Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
Τώρα Βρίσκεστε ΕΔΩ: Send page with email / Αποστολή σελίδας με email
 Ανακοινώσες Print this page / Εκτύπωση της σελίδας
19/12/2014 Απόφαση 47852/2416 Υφυπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 47852/2416 του Υφυπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Καθορισμός των δικαιολογητικών και του ειδικού εντύπου της αίτησης & υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."
18/12/2014 Απόφαση 68720 Υφ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 68720 του Υφ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: "Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014"
18/12/2014 Νόμος 4313/14 (ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014 ο νόμος υπ' αριθμόν 4313 με θέμα: "Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις"
17/12/2014 Έγγραφο 49618 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 49618 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την «στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)» για το 2015"
17/12/2014 Εγκύκλιος 56 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 56 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την πολιτογράφηση αλλοδαπών."
17/12/2014 ΠΟΛ 1258/14 Υπ. Οικονομικών
Δημσοιεύθηκε η ΠΟΛ 1258/14 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Κοινοποίηση των διατάξεων των ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 31143/20-8-14 (ΦΕΚ-2263 β) και 44337/18-11-14 (ΦΕΚ-3095 Β) και παροχή σχετικών οδηγιών"
16/12/2014 Έγγραφο 49373 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 49373 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Διατήρηση ΑΦΜ Δημοτικών και περιφερειακών συνδυασμών"
16/12/2014 Έγγραφο 6706 Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Δημοσιεύθηκε από την ΚΕΔΕ το έγγραφο 6706 του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: "Ορισμός Ενεργειακών Υπευθύνων στα κτίρια του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα - Εφαρμογή ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008"
16/12/2014 Εγκύκλιος οικ. Α 70731/5389 Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος οικ. Α 70731/5389 από το Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Αντι΅ετώπιση εξάντλησης αποθέ΅ατος εντύπων αδειών κυκλοφορίας οχη΅άτων- Υπενθύ΅ιση περί χορήγησης Υπηρεσιακών Αντιγράφων"
15/12/2014 Απόφαση 49073 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 49073 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους."
15/12/2014 Απόφαση Φ.10035/18679/304 Υφυπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση Φ.10035/18679/304 του Υφυπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ Ο.Α.Ε.Ε. και Ι.Κ.Α.& Ε.Τ.Α.Μ. «νέων» ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν. 4254/2014"
15/12/2014 Έγγραφο 54915/2014 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρω.τ 54915/2014 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Παροχή πληροφοριών μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4251/2014"
15/12/2014 Νόμος 4312/14 (ΦΕΚ 260/Α/12-12-2014)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 260/Α/12-12-2014 ο νόμος υπ' αριθμόν 4312/14 με θέμα: "Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις."
12/12/2014 Εγκύκλιος 55 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 55 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015."
12/12/2014 Έγγραφο οικ. 48260 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ. 48260 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ψήφιση και επικύρωση προϋπολογισμού έτους 2015"
12/12/2014 Απόφαση 5143 Αναπλ. Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 5143 του Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) όπως ισχύει."
11/12/2014 Έγγραφο Δ15 1163278 Εξ 2014 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. Δ15 1163278 Εξ 2014 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Διευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013"
11/12/2014 Εγκύκλιος 46755/847 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 46755/847 από το Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258)."
11/12/2014 Εγκύκλιος 65 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 65 από το ΙΚΑ με θέμα: "Μείωση ωραρίου εργασίας σε ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων"
11/12/2014 Εγκύκλιος 66 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 66 από το ΙΚΑ με θέμα: "Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ ( τ. ΕΤΕΑΜ ) χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων, κατ’ εφαρμογή του Ν.4281/2014"
10/12/2014 Απόφαση 47004 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 47004 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους."
10/12/2014 Απόφαση 47852 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 47852 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους."
10/12/2014 Έγγραφο Ε40/877 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο Ε40/877 από το ΙΚΑ με θέμα: "Τροποποίηση οδηγιών σχετικά με την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων , οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010"
10/12/2014 Έγγραφο οικ. 63975 Υπ. εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 63975 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων σχετικά με την αριθμ. 53821/2014 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2962 Β ΄)"
09/12/2014 Νόμος 4310/14(ΦΕΚ 258/Α/08-12-2014)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 258/Α/08-12-2014 ο νόμος υπ' αριθμόν 4310 με θέμα: "Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις."
09/12/2014 ΚΥΑ 12997/145/Φ.15 Υπ. Ανάπτυξης κ' Ανταγωνιστικότητας-Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ' Ηλ. Διακυβέρνησης-Δημόσιας Τάξης
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 12997/145/Φ.15 των Υπ. Ανάπτυξης κ' Ανταγωνιστικότητας-Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ' Ηλ. Διακυβέρνησης-Δημόσιας Τάξης κ' Προστασίας του Πολίτη με θέμα: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας"
09/12/2014 Έγγραφο 1736/152666 Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο 1736/152666 από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: "Εφαρμογή ΚΥΑ με θέμα την χρηματοδότηση των Δήμων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς"
08/12/2014 Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/οικ. 31792 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/οικ. 31792 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών"
05/12/2014 Έγγραφο 46853 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 46853 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία ανάρτησης των επικυρωμένων προϋπολογισμών έτους 2015 στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών"
05/12/2014 Έγγραφο οικ.43735 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ.43735 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Κοινοποίηση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΠΟΠ- ΟΤΑ"
152 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ανά σελίδα
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions