Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
Τώρα Βρίσκεστε ΕΔΩ: Send page with email / Αποστολή σελίδας με email
 Ανακοινώσες Print this page / Εκτύπωση της σελίδας
23/04/2014 Απόφαση 15322 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 15322 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.10930/13/3/2014 (Β΄646) απόφασης «Ορισμός μορφής και διαστάσεις ψηφοδελτίων»."
23/04/2014 Εγκύκλιος 16 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 16 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Εκλογικοί κατάλογοι και καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και των επαναληπτικών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Μαΐου 2014"
23/04/2014 Κατατεθέν Σχέδιο Νόμου
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με θέμα: "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος"
23/04/2014 ΚΥΑ οικ. 15694 Υπ. Εσωτερικών-Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης-Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ οικ. 15694 των Υπ. Εσωτερικών-Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης-Οικονομικών με θέμα: "Έγκριση σύναψης τετρακοσίων πενήντα μίας (451) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους"
22/04/2014 Εγκύκλιος 14 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιςύθηκε η εγκύκλιος 14 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 14 για τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ". Επισυνάπτονται το έγγραφο 2/4366/0025 του Υπ. Εσωτερικών σχετικά με ΑΕ που ελέγχει το δημόσιο και έγγραφο με τις 169 ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ.
22/04/2014 Απόφαση 15338 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 15338 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές"
22/04/2014 Έγγραφο 15027 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 15027 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Έγκαιρη παράδοση αιθουσών διδακτηρίων για τη διαμόρφωση αυτών σε καταστήματα ψηφοφορίας ενόψει των προσεχών Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 καθώς και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014"
17/04/2014 Απόφαση 15150 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 15150 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι& κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010"
17/04/2014 Απόφαση 9727/204 (ΦΕΚ 928/Β/14-04-2014) Υφυπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 9727/204 (ΦΕΚ 928/Β/14-04-2014) του Υφυπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2014, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας"
17/04/2014 Δ12 1063601 ΕΞ 2014 Υπ. Οικονομικών και Εργασίας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση Δ12 1063601 ΕΞ 2014 των Αναπληρωτή Υπ. και Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργού και Υφυπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Διανομή κοινωνικού μερίσματος."
17/04/2014 Εγκύκλιος 12 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 12 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης που ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής του, ήτοι των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 138 του ν. 4251/2014"
17/04/2014 ΚΥΑ 2/24529/0022 Υπ. Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 2/24529/0022 των Υπ. Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 2/13917/0022/17&2&2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών"
16/04/2014 Απόφαση 14587 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 14587 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή"
16/04/2014 Απόφαση 15340 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 15340 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Κατανομή πιστώσεων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 των Δήμων, για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, (ΣΑΤΑ)."
16/04/2014 Απόφαση οικ. 13697 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση οικ. 13697 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων"
16/04/2014 Έγγραφο οικ.14955 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ.14955 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Έναρξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Παρακολούθησης Εκλογικών Δαπανών"
16/04/2014 Εγκύκλιος 11 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 11 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Τροποποιήσεις Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.4251/2014)"
16/04/2014 Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/55/9899 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/55/9899 από το Υπ. διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Μη αναστολή ένορκης διοικητικής εξέτασης"
15/04/2014 Έγγραφο 101645 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 10645 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Κατάρτιση νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α' και β' βαθμού κατά το τελευταίο εξάμηνο της αυτοδιοικητικής περιόδου"
15/04/2014 Νόμος 4258/14 (ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014)
Κοινοποίηθηκε στο ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014 ο νόμος υπ' αριθμόν 4258 με θέμα: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις"
15/04/2014 ΠΟΛ 1107/14 Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1107 του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ"
15/04/2014 ΠΟΛ 1109/14 Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1109 του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου Α΄(τροποποίηση διατάξεων ν. δ 356/1974 - ΚΕΔΕ) του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β΄ του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄/7-4-2014)."
14/04/2014 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Νόμος 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014 ο νόμος υπ' αριθμόν 4257/14 με θέμα: "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών"
14/04/2014 Νόμος 4255/14 (ΦΕΚ 89/Α/11-04-2014)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 89/Α/11-04-2014 ο νόμος υπ' αριθμόν 4255 με θέμα: "Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις"
14/04/2014 Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.81/ 111 /οικ. 9613 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.81/ 111 /οικ. 9613 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Προθεσμία απογραφής προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων"
14/04/2014 Εγκύκλιος Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 από το Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: "Υγειονομικές προϋποθέσεις & Υγειονομικοί έλεγχοι στις Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στα πλαίσια των διαδικασιών απλούστευσης και γνωστοποίησης σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος"
14/04/2014 ΠΟΛ 1101/14 Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1101 του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4233/2014 (Α΄22) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3887/2010» καθώς και της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με αριθ. Β1/οικ.17662/1345/18-3-2014 (Β΄721) «Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3887/2010 (Α΄174)»"
14/04/2014 ΠΟΛ 1104/14 Υφ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1104 του Υφ. Οικονομικών με θέμα: "Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 από τους υπόχρεους"
11/04/2014 Ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου
Ψηφίσθηκε από τη Βουλή το σχέδιο νόμου με θέμα: "Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις"
11/04/2014 Εγκύκλιος Δ29α/Φ.11/ Γ.Π.οικ11762/420 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Ορθή Επανάληψη
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Δ29α/Φ.11/ Γ.Π.οικ11762/420 από το Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014"
133 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ανά σελίδα
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions