Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Παράταση δυνατότητας έκτακτης προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής ή μέσων συλλογικής προστασίας με απευθείας ανάθεση

Σύμφωνα με το άρθρο 17 η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020 παρατείνεται έως την 31.03.2021.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της ανωτέρω Π.Ν.Π. ορίστηκε ότι, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να διενεργούνται με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, μεταξύ άλλων, έκτακτη προμήθεια κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας.

άρθρο 17 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α'/23.12.2020)

Παράταση ισχύος διευκολύνσεων υποβολής δικαιολογητικών άρθρου 80 Ν.4412/16 από επιλεγέντα ανάδοχο

Σύμφωνα με το άρθρο 161 η ισχύς του άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 παρατείνεται έως την 31.03.2021.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της ανωτέρω Π.Ν.Π. εισήχθησαν διευκολύνσεις, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, ως προς την προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων (δικαιολογητικών κατακύρωσης) του προσωρινού αναδόχου ώστε να μην κωλύεται η διαδικασία σύναψης σύμβασης και τα εν λόγω δικαιολογητικά να προσκομίζονται σε δεύτερη φάση. Σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση τους προηγείται της εξόφλησης του αναδόχου.
Δείτε περισσότερα...

Ρύθμιση βάσει του Ν.4764/2020 (άρθρα 165-172)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165-172 του Ν.4764/2020 παρέχεται στους οφειλέτες των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών που δημιουργήθηκαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λόγω της Πανδημίας του Κορωνοϊού - Covid-19.
Δείτε περισσότερα...

Δυνατότητα προμήθειας ψηφιακού εξοπλισμού από σχολικές επιτροπές

Δίνεται η δυνατότητα στις σχολικές επιτροπές να προμηθευτούν κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό που να επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους. Η εν λόγω πληρωμή θα διεξαχθεί αξιοποιώντας αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τους. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει της παρ.3 του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020
Δείτε περισσότερα...
άρθρο 27ο της ΠΝΠ (ΦΕΚ 84/Α'/13.04.2020)

Δυνατότητα κάλυψης δαπανών από τους Δήμους για ενίσχυση του τουρισμού και της συνολικής εικόνας της Χώρας

Σύμφωνα με το άρθρο 69ο της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α' 84) δίνεται η δυνατότητα, εκτός των άλλων, στους Δήμους, μέχρι 31/8/2020 και με την προϋπόθεση ότι υφίσταται ακόμα κίνδυνος από τη διασπορά του COVID-19, να προχωρήσουν σε ανάθεση με την εταιρεία «Marketing Greece Α.Ε» με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο της χώρας συνολικά, όσο και μεμονωμένων περιοχών της, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών στον ελληνικό τουρισμό από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, με παράλληλη ενίσχυση της εικόνας της χώρας και της τουριστικής αγοράς. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης, ανεξαρτήτως αξίας, με υποχρέωση ανάρτησης αυτής στο πρόγραμμα Διαύγεια.
Τονίζεται ότι η εν λόγω σύμβαση μετά την υπογραφή της θα πρέπει να υποβληθεί κατά προτεραιότητα, στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έλεγχο, εφόσον απαιτείται βάσει των κείμενων διατάξεων. (άρθρο 69ο)
άρθρο 69o της ΠΝΠ (ΦΕΚ 84/Α'/13.4.2020)

Έως 28.2.2021 δυνατότητα δωρεάς ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης Covid-19, ιατροφαρμακευτικού υλικού, συμπεριλαμνβανομένων τεστ διάγνωσης κορωνοϊού

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 ορίζεται ότι με απόφαση του δημοτικού ή του περιφερειακού συμβουλίου ή των διοικητικών τους συμβουλίων, έως την 28η.2.2021, οι δήμοι και οι περιφέρειες, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων δύνανται να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19, ιατροφαρμακευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων τεστ διάγνωσης κορωνοϊού σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, ν.π.δ.δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού που εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα εντός των ορίων τους.
άρθρο 74, παρ. 6 του ν.4745/2020

Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων ΤΠΔ

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4753/2020 ορίζεται η αναστολή παρακράτησης των ενδεκατημορίων των μηνών Νοεμβρίου 2020, Ιανουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2021 έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Η εξόφληση των τριών (3) δόσεων, των οποίων η παρακράτηση αναστέλλεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πραγματοποιηθεί άτοκα σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης την 1η Ιανουαρίου 2022.
Δείτε περισσότερα...

Παράταση του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων

Σύμφωνα με τις παρ. 7α και 7β του άρθρου 24ου της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α' 64) ορίζεται ότι οι αποφάσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 2, 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87).

Με την επιφύλαξη των αποφάσεων της περ. α΄ του παρόντος, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, οι κατά την παρ. 3 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 ειδικές πράξεις εκδίδονται εντός εξήντα (60) ημερών από την περιέλευσή τους στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση.
άρθρο 24o της ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α'/14.3.2020)

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS