Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οι μεταβολές του νομικού πλαισίου που αφορά το Ελεγκτικό Συνέδριο και η επίδρασή τους στη λειτουργία των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ).Με τον πρόσφατο Νόμο (4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου») ολοκληρώνεται ένας κύκλος σημαντικών προσαρμογών στη λειτουργία και το ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ένας κύκλος που, ενδεικτικά, περιλαμβάνει μεταβολές και πλαίσια, όπως:

 • Το τρόπο διεξαγωγής της δικαστικής διαδικασίας ενώπιον του ΕλΣυν (Ν.4700/2020-Δικονομία)
 • Το σύγχρονο καθεστώς των Δημοσιονομικών ελέγχων.
 • Τη συμβολή του ΕλΣυν στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου των ΦΓΚ
 • Εσωτερικούς κανονισμούς και κώδικας ελεγκτικής δεοντολογίας.
 • Οι αλλαγές ακολουθούν το γενικότερο πλαίσιο Δημοσιονομικών και Λογιστικών μεταβολών που έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δημόσιο Τομέα. Αλλαγές που έγκεινται τόσο στον ελεγκτικό ρόλο του ΕλΣυν (άρθρο 169 ν.4270/14) όσο και εκείνες που αφορούν τη Λογιστική Μεταρρύθμιση (ΠΔ 54/18) του κράτους και των ΦΓΚ.

  Ειδικότερα με τον τελευταίο νόμο (4820/21) έχουμε σημαντικές αλλαγές, όπως:

 • Διαμορφώνεται πληρέστερα το πλαίσιο των Δημοσιονομικών Ελέγχων που έχει ξεκινήσει και πραγματοποιεί το Ελεγκτικό Συνέδριο. Καθορίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια τα είδη των ελέγχων ως προς τα κριτήρια και τους σκοπούς για τους οποίους πραγματοποιούνται, την ελεγκτική προσέγγιση που χρησιμοποιούν, το ελεγκτικό αντικείμενο και τις έννομες συνέπειες που προκαλούν. Οι έλεγχοι που ήδη έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούνται σε μεγάλο αριθμό Φορέων είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία που βοηθά τους ελεγχόμενους να συνειδητοποιήσουν τις ελλείψεις και τις αδυναμίες τόσο στην οικονομική τους διαχείριση όσο και εν γένει στη λειτουργία με σκοπό την επίτευξη των κοινωνικών σκοπών που εξυπηρετούν.

 • Εισάγεται βελτιωμένο σύστημα δημοσιονομικής ευθύνης, με το οποίο καθορίζονται πιο συγκεκριμένα και κατηγοριοποιημένα τα πρόσωπα που ευθύνονται για τη δημιουργία ελλείμματος. Όπως αναφέρεται και στα συνοδευτικά κείμενα του νόμου, βασική καινοτομία του νέου συστήματος είναι ότι η γέννηση δημοσιολογιστικής ευθύνης συναρτάται με τα ειδικότερα καθήκοντα, έτσι ώστε κάθε πρόσωπο να ευθύνεται, κατ’ αρχήν, για πράξεις ή παραλείψεις που υπάγονται στη σφαίρα της δικής του ευθύνης (π.χ. ο ταμίας ευθύνεται για πληρωμή σε μη δικαιούχο, ο εκκαθαριστής για την ορθότητα της εκκαθάρισης, ο εντολέας πληρωμής για το νομότυπο του τίτλου πληρωμής). Ελέγχεται σε ποιον βαθμό αναμείχθηκε κάθε όργανο που πήρε μέρος σε πράξεις που έχουν δημοσιονομικές συνέπειες οπότε και ο καταλογισμός γίνεται πιο δίκαιος, καθώς ελέγχονται όλοι οι παράγοντες και περιστάσεις της κάθε περίπτωσης.

 • Βελτιώνεται το καθεστώς καταλογισμού των ελλειμμάτων, όπου εισάγεται σύστημα μείωσης των καταλογιστέων ποσών, το οποίο αντικειμενικοποιεί τις ποινές. Τίθεται ο κανόνας, ότι κατά την επιβολή του καταλογισμού, το όργανο που καταλογίζει πρέπει να εκτιμά και να προχωρά στη μείωση του καταλογιστέου ποσού συνεκτιμώντας συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται ενδεικτικά (βαρύτητα δημοσιονομικής παράβασης, βαθμός υπαιτιότητας, σαφήνεια νομικού πλαισίου και επελθόν δημοσιονομικό αποτέλεσμα). Πλέον και παράλληλα με την εισαγωγή διαφορετικού συστήματος δημοσιονομικής ευθύνης του ελεγχόμενου, υπάρχει η διακριτική ευχέρεια στον ελεγκτή να καταλογίσει μειωμένο ποσό καταλογισμού με βάση κλίμακα (την οποία θα καθορίσει η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

 • Στο τομέα του ελέγχου των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των ΦΓΚ, που πραγματοποιεί το Ελεγκτικό Συνέδριο βάση του άρθρου 169 του Ν.4270/14, έχουν παρουσιαστεί σημαντικές εξελίξεις. Έχει ήδη προηγηθεί, από το 2020, η απόφαση της Ολομέλειας ΦΓ8/55081 με την οποία προσδιορίζεται ο ρόλος του ΕλΣυν στον έλεγχο των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των ΦΓΚ. Στις αρχές του 2021 με το νόμο 4795 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις» θεσμοθετήθηκε η εισαγωγή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, υπό την επιτήρηση του ΕλΣυν, θα αποτελέσουν δυνατό «εργαλείο» αντιμετώπισης των Δημοσιονομικών κινδύνων και αποφυγής πιθανών καταλογισμών.

  Οι απαραίτητες ενέργειες των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

  Οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης οφείλουν να λάβουν υπόψη τους το νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται και να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στις νέες συνθήκες.

 • Καταρχήν να γνωρίσουν το νέο νομικό πλαίσιο και να εξετάσουν τα σημεία της λειτουργίας του Φορέα που επηρεάζονται.
 • Να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στις νέες συνθήκες και στο καθεστώς των Δημοσιονομικών ελέγχων.
 • Να διαμορφώσουν το πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου καθορίζοντας αρχικά τις διαδικασίες της οικονομικής λειτουργίας και διερευνώντας τα σημεία εκείνα που ενέχουν Δημοσιονομικό κίνδυνο να διαμορφώσουν τις δικλείδες για την αντιμετώπισή τους.

 • Καραγιλάνης Στέλιος