Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
Τώρα Βρίσκεστε ΕΔΩ: Send page with email / Αποστολή σελίδας με email
 Ανακοινώσες Print this page / Εκτύπωση της σελίδας
21/11/2014 Εγκύκλιος 53 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 53 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων"
21/11/2014 ΠΟΛ 1245/14 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1245 της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημο& σίων Εσόδων ΠΟΛ 1236/2014 (ΦΕΚ 3033 Β΄) «Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)»"
20/11/2014 Έγγραφο <οικ.> 45229 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. <οικ.> 45229 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Υφιστάμενη κατάσταση καταχωρημένων ληξιαρχικών πράξεων"
20/11/2014 Εγκύκλιος Γ450/οικ.67628/5187 Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Γ450/οικ.67628/5187 από το Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Αποδοχή της ΅ε αριθ. 255/2014 Γνω΅οδότησης του Γ’ Τ΅ή΅ατος του Νο΅ικού Συ΅βουλίου του Κράτους"
20/11/2014 ΚΥΑ 673/141426 Υπ. και Αναπλ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 673/141426 των Υπ. και Αναπλ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: "Υποδείγματα εντύπων για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 36 του N. 4235/2014 (Α΄ 32) στον τομέα των τροφίμων."
20/11/2014 ΠΟΛ 1241/14 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1241 της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2014 - 2015"
19/11/2014 Εγκύκλιος 53761/6174 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 53761/6174 από το Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Ασφάλιση προσλαμβανόμενων για πρώτη φορά από 1.1.2011 στους Ο.Τ.Α. υπαλλήλων και εκλεγόμενων για πρώτη φορά από 12.11.2012 και μετά Δημάρχων"
19/11/2014 Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 62 /οικ.29458 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 62 /οικ.29458 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Ενημέρωση για την έκδοση της υπ΄ αριθ. 391/2013 γνωμοδότησης του Ε Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με θέματα αυτοδίκαιης αργίας"
19/11/2014 Έγγραφο 44366 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 44366 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ρύθμιση οφειλών προς δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών"
19/11/2014 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ9/16/οικ.29486 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ9/16/οικ.29486 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία – 3η Δεκεμβρίου 2014"
18/11/2014 Έγγραφο 1249 ΠΟΕ-ΟΤΑ
Δημοσιεύθηκε από την ΠΟΕ-ΟΤΑ το έγγραφο με αρ. πρωτ. 1249 σχετικά με έγγραφο που έχει αποσταλεί στους Δήμους και αφορά την αξιολόγηση δομών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού. Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.
18/11/2014 Έγγραφο 43507 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 43507 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων"
18/11/2014 Νόμος 4307/14 (ΦΕΚ 246/Α/15-11-2014)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 246/Α/15-11-2014 ο νόμος υπ' αριθμόν 4307 με θέμα: "Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαική Ενωση (Μέρος Α) , β) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26η Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίς αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπακή Ενωση (Μέρος Β) γ) της Απόφασης - Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαικής Ενωσης, της αρχής της αμοιβαίας ανανγώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (Μέρος Γ) και άλλες διατάξεις"
13/11/2014 Απόφαση 43989 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 43989 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Κατανομή πιστώσεων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 των Δήμων, για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, (ΣΑΤΑ)."
13/11/2014 ΠΟΛ 1237/14 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1237 της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014"
12/11/2014 Έγγραφο 43179 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 43179 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ενημέρωση σχετικά με το ν.4281/2014."
12/11/2014 Έγγραφο 43188 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 43188 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των ν.4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014."
12/11/2014 Έγγραφο 43618 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο 43618 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων."
12/11/2014 Έγγραφο 43736 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 43736 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2014 έως 31-12-2014, καθώς και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών"
12/11/2014 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/οικ.28580 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/οικ.28580 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014"
11/11/2014 Εγκύκλιος 2/43456/0026 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 2/43456/0026 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Διάθεση πιστώσεων από την Οικονομική Επιτροπή"
11/11/2014 Δελτίο Τύπου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε το δελτίο τύπου από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Πληροφοριακό σύστημα για το δειγματοληπτικό έλεγχο επικυρωμένων αντιγράφων"
11/11/2014 Έγγραφο 43758 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 43758 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Αποτελέσματα επεξεργασίας ερωτηματολογίων για υφιστάμενη κατάσταση καταχωρημένων Ληξιαρχικών Πράξεων"
11/11/2014 Έγγραφο 54509 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 54509 από το Υπ. Εσωτερικών με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος.
11/11/2014 ΠΟΛ 1236/14(ΦΕΚ 3033/Β/10-09-2014) Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1236 της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)"
10/11/2014 Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/61 /οικ.28373 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/61 /οικ.28373 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Ενημέρωση για την έκδοση της υπ΄ αριθ. 167/2014 γνωμοδότησης του Ε Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με θέματα αδειών"
10/11/2014 Εγκύκλιος οικ.39703/2829 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος οικ.39703/2829 από το Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014"
10/11/2014 Εγκύκλιος 61 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 61 από το ΙΚΑ με θέμα: "Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν. 4305/14"
10/11/2014 Απόφαση 43414 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 43414 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-ΙA΄ κατανομή έτους 2014."
10/11/2014 ΚΥΑ 39892/ΓΔ1.2 Υπ. Οικονομικών-Εσωτερικών-Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης κ' Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 39892/ΓΔ1.2 των Υπ. Οικονομικών-Εσωτερικών-Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης κ' Πρόνοιας με θέμα: "Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα & ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ"
150 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ανά σελίδα
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions