ 28/80, από τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα.
18/12/2014 Πότε συντελείται η παραγραφή απαιτήσεων των Δήμων από τρίτους και οι απαιτούμενες ενέργειες της υπηρεσίας για την αναστολή ή διακοπή της
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφό από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις ενέργειες της οικονομικής υπηρεσίας και ιδιαίτερα της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου για την εύρεση των βεβαιωμένων εσόδων που υπόκεινται σε παραγραφή και η λήψη των απαραίτητων μέτρων, ώστε να ανασταλεί ή διακοπεί η παραγραφή αυτών.
03/12/2014 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Νοέμβριο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Νοέμβριο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
02/12/2014 Πρόσληψη δικηγόρου σε Δήμο με σχέση έμμισθης εντολής
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής από τους Δήμους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 165 του Ν. 3584/2007.
26/11/2014 Αλλαγές σε διοικητικά θέματα και θέματα προσωπικού με τον Ν. 4305/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τις αλλαγές που επέρχονται σε διοικητικά θέματα και θέματα προσωπικού με την δημοσίευση του Νόμου 4305/14(ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014).
24/11/2014 Τα βασικά σημεία της εγκυκλίου 53/20.11.2014 του ΥΠΕΣ σχετικά με τον έλεγχο των Π/Υ έτους 2015 από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την εγκύκλιο 53 του Υπ. Εσωτερικών με την οποία δίνονται οδηγίες προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Α/Δ) για τον έλεγχο του Π/Υ έτους 2015.
19/11/2014 Έγγραφο με θέμα «Αξιολόγηση δομών των ΟΤΑ α΄ βαθμού», με προδιαγραφές και οδηγίες για τις εκθέσεις αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης των δομών των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με έγγραφο το οποίο εστάλη από το Υπουργείο Εσωτερικών προς όλους τους Δήμους με κοινοποίηση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με θέμα «Αξιολόγηση των δομών των ΟΤΑ α΄ βαθμού», μαζί με προδιαγραφές και οδηγίες για τις εκθέσεις αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης των δομών των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων.
18/11/2014 Τα επιχειρησιακά προγράμματα των Δήμων 2015-2019 μετά την έκδοση της ΥΑ 41179/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή, τον χρόνο και το τρόπο υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019, μετά την έκδοση της απόφασης 41179/14 του Υπ. Εσωτερικών.
14/11/2014 Ο χρόνος αποσβεστικής προθεσμίας βεβαίωσης εσόδων με την λήξη του έτους
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την αποσβεστική προθεσμία βεβαίωσης, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η υπηρεσία εσόδων του Δήμου δύναται να προβεί στην βεβαίωση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
03/11/2014 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Οκτώβριο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Οκτώβριο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, θέματα Νομικών Προσώπων, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
27/10/2014 Τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις των οφειλών προς ΟΤΑ και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), με την ψήφιση του Ν.4304/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, αναφορικά με την παράταση ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ καθώς και τη δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), με τις διατάξεις του Ν. 4304/14.
01/10/2014 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Σεπτέμβριο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, θέματα Νομικών Προσώπων, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
25/09/2014 Νέα διαδικασία για το πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας
Αναρτήθηκε επικαιροποιημένο ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με τις τελευταίες τροποποιήσεις από τις διατάξεις του νόμου 4285/14 με θέμα: "Καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας", στη διαδικασία του προγράμματος εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας.
16/09/2014 Οι ενέργειες των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου για τη σύνταξη και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις ενέργειες των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου για τη σύνταξη και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2015, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 208 του ΔΚΚ (Ν.3463/06).
10/09/2014 Οι πρώτες Διοικητικές ενέργειες των νέων δημοτικών αρχών
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με το οποίο παρουσιάζονται οι πρώτες διοικητικές ενέργειες που πρέπει να προβούν οι νέες δημοτικές αρχές αλλά και οι υπηρεσίες των Δήμων, με την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου.
09/09/2014 Άμεσες ενέργειες των νέων δημοτικών αρχών που αφορούν τα οικονομικά.
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με το οποίο παρουσιάζονται ορισμένες ενέργειες των νέων δημοτικών αρχών που αφορούν τα οικονομικά των Δήμων.
03/09/2014 Ενέργειες ορισμού Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών των ΟΤΑ
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με το οποίο δίνονται οδηγίες για την πρόσληψη ειδικών συμβούλων–συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών στους ΟΤΑ ή τη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων.
9 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ανά σελίδα
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions