Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
Τώρα Βρίσκεστε ΕΔΩ: Send page with email / Αποστολή σελίδας με email
 Ανακοινώσες Print this page / Εκτύπωση της σελίδας
24/10/2014 Νόμος 4304/14 (ΦΕΚ 234/Α/23-10-14)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 234/Α/23-10-14 ο νόμος υπ' αριθμόν 4304 με θέμα: "Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις"
24/10/2014 ΠΟΛ 1224/14 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ/Β/22-10-2014)
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1224 (ΦΕΚ/Β/22-10-2014) της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17&02&2014 (ΦΕΚ 389 B΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων"
24/10/2014 ΠΟΛ 1233/14 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1233 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Διαδικασία επανακαθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού μετά την ισχύ των δια τάξεων του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 (160 Α΄)"
22/10/2014 Απόφαση οικ. 36503/115 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση οικ. 36503/115 του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 4, στοιχείο γ), περ. 1.ii. της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/01&9&2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08&9&2014) απόφασης του Υπουργού Εργα σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28&08&2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», για το έτος 2014."
21/10/2014 Απόφαση 38530 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 38530 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-Ι΄ κατανομή έτους 2014."
21/10/2014 Δελτίο Τύπου Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε δελτίο τύπου από το Υπ. Εσωτερικών σχετικά με ρυθμίσεις για χρέη προς Δήμους και Δ.Ε.Υ.Α.
21/10/2014 Έγγραφο 40887 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 40887 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο – Μητρώο Πολιτών»"
20/10/2014 Απόφαση Δ27/οικ.34481/1526 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση Δ27/οικ.34481/1526 του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Προϋποθέσεις Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Προστασίας Παιδιoύ από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Οργανώσεις προσώπων και γενικά φορείς μη υπαγόμενoυς στο δημόσιο τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). "
20/10/2014 Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/59 /οικ.25777 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/59 /οικ.25777 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Ενέργειες για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Γ΄ Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2015 έως 31.12.2016"
20/10/2014 Κατευθυντήρια οδηγία 4(αρ. πρωτ. 4365) Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Δημοσιεύθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων η κατευθυντήρια οδηγία 4 με θέμα: "Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων"
20/10/2014 Ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου
Ψηφίσθηκε από την Βουλή το σχέδιο νόμου με θέμα: "Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις"
17/10/2014 Έγγραφο 33000 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 33000 από την ΠΟΕ-ΟΤΑ με θέμα: "Αναπλήρωση Γενικών Διευθυντών στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού"
17/10/2014 ΚΥΑ οικ. 38581 Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών(ΦΕΚ 2781/Β/16-10-2014)
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ οικ. 38581 των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: "Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού για το έτος 2014 "
16/10/2014 Έγγραφο 2276 ΚΕΔΕ
Δημοσιεύθηκε από την ΚΕΔΕ το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2276 το οποίο αναφέρεται στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.
16/10/2014 Τροπολογίες σε κατατεθέν Σχέδιο Νόμου
Κατατέθηκαν τροπολογίες στο σχέδιο νόμου με θέμα: "Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου", οι οποίες αφορούν τους ΟΤΑ.
15/10/2014 Εγκύκλιος 52 Υπ. Εσωτερικών(Ορθή επανάληψη)
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 52 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων"
15/10/2014 Έγγραφο 37362 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 37362 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ασφαλιστικό καθεστώς δημάρχων"
15/10/2014 Έγγραφο 39750 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 39750 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ημερομηνία Εξόφλησης Υποχρέωσης στο Μητρώο Δεσμεύσεων"
15/10/2014 Εγκύκλιος 15 Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 15 από το Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: " Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών"
14/10/2014 Απόφαση Δ11γ/Ο/2/8 Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Δημοσιεύθηκε η απόφαση Δ11γ/Ο/2/8 του Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων"
14/10/2014 Έγγραφο 39437 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 39437 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων". Επισυνάπτεται και ο πίνακας στοιχείων προς συμπλήρωση.
13/10/2014 Έγγραφο 32089 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 32089 από το Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Τροποποιήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 29502/85/01-9-2014 ΥΑ. "
13/10/2014 Έγγραφο 39142 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 39142 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Βραβείο Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας 2014"
13/10/2014 Έγγραφο οικ. 38287 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ. 38287 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Αποστολή αρχείων για την καταχώρηση των μεταβολών της Ε’ Αναθεώρησης 2014 των βασικών εκλογικών καταλόγων, των κοινοτικών εκλογέων και των αιτήσεων ετεροδημοτών."
13/10/2014 Εγκύκλιος 39002 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 39002 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Εορτασμός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940"
13/10/2014 Εγκύκλιος 39003 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 39003 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Εορτασμός των επετείων της 28ης και της 26ης Οκτωβρίου στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης"
13/10/2014 ΠΟΛ 1223/14 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1223 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Ανάρτηση πράξεων λήψης μέτρων προστασίας στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ»"
10/10/2014 Έγγραφο 2/63334 /0022 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2/63334 /0022 από το Υπ. Οικονομικών με το οποίο παρέχονται πληροφορίες για υπερωριακή εργασία.
10/10/2014 Έγγραφο οικ. 35670 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο οικ. 35670 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Διευκρινίσεις σχετικά με τα πεδία (a), (b) και (c) της βάσης δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠ.ΕΣ."
10/10/2014 Εγκύκλιος 36633 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 36633 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του ΜΠΔΣ"
148 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ανά σελίδα
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions