Menu
karagilanis logo welc

Διαδικασία έκδοσης ανάληψης υποχρέωσης (ΠΔ 80/2016)Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:


α1) Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη,

ΝΕΟ: Με την έκδοση του Ν.4555/18 ορίστηκε ως μοναδικός Διατάκτης, ο Δήμαρχος για όλες τις δαπάνες. Με την παρ.5 του άρθρου 203 καταργούνται οι ειδικές διατάξεις της παρ. 4 & 5 του άρθρου 158 του Ν.3463/06 που όριζε σε ποιες συγκεκριμένες δαπάνες διατάκτης ήταν ο Δήμαρχος. Επίσης στην παρ.2 του άρθρου 203 ορίζει ότι όπου νοείται διατάκτης το Δημοτικό Συμβούλιο στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 140, της παρ. 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του Ν.3463/06 εφεξής νοείται ο Δήμαρχος.

Με το προηγούμενο καθεστώς ως τεκμηριωμένο αίτημα νοούνταν η απόφαση της Ο.Ε που λαμβάνονταν για την έγκριση και τη διάθεση πίστωσης της δαπάνης.
Από 19/7/2018, ως τεκμηριωμένο αίτημα νοείται το έντυπο που θα διαβιβάζει ο Διατάκτης, Δήμαρχος, στον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών με σκοπό την έκδοση του σχετικού σχεδίου της Α.Α.Υ.  Εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 39788/2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ στο οποίο αναφέρεται ότι η υπογραφή του τεκμηριωμένου αιτήματος(παρ. 1α του άρθ. 4 του ΠΔ 80/16) από τον Δήμαρχο μπορεί να μεταβιβασθεί σε αντιδήμαρχο ή ακόμα και να εκχωρηθεί με εξουσιοδότηση υπογραφής (άρθρο 88 του Ν.3463/06) από το δήμαρχο στους προϊστάμενους των καθ΄ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών, πλην των οικονομικών υπηρεσιών, ανάλογα με την οργανωτική διάρθρωση του δήμου.

α2) ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και συντάσσει βάσει των τηρούμενων στοιχείων τη βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ 80/2016, εφόσον:

i) συντρέχουν οι οριζόμενες στο άρθρο 66 παρ. 2 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις,

ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόμιμη κατά την έννοια του άρθρου 91, παρ. 2, εδάφιο β’ του Ν. 4270/2014 , δηλαδή αν προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης ή εξυπηρετεί την αποστολή του φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του και αν υπάρχει στον προϋπολογισμό εγγεγραμμένη σχετική και επαρκής πίστωση
iii) η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή (νέα προσθήκη) και,

iv) το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης

β) Κατά τον ως άνω ασκούμενο έλεγχο εξετάζονται και τα παρεμπιπτόντως αναφυόμενα ζητήματα.

γ)Ακολουθεί η καταχώρηση του ποσού στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία δηλαδή δέσμευση μέσω του πληροφοριακού συστήματος (π.σ.) που διαθέτει, την αντίστοιχη πίστωση στον εκτελούμενο προϋπολογισμό του οικείου φορέα, λαμβάνοντας εξ αυτού (π.σ.) μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

δ) αποστολή του σχεδίου απόφασης στο διατάκτη για υπογραφή.

Ο διατάκτης θα πρέπει να υπογράψει το σχέδιο απόφασης εντός διμήνου, σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει ο διατάκτης να ζήτησει από τον Π.Ο.Υ (προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών) την ανάκληση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης. (παρ.1β του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016)

ε)μετά την επαναφορά ενός αντιτύπου αυτής, προβαίνει στην ανάρτησή της στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») και

στ)στην καταχώρισή της στο Μητρώο Δεσμεύσεων,

ζ) καθώς και στις λοιπές νόμιμες ενέργειες για την εκτέλεση της δαπάνης.

 

Τι σημαίνουν πρακτικά για τους ΟΤΑ τα ανωτέρω:

Βάσει του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016, της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου 2/100018/0026/30-12-2016 σε συνδυασμό της παρ. 2β του άρθρου 2 του Π.Δ 80/2016 που ορίζει ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται σε μεταγενέστερο χρόνο της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης τα βήματα της διαδικασίας έχουν ως εξής:

1) Απόφαση Ο.Ε / Δ.Σ περί:

α) έγκρισης δαπάνης

β) διάθεσης πίστωσης

Η ανωτέρω απόφαση θα είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς τον λόγο και τον σκοπό που επιθυμεί ο Δήμος να πραγματοποιήσει την εν λόγω δαπάνη και θα επέχει θέση του τεκμηριωμένου αιτήματος του Διατάκτη που ορίζεται και στην παρ. 1α στο άρθρο 4 του Π.Δ 80/2016.

2) αποστολή της ανωτέρω απόφασης στον Π.Ο.Υ

3) Κατάρτιση σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης τηρώντας τις προϋποθέσεις της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016. Σε αυτό το σημείο δεσμεύεται και η πίστωση στο μηχανογραφικό σύστημα

4) αποστολή του σχεδίου της ΑΑΥ προς τον Διατάκτη για υπογραφή. Η ΑΑΥ θα πρέπει να υπογραφεί από τον Διατάκτη (Ο.Ε , Δ.Σ ή Δήμαρχο). Εδώ τίθεται το θέμα αν διατάκτης είναι η Ο.Ε αν θα πρέπει να υπογραφεί από τον πρόεδρο και τα μέλη της Ο.Ε . Εμείς προτείνουμε να εκδοθεί μια απόφαση του συλλογικού οργάνου στην οποία να εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να υπογράφει όλες τις ΑΑΥ που θα εκδοθούν κατά την εκτέλεση του Π/Υ

Επισήμανση 14/6/2017: Βάσει του υπ’ αριθμόν 2/45592/0026/14-6-2017 έγγραφου από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΑΔΑ ΩΑΤ6Η-ΗΞΜ)γίνεται γίνεται σαφές ότι οι ΑΑΥ θα πρέπει να υπογράφονται από τον Δήμαρχο διότι η διάταξη του άρθρου 11 του ΒΔ 17-5/1959, η οποία είναι σε ισχύ, αναφέρει ότι η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης αποτελεί αρμοδιότητα του Δημάρχου, κάτι το οποίο υποδηλώνει ότι στους Δήμους ως Διατάκτης νοείται μόνο ο Δήμαρχος.
Επομένως, προτείνουμε όλες οι ΑΑΥ να υπογράφονται από τον Π.Ο.Υ και τον Δήμαρχο.

5) Ανάρτηση της ΑΑΥ στο πρόγραμμα « ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων

Επομένως με τα δεδομένα που έχουμε και βάσει των ανωτέρω διατάξεων η ΠΑΥ δεν υφίσταται σαν έγγραφο, οι φορείς θα πρέπει να εκδίδουν κατευθείαν ΑΑΥ.

ΝΕΟ: Επομένως οι φορείς θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα βήματα:

1) Πρωτογενές αίτημα - μελέτη/τεχνικές προδιαγραφές (όπου απαιτούνται),

2) Υποβολή εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (λαμβάνοντας υπόψη πρωτογενές και μελέτη/τεχνικές προδιαγραφές) προς τον Δήμαρχο,

3) Σύνταξη εντύπου από Δήμαρχο το οποίο θα επέχει θέση τεκμηριωμένου αιτήματος & υποβολή προς τον Π.Ο.Υ.,

4) έκδοση του σχεδίου της ΑΑΥ,

5) Α.Α.Υ με υπογραφή του Π.Ο.Υ, ή του εξουσιοδοτημένου ιεραρχικώς υφιστάμενου οργάνου, και του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου αν έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα.

επιστροφή στην κορυφή