Menu
logo small

Αναζήτηση στην κατηγορία Αναλύσεις Θεμάτων

Τα προβλήματα που προκύπτουν από την υποχρέωση του Δημοτικού Ταμία για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας των χρηματικών ενταλμάτων (βάσει άρθρου 175 ΔΚΚ).Επανερχόμαστε σε ένα θέμα το οποίο δημιουργεί προβλήματα στη διαχείριση της ταμειακής υπηρεσίας και στον Δημοτικό Ταμία.

Αναφερόμαστε σε μια παρωχημένη διάταξη του Δημοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) που δημιουργεί αναίτιες ευθύνες και δυσλειτουργίες στη λειτουργία των ταμειακών υπηρεσιών των Δήμων.

Ειδικότερα, η διάταξη της π.3 του άρθρου 175 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) αναφέρει:

«3. Αν ο ταμίας αμφισβητεί τη νομιμότητα εντάλματος, γνωστοποιεί στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότη­τας με ειδική αναφορά τους λόγους αμφισβήτησης. Αν ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας απορρίψει τους λόγους αμφισβήτησης, το ένταλμα εκτελείται. Στη συνέχεια, με φροντίδα του ταμία, αποστέλλεται μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, χωρίς καθυστέρηση, στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού ή της Νομαρχίας για έλεγχο, κατά προτεραιότητα.»

Με τη διάταξη αυτή ο Δημοτικός Ταμίας έχει το δικαίωμα άρνησης αλλά και την υποχρέωση ταυτόχρονα να ελέγξει τα Χρηματικά Εντάλματα που εξοφλεί.

Σχετική αναφορά στη διάταξη αυτή υπήρξε με το άρθρο 204 του Ν.4555/18 («Κλεισθένης») όπου με τη παρ.4 περιόριζε το δικαίωμα άρνησης στα χρηματικά εντάλματα που δεν είχαν ελεγχθεί προληπτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Μετά, όμως, τη κατάργηση του προληπτικού ελέγχου, η διάταξη αυτή δεν έχει ουσία.

Βάση των παραπάνω δημιουργούνται επικαλύψεις, δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην οικονομική λειτουργία και αδικαιολόγητες ευθύνες στο Δημοτικό Ταμία.

Συγκεκριμένα:

  1. Με την π.1 του άρθρου 26 του Ν.4270/14, το δικαίωμα άρνησης σε μη νόμιμη δαπάνη έχει μόνο ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ) και κανείς άλλος στο Ελληνικό Δημόσιο. Ο Π.Ο.Υ. ως υπόλογος συγκεντρώνει στο πρόσωπό του την ευθύνη της διαχείρισης της οικονομικής λειτουργίας του Φορέα που εργάζεται. Τα μοναδικά πρόσωπα, στο σύνολο των ΦΓΚ, για τα οποία προβλέπεται η άσκηση ελέγχου και η δυνατότητα άρνησης είναι οι Ταμίες των Δήμων. Οι Ταμίες στους άλλους Φορείς του Δημοσίου είναι απαλλαγμένοι από αυτή την ευθύνη. Εδώ δημιουργείται πρόβλημα «δυαρχίας» στον έλεγχο νομιμότητας, δηλ. η ευθύνη διαχέεται ανάμεσα στο Π.Ο.Υ. και στο Δημοτικό Ταμία.
  2. Η εν λόγω διάταξη «φορτώνει» τον Δημοτικό Ταμία με την ευθύνη του ελέγχου, αφού του δίνει το δικαίωμα άρνησης αλλά ταυτόχρονα του επιβάλλει και τις σχετικές κυρώσεις που δημιουργούνται από τυχόντα ελλιπή έλεγχο που πιθανόν να προκύψει. Εμπλέκεται ο Δημοτικός Ταμίας σε πιθανό καταλογισμό στη περίπτωση που διαπιστωθεί πληρωμή μη νόμιμης δαπάνης για την οποία δεν εκφράστηκε άρνηση από τον ίδιο και ανεξάρτητα από τη στάση που έχει κρατήσει ο Π.Ο.Υ.. Ήδη σε σημαντικό αριθμό καταλογισμών λόγω πληρωμής μη νόμιμων δαπανών παρουσιάζονται καταλογισμοί στο Δημοτικό Ταμία παράλληλα με τον καταλογισμό (που ορθά γίνεται) στο ΠΟΥ. Στις περιπτώσεις αυτές εάν δεν υπήρχε η σχετική διάταξη του άρθρου 175 του ΔΚΚ, τότε δεν θα προέκυπτε θέμα καταλογισμού στον Ταμία.
  1. Με τη διάταξη αυτή δημιουργείται αδικαιολόγητος όγκος εργασίας και απασχόλησης στις Ταμειακές Υπηρεσίες. Η διάταξη αυτή του άρθρου 175 απαιτεί την ύπαρξη υπηρεσιακής μονάδας εντός του Δημοτικού Ταμείου με σκοπό τον έλεγχο της νομιμότητας του Χρηματικού Εντάλματος, τη θέση του «ελεγκτή δαπανών». Δημιουργούνται με το τρόπο αυτό επιπλέον θέσεις εργασίας χωρίς λόγο καθώς τον ίδιο ρόλο ελέγχου ασκεί η λογιστική υπηρεσία του Δήμου (εκκαθαριστής).
  2. Δημιουργούνται προβλήματα καθυστέρησης στη διεκπεραίωση εξόφλησης των ΧΕΠ και ιδιαίτερα σήμερα που ο χρόνος εξόφλησης των ΧΕΠ έχει συντμηθεί στις 5 μέρες (βάση του άρθρου 69Ζ του Ν.4270/14).

Η διάταξη αυτή δεν έχει λόγο ύπαρξης ενώ η κατάργησή της θα οδηγήσει στη διευκόλυνση λειτουργίας των Ταμειακών Υπηρεσιών των Δήμων, θα αποδεσμεύσει προσωπικό για την εκτέλεση πιο ουσιαστικών εργασιών στις Οικονομικές Υπηρεσίες, θα απαλλάξει από αναίτιες ευθύνες τους Δημοτικούς Ταμίες και θα διευκολύνει στη σύσταση ταμειακών υπηρεσιών από μεγάλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων.

Το θέμα αυτό πρέπει να απασχολήσει τους ίδιους τους ταμίες, τα όργανα της Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ κλπ) και είναι απλό για να αντιμετωπιστεί.

Οι ταμειακές υπηρεσίες έχουν άλλα σημαντικά καθήκοντα να διεκπεραιώσουν.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Καραγιλάνης Στέλιος

Για το παραπάνω θέμα, θα μας δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουμε στην online ενημέρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 8/12/21 μέσω του συνδρομητικού site της εταιρείας (πληροφορίες δείτε ΕΔΩ). .

 

επιστροφή στην κορυφή