Menu
logo small

Αναζήτηση στην κατηγορία Αναλύσεις Θεμάτων

Διευκρινήσεις για την διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου, την προσέλευση των υπαλλήλων στις Υπηρεσίες, την εξυπηρέτηση του κοινού και τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊούΕκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021 εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών με την οποία δίνονται διευκρινήσεις για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων, στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Ειδικότερα :

Α. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 ΚΥΑ, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα για όσους εργαζομένους δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, με την εγκύκλιο επισημαίνονται τα εξής προς βοήθεια των υπαλλήλων και των αρμόδιων Υπηρεσιών:

  • Η χρονική απόσταση των σαράντα οκτώ (48) ωρών μεταξύ των δύο διαγνωστικών ελέγχων αφορά αποκλειστικά τους διαγνωστικούς ελέγχους της ίδιας εργάσιμης εβδομάδας. Ως εκ τούτου, ο δεύτερος διαγνωστικός έλεγχος της προηγούμενης εργάσιμης εβδομάδας με τον πρώτο διαγνωστικό έλεγχο της επόμενης εβδομάδας μπορεί να έχουν μεταξύ τους απόσταση μεγαλύτερη των 48 ωρών, στην περίπτωση που υπάλληλος έχει επιλέξει να πραγματοποιεί τον έλεγχο π.χ. κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, ή Τρίτη και Πέμπτη κ.ο.κ
  • Σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου κάποιες από τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, η υποχρέωση διενέργειας ενός ή δύο διαγνωστικών ελέγχων συναρτάται με το εάν οι υπάλληλοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία σε ημέρες που απέχουν μεταξύ τους 48 ώρες. Για παράδειγμα: Υπάλληλος που εργάζεται Δευτέρα - Παρασκευή και απουσιάζει Πέμπτη και Παρασκευή υποχρεούται να διενεργεί διαγνωστικό έλεγχο Δευτέρα και Τετάρτη δεδομένου ότι εργάζεται με φυσική παρουσία 3 εργάσιμες ημέρες και η πρώτη με την τρίτη ημέρα έχουν απόσταση 48 ωρών. Υπάλληλος που εργάζεται Δευτέρα – Παρασκευή και απουσιάσει εκτάκτως ή προγραμματισμένα Δευτέρα έως Τετάρτη, υποχρεούται σε διενέργεια ενός διαγνωστικού ελέγχου, ο οποίος απαραιτήτως για την περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη. Εφόσον, ο διαγνωστικός έλεγχος πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως της απουσίας του υπαλλήλου, προ της Πέμπτης, ο υπάλληλος υποχρεούται και σε δεύτερο διαγνωστικό έλεγχο, εφόσον παρέλθουν 48 ώρες από τον πρώτο διαγνωστικό έλεγχο και η λήξη του 48ώρου αυτού εμπίπτει σε εργάσιμο χρόνο του υπαλλήλου.
  • Υπάλληλοι που απουσιάζουν κατά την ημέρα που υποχρεούνται να διενεργήσουν διαγνωστικό έλεγχο, δεν αίρεται η υποχρέωση διενέργειας του ελέγχου κατά την ημέρα αυτή, εκτός και εάν για λόγους ανωτέρας βίας αποδειχθεί ότι δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίησή του, οπότε και στην περίπτωση αυτή αποκλειστικά, υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να διενεργήσουν διαγνωστικό έλεγχο την πρώτη ημέρα που επιστρέφουν με φυσική παρουσία στην εργασία.
  • Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού, συνιστάται ο έλεγχος αυτός να επαναλαμβάνεται για τους υπαλλήλους περιοδικά τις ίδιες ημέρες της εβδομάδας.
  • Κατά τα λοιπά σε ό,τι αφορά την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188 /οικ. 21100/8.11.2021 εγκύκλιο.

Β. ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η προσέλευση των υπαλλήλων σύμφωνα με τις οδηγίες του άρθρου 1 της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 ΚΥΑ θα γίνεται πλέον σε πέντε ωράρια εργασίας (7.00 π.μ, 7.30 π.μ., 8.00 π.μ., 8.30 π.μ. και 9.00 π.μ με αντίστοιχη ώρα αποχώρησης 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 και 17.00) προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει συνωστισμός και συγχρωτισμός τόσο κατά την μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή των υπαλλήλων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος προϊστάμενος σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης καλείται να συντάσσει εβδομαδιαίο προγραμματισμό κατανέμοντας το προσωπικό του στα ως άνω πέντε οριζόμενα ωράρια και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη χωροταξική κατανομή όσο και τα κτίρια όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το εάν κάθε υπάλληλος προσέρχεται στην εργασία του με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ το νέο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν πλησίον του ισχύοντος ωραρίου επιλογής του υπαλλήλου. Επίσης, ο ως άνω εβδομαδιαίος προγραμματισμός αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού.

Γ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε ό,τι αφορά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 ΚΥΑ, αυτές γίνονται ως εξής :

α) Μέσω τηλεδιάσκεψης άνευ οιουδήποτε περιορισμού αναφορικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων, ή

β) μέσω φυσικής παρουσίας με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων (ανεξαρτήτως του εάν αυτά είναι εμβολιασμένα ή όχι ή εάν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο ή όχι) και σε περίπτωση ύπαρξης και άλλων συμμετεχόντων, αυτοί δύνανται να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή τα άτομα που συμμετέχουν με φυσική παρουσία καθορίζονται κατόπιν αίτησής τους με απόφαση του προεδρεύοντος ή

γ) μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ίδιας ΚΥΑ ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της εν λόγω ΚΥΑ. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη.

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

  1. Σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες με την εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι αυτή γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποκλειστεί εκ των προτέρων η εξυπηρέτηση πολίτη μόνο για τον λόγο ότι δεν έχει προγραμματιστεί προηγούμενο ραντεβού, αλλά δύναται να εξυπηρετηθεί εφόσον αυτό είναι δυνατόν με βάση τα πραγματικά δεδομένα κατά την ώρα προσέλευσής του και σε κάθε περίπτωση μετά την εξυπηρέτηση των πολιτών με προγραμματισμένο ραντεβού. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση των δικηγόρων αυτή γίνεται ελεύθερα με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4194/2013.
  2. Για το διάστημα από 22.11.2021 έως 6.12.2021 εξακολουθεί και ισχύει το ποσοστό τηλεργασίας όπως είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 22.11.2021.
  3. Για τη συμπλήρωση της εφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» ισχύουν τα αναφερόμενα στις ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 186 /οικ. 19888 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187 /οικ.20236 εγκυκλίους.

.

 

επιστροφή στην κορυφή