Menu
karagilanis logo welc

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έγγραφο 2210/19 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019.
Λήψη αρχείου

Απόφαση οικ.17008/307/19 Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Οικονομικών

Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ.
Λήψη αρχείου

Έγγραφο 29998/19 ΥΠΕΣ

Επαναπροσδιορισμός της ημερομηνίας λήξης της δυνατότητας υποβολής στοιχείων για το στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων 2020 - 2023 από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Λήψη αρχείου

Απόφαση 32597/19 Υπ. Εσωτερικών, Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας

Τροποποίηση της 61054 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2128/τ.Β΄/08-06-2018) Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2018-2019, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Λήψη αρχείου

Απόφαση 27651/19 ΥΠΕΣ

Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων - δαπανών των συνδυασµών και των υποψήφιων περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.
Λήψη αρχείου

Απόφαση 25436/19 ΥΠΕΣ

Καθορισµός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύµβουλο και ανά συνδυασµό για τις περιφερειακές εκλογές.
Λήψη αρχείου

Παράταση προληπτικού ελέγχου των Ο.Τ.Α.

Με το άρθρο 58 του ψηφισθέντος Νομοσχεδίου "I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις." παρατείνεται η άσκηση του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις δαπάνες των Ο.Τ.Α. έως 1.1.2020.

Απόφαση 23428/19 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών

Τροποποίηση της 25732/15-12-1983 απόφασης των Νομαρχών Θεσσαλονίκης, Σερρών, Έβρου, Φλώρινας, Εύβοιας, Αιτωλ/νιας, Ηλείας, Κυκλάδων και Φθιώτιδας (ΦΕΚ Β΄ 755), όπως ισχύει, με την οποία συστήθηκε ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας-Συμμετοχή νέου μέλους.
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ 27212/19 ΥΠΕΣ

Καθορισµός ωρών λειτουργίας και βαθµού έντασης των µεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των συνδυασµών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών του Μαΐου 2019, για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και άλλων λεπτοµερειών.
Λήψη αρχείου

Απόφαση 28410/19 ΥΠΕΣ

Β΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.
Λήψη αρχείου

Έγγραφο Σ22/5/19 Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Όριο ηλικίας που απαιτείται για κρίση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης από τον προηγούμενο ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, όταν ο τελευταίος ενταχθείς φορέας στον ΕΦΚΑ, είναι φορέας αυτοτελώς απασχολούμενων, ή ελεύθερων επαγγελματιών».
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος 17/19 ΥΠΕΣ

Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος από πολίτες µε αναπηρία στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και τις επαναληπτικές τους, καθώς και τις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019».
Λήψη αρχείου

Έγγραφο 27736/19 ΥΠΕΣ

Στοιχεία δημοσίων υπαλλήλων για το διορισμό τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και τις επαναληπτικές τους της 2ας Ιουνίου 2019.».
Λήψη αρχείου

Έγγραφο 27472/19 ΥΠΕΣ

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019».
Λήψη αρχείου
ΚΥΑ 15927/15-04-2014

KYA 26329/19 ΥΠΕΣ

Καθορισµός των κατηγοριών παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασµών και των υποψήφιων περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.
Λήψη αρχείου

Έγγραφο 26951/19 ΥΠΕΣ

Λήξη δυνατότητας υποβολής στοιχείων για το στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων 2020-2023 από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Λήψη αρχείου

Απόφαση 26716/19 ΥΠΕΣ

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Δ΄ Κατανομή έτους 2019.
Λήψη αρχείου
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS