Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
Τώρα Βρίσκεστε ΕΔΩ: Send page with email / Αποστολή σελίδας με email
 Ανακοινώσες Print this page / Εκτύπωση της σελίδας
17/09/2014 Έγγραφο 31178 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 31178 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ασφαλιστικό καθεστώς των δημάρχων που αποκτούν το αξίωμα αυτό για πρώτη φορά από την επομένη έναρξης ισχύος του ν. 4093/ 2012". Επισυνάπτεται και το έγγραφο με αρ. πρωτ. 105984/0092 του ΓΛΚ.
17/09/2014 Ανακοίνωση αρ. πρωτ. 3677 Ενιαία Ανεξάρτητη Δημοσίων Συμβάσεων
Δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση-πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3677 από την Ενιαία Ανεξάρτητη Δημοσίων Συμβάσεων, για την απόσπαση υπαλλήλων.
17/09/2014 Απόφαση Φ.1500/οικ. 9696/195 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση Φ.1500/οικ. 9696/195 του Υπ. Εργασλιας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής των παρακρατουμένων από τη σύνταξη του οφειλέτη συνταξιούχου ποσού μεταξύ των Ασφαλιστικών Φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης"
17/09/2014 Εγκύκλιος ΔΟΑ/Φ.13/678/οικ.22648 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΟΑ/Φ.13/678/οικ.22648 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ"
17/09/2014 ΚΥΑ οικ. 34399 Υπ. Εσωτερικών-Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ΄Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ οικ. 34399 Υπ. Εσωτερικών-Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ΄Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Καθορισμός πρόσθετου ειδικού κριτηρίου μοριοδότησης για την αποτίμηση προσόντων του προς μετάταξη/μεταφορά προσωπικού που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα βάσει του άρθρου 81 του ν.4172/2013"
16/09/2014 Δελτίο Τύπου ΚΕΔΕ
Δημοσιεύθηκε από την ΚΕΔΕ δελτίο τύπου το οποίο αφορά την χρηματοδότηση των δήμων για την προετοιμασία του νέου ΕΣΠΑ.
16/09/2014 Έγγραφο 34676 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 34676 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ευρωπαικό Πρόγραμμα - Πλαίσιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομία 2014-2020 : Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την Ισότητα Φύλων στην Ερευνα και την Καινοτομία, την εξατομίκευση της Υγειονομικής - Ιατρικής Περίθαλψης, την Καινοτομία στη διαχείριση των Υδάτινων Πόρων και τις ΤΠΕ"
16/09/2014 Έγγραφο 3699 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 3699 από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: "Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων"
16/09/2014 Εγκύκλιος 2 ΟΓΑ
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 2 από τον ΟΓΑ με θέμα: "Δικαιούχοι, διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας"
16/09/2014 Εγκύκλιος Φ80020/οικ.18354/727 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Φ80020/οικ.18354/727 από το Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Γνωστοποίηση δημοσίευσης της παρ.4 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (A΄160) σχετικά με την κατάργηση κοινωνικών πόρων υπέρ του ΕΤΕΑ (τ.ΤΕΑΔΥ) και του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α"
15/09/2014 Εγκύκλιος 54 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 54 από το ΙΚΑ με θέμα: "Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας"
15/09/2014 Απόφαση Α2-797(ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Υφυπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση Α2-797(ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) του Υφυπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: "Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014, αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια"
15/09/2014 Εγκύκλιος ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ 39 /οικ.22153 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ 39 /οικ.22153 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: " Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4250/2014 και του άρθρου 8 του ν.4275/2014"
15/09/2014 Έγγραφο 32311 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 32311 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "∆ιατήρηση του αριθ΅ού πρωτοκόλλου στις αποφάσεις των συλλογικών και ΅ονο΅ελών οργάνων των δή΅ων και των περιφερειών και ΅ετά την εγκατάσταση από 1η Σεπτε΅βρίου 2014 των νέων αρχών "
15/09/2014 Έγγραφο 33719 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 33719 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Παροχή στοιχείων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
15/09/2014 Έγγραφο 4.25898/οικ.6.4159 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 4.25898/οικ.6.4159 από το Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Επικαιροποίηση της καταγραφής αναγκών σε θέσεις εργασίας στους Δήμους"
15/09/2014 Εγκύκλιος 51 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 51 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
10/09/2014 Έγγραφο 33905 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 33905 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Έννοια του έτους κατά τη λήψη της ειδικής άδειας των αιρετών"
10/09/2014 Εγκύκλιος 50 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 50 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας: Παράταση"
10/09/2014 Απόφαση 29502/85 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 29502/85 του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1080/2014 απόφασης & Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ)."
10/09/2014 ΠΟΛ 1193(ΦΕΚ 2388/Β/08-09-2014) Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1193(ΦΕΚ 2388/Β/08-09-2014) της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1080/2014 απόφασης & Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). "
09/09/2014 Δελτίο Τύπου Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε δελτίο τύπου από το Υπ. Εσωτερικών σχετικά με τη παράταση της εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας.
09/09/2014 Έγγραφο 33466 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 33466 με θέμα: "Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), 2014-2020: Στοχευμένο Σχέδιο Κινητικότητας («Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES»)"
09/09/2014 Εγκύκλιος 22 ΟΑΕΕ
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 22 από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών με θέμα: "Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας"
09/09/2014 ΠΟΛ 1198(ΦΕΚ 2382/Β/08-09-2014) Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ"
08/09/2014 Έγγραφο Φ09/556 ΙΚΑ
Δημσοιέυθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. Φ09/556 από το ΙΚΑ με θέμα: "Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/92 περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων που προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ"
08/09/2014 ΚΥΑ Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Υπ. Οικονομικών-Εσωτερικών-Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ΄Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 των Υπ. Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ΄Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)."
05/09/2014 Έγγραφο 33094 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 33094 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Εξέλιξη των υποχρεώσεων των ΟΤΑ προς τρίτους"
05/09/2014 Έγγραφο 29599 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 29599 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Εξέλιξη των υποχρεώσεων των ΟΤΑ προς τρίτους."
05/09/2014 Απόφαση 33038 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 33038 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 με ποσό 119.650.883,15 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Iούλιο και Αύγουστο 2014."
146 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ανά σελίδα
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions