Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
Τώρα Βρίσκεστε ΕΔΩ: Send page with email / Αποστολή σελίδας με email
 Ανακοινώσες Print this page / Εκτύπωση της σελίδας
03/03/2015 Έγγραφο 7082 Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 7082 από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: "Ενημέρωση σχετικά με υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)."
02/03/2015 Απόφαση 7234 Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 7234 του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 με ποσό 114.440.854,60 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015"
02/03/2015 Απόφαση οικ. 7896/2344 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση οικ. 7896/2344 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: "Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/01&9&2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28&08&2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49327/10702/22&12&2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/23-12-2014) απόφασή του, για το έτος 2015"
02/03/2015 Εγκύκλιος 2/14226/0021 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 2/14226/0021 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Διαδικασία προώθησης κανονιστικών πράξεων"
02/03/2015 ΠΟΛ 1027/2015 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1027/2015 της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων"
02/03/2015 ΠΟΛ 1028/2015 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1028 της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Τροποποίηση διατάξεων της ΠΟΛ 1013/2014 (ΦΕΚ Β΄ 32/ 14.1.2014) απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου»."
27/02/2015 Έγγραφο 7214 Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 7214 από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: "Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο – Μητρώο Πολιτών»"
25/02/2015 Έγκύκλιος οικ. 7057 Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος οικ. 7057 από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: "Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών". Επισυνάπτεται το παράρτημα της εγκυκλίου.
25/02/2015 Έγγραφο 7031 Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 7031 από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: "Κατάσταση υποβολής οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης"
25/02/2015 Εγκύκλιος 7079 Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 7079 από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: "Κατεπείγουσα συνεδρίαση - Λήψη απόφασης για κατεπείγοντα θέματα από το δημοτικό συμβούλιο (άρθρο 67 του ν. 3852/2010)"
18/02/2015 Έγγραφο 6328 Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 6328 από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: "Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2015 των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών, που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ μέσω των στατιστικών δελτίων."
18/02/2015 Έγγραφο 6327 Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 6327 από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: "Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2015 των Περιφερειών και των ΝΠΔΔ αυτών, που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ μέσω των στατιστικών δελτίων"
18/02/2015 ΠΟΛ 1017/2015 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1017 της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει."
18/02/2015 ΠΟΛ 1038/2015 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1038/2015 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Φ.Ε.Κ. 54/Β΄/16.1.2014) «Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων»"
17/02/2015 Γενικό Έγγραφο Γ36/02/41 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε το γενικό έγγραφο με αρ. πρωτ. Γ36/02/41 από το ΙΚΑ με θέμα: "Εφαρμογή της ρύθμισης του Ν.4305/2014 στους υπαχθέντες στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ. 2 της παρ. ΙΑ του Ν. 4152/2013."
17/02/2015 Εγκύκλιος 7/2015 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 7 από το ΙΚΑ με θέμα: "Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πληρεξουσιότητα και την χρονική ισχύ των εξουσιοδοτήσεων"
17/02/2015 Κατευθυντήρια οδηγία 7(αρ. πρωτ. 749) Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Δημοσιεύθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων η κατευθυντήρια οδηγία 7 με θέμα: "Υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)"
16/02/2015 Έγγραφο 6172 Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 6172 από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: "Ευρωπαικό Πρόγραμμα - Πλαίσιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομία, 2014-2020 : Εξυπνες πόλεις και κοινότητες"
16/02/2015 Έγγραφο 6173 Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 6173 από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: "Επίσημη έναρξη του ευρωπαικού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας URBACT III, 2014-2020 (Βρυξέλλες 16 Μαρτίου 2015)"
13/02/2015 ΠΟΛ 1046/2015 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1046 της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Φορολογική μεταχείριση καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών οικ. έτους 2014 από μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς και δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή και βρίσκονται σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος."
13/02/2015 ΠΟΛ 1047/2015 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1047 της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και στ΄ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013."
12/02/2015 ΠΟΛ 1044/2015 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1044 της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου ΚΦΕ (ν. 4172/13)"
11/02/2015 Απόφαση 5563 Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 5563 του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: "Κατανομή πιστώσεων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 των Δήμων, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, (ΣΑΤΑ) – Β΄ κατανομή 2015"
09/02/2015 Έγγραφο 4112 Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 4112 από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: "Έγκαιρη υποβολή Οικονομικών Στοιχείων στη Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) και στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ".
09/02/2015 Έγγραφο Γ1β/106842 Υπ. Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. Γ1β/106842 από το Υπ. Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: "Άδεια λειτουργίας μηχανημάτων αυτόματης παρασκευής-πώλησης τροφίμων και ποτών"
06/02/2015 Έγγραφο οικ. 4631 Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ. 4631 Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: "Αποτελέσµατα επεξεργασίας δειγµάτων σαρωµένων ληξιαρχικών πράξεων"
06/02/2015 Εγκύκλιος 2 ΟΑΕΕ
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 2 από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών με θέμα: "Τροποποίηση - Ανακεφαλαίωση των οδηγιών που αφορούν την υποχρεωτική παράλληλη ασφάλιση στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ των ανεξάρτητα απασχολούμενων οι οποίοι ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο μέχρι 31.12.1992"
05/02/2015 Έγγραφο 5050 Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο 5050 από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: "Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Δ’ τριμήνου 2014 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης". Επισυνάπτεται ο πίνακας ΝΠ.
03/02/2015 Έγγραφο 124/2015 Υπ. Εσωτερικών
Κοινοποιήθηκε από την ΠΟΕ-ΟΤΑ το έγγραφο με αρ. πρωτ. 124 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
02/02/2015 Εγκύκλιος οικ. 100089 Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος οικ. 100089 Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: "Διευκρινίσεις-επεξηγήσεις (οδηγίες) σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 146896/2014 (Β’ 2878) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις»"
156 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ανά σελίδα
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions