Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
Τώρα Βρίσκεστε ΕΔΩ: Send page with email / Αποστολή σελίδας με email
 Ανακοινώσες Print this page / Εκτύπωση της σελίδας
16/04/2014 Απόφαση 14587 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 14587 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή"
16/04/2014 Απόφαση 15340 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 15340 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Κατανομή πιστώσεων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 των Δήμων, για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, (ΣΑΤΑ)."
16/04/2014 Απόφαση οικ. 13697 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση οικ. 13697 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων"
16/04/2014 Έγγραφο οικ.14955 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ.14955 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Έναρξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Παρακολούθησης Εκλογικών Δαπανών"
16/04/2014 Εγκύκλιος 11 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 11 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Τροποποιήσεις Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.4251/2014)"
16/04/2014 Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/55/9899 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/55/9899 από το Υπ. διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Μη αναστολή ένορκης διοικητικής εξέτασης"
15/04/2014 Έγγραφο 101645 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 10645 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Κατάρτιση νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α' και β' βαθμού κατά το τελευταίο εξάμηνο της αυτοδιοικητικής περιόδου"
15/04/2014 Νόμος 4258/14 (ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014)
Κοινοποίηθηκε στο ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014 ο νόμος υπ' αριθμόν 4258 με θέμα: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις"
15/04/2014 ΠΟΛ 1107/14 Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1107 του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ"
15/04/2014 ΠΟΛ 1109/14 Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1109 του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου Α΄(τροποποίηση διατάξεων ν. δ 356/1974 - ΚΕΔΕ) του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β΄ του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄/7-4-2014)."
14/04/2014 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Νόμος 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014 ο νόμος υπ' αριθμόν 4257/14 με θέμα: "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών"
14/04/2014 Νόμος 4255/14 (ΦΕΚ 89/Α/11-04-2014)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 89/Α/11-04-2014 ο νόμος υπ' αριθμόν 4255 με θέμα: "Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις"
14/04/2014 Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.81/ 111 /οικ. 9613 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.81/ 111 /οικ. 9613 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Προθεσμία απογραφής προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων"
14/04/2014 Εγκύκλιος Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 από το Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: "Υγειονομικές προϋποθέσεις & Υγειονομικοί έλεγχοι στις Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στα πλαίσια των διαδικασιών απλούστευσης και γνωστοποίησης σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος"
14/04/2014 ΠΟΛ 1101/14 Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1101 του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4233/2014 (Α΄22) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3887/2010» καθώς και της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με αριθ. Β1/οικ.17662/1345/18-3-2014 (Β΄721) «Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3887/2010 (Α΄174)»"
14/04/2014 ΠΟΛ 1104/14 Υφ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1104 του Υφ. Οικονομικών με θέμα: "Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 από τους υπόχρεους"
11/04/2014 Ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου
Ψηφίσθηκε από τη Βουλή το σχέδιο νόμου με θέμα: "Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις"
11/04/2014 Εγκύκλιος Δ29α/Φ.11/ Γ.Π.οικ11762/420 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Ορθή Επανάληψη
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Δ29α/Φ.11/ Γ.Π.οικ11762/420 από το Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014"
11/04/2014 Γενικό Έγγραφο Π15/ 9 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε το γενικό έγγραφο με αρ. πρωτ. Π15/ 9 από το ΙΚΑ με θέμα: "Έλεγχος της υλοποίησης του Προγράμματος «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ», εκκαθάριση των σχετικών δαπανών και πληρωμή των Παρόχων."
11/04/2014 Εγκύκλιος οικ. 1261/9475 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος οικ. 1261/9475 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "«Οδηγίες για την οδήγηση και την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού"
11/04/2014 ΚΥΑ 55100 Υπ. Οικονομικών-Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 55100 των Υπ. Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Ρύθμιση θεμάτων που ανακύπτουν λόγω της πληρωμής των συντάξεων και βοηθημάτων του Δημοσίου από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., σε πιστωτικά ιδρύματα μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε"
10/04/2014 Ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου
Ψηφίσθηκε από τη Βουλή το σχέδιο νόμου με θέμα: "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών"
10/04/2014 Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.". Επισυνάπτονται Υπόδειγμα 1, Υπόδειγμα 2, Έντυπο Εισήγησης Α, Έντυπο Α Έκθεση Αξιολόγησης, Έντυπο Εισήγησης Β, Έντυπο Β Έκθεση Αξιολόγησης, Έντυπο Εισήγησης Γ, Έντυπο Γ Έκθεση Αξιολόγησης
10/04/2014 Σχέδιο νόμου: "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών"
Αναρτήθηκε το Σχέδιο νόμου με θέμα: "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών" για ψήφιση στο σύνολο, όπως διαμορφώθηκε κατά τη συζήτηση στα άρθρα.
10/04/2014 Απόφαση 13899 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 13899 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων - δαπανών των συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές του Μαίου 2014"
10/04/2014 Απόφαση ΔΕΛ Α 1055438 ΕΞ2014 Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η απόφαση ΔΕΛ Α 1055438 ΕΞ2014 του Γεν. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ-151 Α), που δεν εφαρμόζουν τα ΔΛΠ για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2014 (εκτός από τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013)"
10/04/2014 Απόφαση ΔΕΛ Α 1055541 ΕΞ 2014 Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η απόφαση ΔΕΛ Α 1055541 ΕΞ 2014 του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/94 (ΦΕΚ-151 Α), που εφαρμόζουν το ΔΛΠ για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2014 (εκτός από τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013)"
10/04/2014 Εγκύκλιος 30 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 30 από το ΙΚΑ με θέμα: "Κατάργηση του ΟΠΑΔ-μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ"
10/04/2014 ΚΥΑ 4.10721/οικ.3.569 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης-Παιδείας-Εργασίας
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 4.10721/οικ.3.569 των Υπ. Οικονομικών, Ανάπτυξης κ' Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας κ' Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τ.λ για το έτος 2014."
10/04/2014 ΚΥΑ ΔΟΛΚΕΠ/ ΦΙ5 /6/οικ Υπ. Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ' Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ ΔΟΛΚΕΠ/ ΦΙ5 /6/οικ των Υπ. Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ' Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)."
133 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ανά σελίδα
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions