Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
Τώρα Βρίσκεστε ΕΔΩ: Send page with email / Αποστολή σελίδας με email
 Ανακοινώσες Print this page / Εκτύπωση της σελίδας
27/01/2015 Έγγραφο <οικ.> 3600 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. <οικ.> 3600 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο – Μητρώο Πολιτών»"
26/01/2015 Απόφαση 78704(ΦΕΚ 3692/Β/31-12-2014) Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 78704(ΦΕΚ 3692/Β/31-12-2014) του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: "Τροποποίηση της Π1/1732/23.07.2013 απόφασης, αναφορικά με την υλοποίηση προμηθειών"
26/01/2015 Εγκύκλιος 8001 Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 8001 από το Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: "Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2016-2018 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018"
26/01/2015 Εγκύκλιος ΦΑ2/5306/181 Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΦΑ2/5306/181 από το Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Τροποποίηση της υ.α. 28366/2098/06 (Β΄441/11-4-2006) «Ταξινό΅ηση ορισ΅ένων κατηγοριών ΅εταχειρισ΅ένων οχη΅άτων ΅ε συστή΅ατα αντιε΅πλοκής κατά την πέδηση»"
26/01/2015 ΠΟΛ 1010/2015 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1010/2015 της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής ΦΠΑ του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ"
26/01/2015 ΠΟΛ 1029/2015 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1029 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1249/2014 με θέμα: Παροχή οδηγιών σχετικά με την τήρηση νομότυπων διαδικασιών κοινοποίησης α)των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγράφων και πράξεων που άπτονται των διαδικασιών ελέγχου β)της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής – υπερημερίας των άρθρων 47 του ν. 4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.). , γ) της ατομικής ειδοποίησης του άρθρου 4 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)"
26/01/2015 ΠΟΛ 1030/2015 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1030 της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας"
23/01/2015 Ανακοίνωση Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε δελτίο τύπου από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο οποίο παρουσιάζονται οι δράσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020 και της Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, συμπεριλαμβάνοντας δράσεις που θαχρηματοδοτηθούν από τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
23/01/2015 Απόφαση 3232 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 3232 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Συμπληρωματική επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 264.711,68 € από τους ΚΑΠ έτους 2015, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το ν. 3852/2010."
23/01/2015 Έγγραφο 2896 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2896 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014-2020’: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για εθνικά και διακρατικά έργα για την προώθηση της ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ"
23/01/2015 Έγγραφο 2897 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2897 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την επισιτιστική ασφάλεια, την γαλάζια ανάπτυξη, τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και την καινοτόμο, βιώσιμη και περιεκτική βιοοικονομία"
23/01/2015 Έγγραφο 2996 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2996 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Διευκρινίσεις για τη μετάδοση εκλογικών αποτελεσμάτων"
22/01/2015 ΚΥΑ 2763 (ΦΕΚ 125/Β/21-01-2015) Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 2763 (ΦΕΚ 125/Β/21-01-2015) των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: "Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 "
22/01/2015 Απόφαση ΔΗΔ/Φ.40/1057 (ΦΕΚ 116/Β/21-01-2015) Υφυπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση ΔΗΔ/Φ.40/1057 (ΦΕΚ 116/Β/21-01-2015) της Υφυπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014)."
22/01/2015 Απόφαση οίκ. 2954 Υπ. Εωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση οίκ. 2954 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 για την ανάδειξη των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου"
22/01/2015 Εγκύκλιος Φ80000/οικ.2757/67 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Φ80000/οικ.2757/67 από το Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 4310/2014"
22/01/2015 ΚΥΑ 5990 (ΦΕΚ 114/Α/21-01-2015) Υπ. Οικονομικών και Ανάπτυξης κ' Ανταγωνιστικότητας
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 5990 (ΦΕΚ 114/Α/21-01-2015) των Υπ. Οικονομικών και Ανάπτυξης κ' Ανταγωνιστικότητας με θέμα: "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 75537/22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Β΄ 3499)."
21/01/2015 Σχέδιο Νόμου σε Δημόσια Διαβούλευση - Αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων
Τεέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση από την 20-01-2015 έως και 10-02-2015 το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: "Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.".
20/01/2015 Έγγραφο 2512 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2512 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ωράριο ΟΤΑ Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015 στις γενικές βουλευτικές εκλογές"
20/01/2015 Έγγραφο 2738 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2738 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Οδηγίες μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων"
20/01/2015 Έγγραφο 2745 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2745 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Οδηγίες μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων υποψηφίων (σταυροί)"
20/01/2015 Εγκύκλιος 2 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 2 από το ΙΚΑ με θέμα: "Ασφάλιση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών που είναι μέλη του ΣΟΕΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4254/2014"
20/01/2015 Εγκύκλιος 8 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 8 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015"
20/01/2015 ΠΟΛ 1009/2015 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1009 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μεταβολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται εντός δέκα ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου."
19/01/2015 Έγγραφο 1551 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 1551 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6α του άρθρου 109 του ν.3852/2010 (Α’ 87) μέχρι 30 Ιουνίου 2016"
19/01/2015 Έγγραφο 1552 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 1552 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6α του άρθρου 41 του ν.3801/2009 (Α’ 163) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015"
19/01/2015 ΚΥΑ οικ. 747/2015 (ΦΕΚ 76/Β/17-01-2015) Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ οικ. 747/2015 (ΦΕΚ 76/Β/17-01-2015) των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: "Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015"
16/01/2015 Εγκύκλιος Β4/οικ.2534/126 Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Β4/οικ.2534/126 από το Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Απλούστευση διαδικασίας καταχώρισης συ΅βάσεων χρη΅ατοδοτικής ΅ίσθωσης αυτοκινήτων σύ΅φωνα ΅ε την υ.α. αριθ΅. Α2/40819/7167/1991"
16/01/2015 Έγργαφο 50045 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 50045 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής οφειλών προς τους Δήμους"
16/01/2015 ΠΟΛ 1011/2015 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1011 της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)."
155 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ανά σελίδα
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions