Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
Τώρα Βρίσκεστε ΕΔΩ: Send page with email / Αποστολή σελίδας με email
 Ανακοινώσες Print this page / Εκτύπωση της σελίδας
25/07/2014 Απόφαση 2/55519/ΓΔΔΕ Αναπλ. Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 2/55519/ΓΔΔΕ του Αναπλ. Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Σύσταση & Συγκρότηση Ελεγκτικών Κλιμακίων για τον έλεγχο τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης"
25/07/2014 Απόφαση ΔΣ ΚΕΔΕ
Δημοσιεύθηκε από την ΚΕΔΕ η απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. της 22ας Ιουλίου 2014, η οποία αφορά παρατηρήσεις επί του Προσχεδίου ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών & Εσωτερικών για τους Προϋπολογισμούς των Δήμων έτους 2015.
25/07/2014 Γενικό Έγγραφο Ε41/185 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. Ε41/185 από το ΙΚΑ με θέμα: "Κοινοποίηση του με αριθμ. Φ.80000/10992/795/5-6-14 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθώς και του με αριθμ. 4044/30-4-14 εγγράφου της Δ/νσης ΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ και παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για τη διαχείριση περιπτώσεων ακινήτων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/13 (ΦΕΚ-174 Α/8-8-13)"
25/07/2014 Δελτίο Τύπου ΚΕΔΕ - Ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα
Δημοσιεύθηκε το δελτίο τύπου από την ΚΕΔΕ το οποίο αφορά το πρόγραμμα της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας.
25/07/2014 Εγκύκλιος 40 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 40 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Παροχή οδηγιών σχετικά με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας ή λόγω δήλωσης αποποίησης - ’ρθρα 16 & 18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Ν.3284/2004"
25/07/2014 Κατευθυντήρια οδηγία 2 (αρ. πρωτ. 3107) Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Δημοσιεύθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων η κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με την ορθή σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού, προς αποφυγή των συνηθέστερων πλημμελειών που εμφιλοχωρούν στους όρους αυτών.
25/07/2014 ΚΥΑ 2/53212/0022 Υπ. Εσωτερικών - Οικονομικών - Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ' Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 2/53212/0022 των Υπ. Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ' Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
25/07/2014 ΠΟΛ 1173/14 Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1173 της Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών & τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου"
24/07/2014 Απόφαση 27858 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 27858 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Γ΄ Κατανομή ποσού 20.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους"
24/07/2014 Εγκύκλιος 41 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 41 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Μεταφορά μαθητών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις»"
23/07/2014 Απόφαση ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/οικ.17166 Υφυπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η απόφαση ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/οικ.17166 της Υφυπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβασης και λήψης των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης, των Βεβαιώσεων υπέρβασης του ορίου απουσιών, των Βεβαιώσεων κάλυψης οδοιπορικών εξόδων και των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης για τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α."
23/07/2014 Γενικό έγγραφο Σ22/3 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. Σ22/3 από το ΙΚΑ με θέμα: "Λειτουργία νέων ανακεφαλαιωτικών κέντρων για χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση"
21/07/2014 Δελτίο Τύπου Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε δελτίο τύπου από το Υπ. Οικονομικών το οποία αφορά την τροπολογία που κατέθεσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών για τον ΕΝΦΙΑ.
21/07/2014 Γενικό Έγγραφο Π51/24 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ, πρωτ. Π51/24 από το ΙΚΑ με θέμα: "«Ηλεκτρονική πιστοποίηση ∆ή΅ων για την άντληση ΅έσω διαδικτύου των αποφάσεων γνωστοποίησης αποτελέσ΅ατος αναπηρίας υγειονο΅ικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α."
21/07/2014 ΠΟΛ 1178/14 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1178 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Έλεγχος και εποπτεία προστατευτικών έργων και προσχώσεων"
21/07/2014 ΠΟΛ 1179/14 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1179 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Καθορισμός όρων, τεχνικών ζητημάτων και προδιαγραφών για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θάλασσα για εποχιακή χρήση"
21/07/2014 Απόφαση 99838/Δ4 (ΦΕΚ 1937/Β/17-07-2014) Υφυπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 99838/Δ4 (ΦΕΚ 1937/Β/17-07-2014) του Υφυπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: "Αναστολή – Ανάκληση εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων - Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης."
18/07/2014 Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ. 18161 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ. 18161 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων»"
18/07/2014 Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.11/617/οικ.18163 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.11/617/οικ.18163 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Αξιολόγηση υπαλλήλων που διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη σε γραφεία βουλευτών του ελληνικού και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε γραφεία κομμάτων, στην ΑΔΕΔΥ και στο Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ."
18/07/2014 Απόφαση 23176 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 23176 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από μεταβιβασθείσα πίστωση ύψους 763.454,00 €, για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών πολιτών, λόγω φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας του Ν.Δ. 57/73."
17/07/2014 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Εγκύκλιος 39 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 39 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"
17/07/2014 Έγγραφο <οικ.> 28281 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. <οικ.> 28281 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο – Μητρώο Πολιτών»"
17/07/2014 Έγγραφο <οικ.> 28282 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. <οικ.> 28282 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο – Μητρώο Πολιτών»"
17/07/2014 Έγγραφο οικ. 2/49703/0026 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο οικ. 2/49703/0026 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4257/2014"
17/07/2014 Εγκύκλιος ΣΕΕΔΔ/Φ.ΠΕΙΘ/9921 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΣΕΕΔΔ/Φ.ΠΕΙΘ/9921 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Καταχώριση πειθαρχικών υποθέσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΕΔΔ."
16/07/2014 Έγγραφο οικ. 28096 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ. 28096 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Παροχή Οδηγιών για τα ΟΠΔ μετά την ένταξη νέων Νομικών Προσώπων της Τ.Α. στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ"
16/07/2014 Νόμος 4275/14 (ΦΕΚ 149/Α/15-07-2014)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 149/Α/15-07-2014 ο νόμος υπ' αριθμόν 4275 με θέμα: "Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) & Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις."
16/07/2014 ΠΟΛ 1175/14 Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1175 της Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013"
16/07/2014 ΠΟΛ 1176 Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1176 της Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει"
16/07/2014 Απόφαση 12179 (ΦΕΚ 1893/Β/11-07-2014) Υφ. στον Πρωθυπουργό
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 12179 της Υφ. στον Πρωθυπουργό με θέμα: "Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου"
142 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ανά σελίδα
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions