Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Δωρεές Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού.

Σύμφωνα με το τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο του ν.4839/21 παρατείνεται έως και την 31ή/12/2021 η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020.

Υπενθυμίζεται ότι
 με το άρθρο 74 του ν. 4745/2020 (παρ. 6) ορίστηκε ότι με απόφαση του δημοτικού ή του περιφερειακού συμβουλίου ή των διοικητικών τους συμβουλίων, έως την 28η.2.2021, οι δήμοι και οι περιφέρειες, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων δύνανται να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19, ιατροφαρμακευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων τεστ διάγνωσης κορωνοϊού σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, ν.π.δ.δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού που εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα εντός των ορίων τους.

Παράταση ισχύος διευκολύνσεων υποβολής δικαιολογητικών άρθρου 80 Ν.4412/16 από επιλεγέντα ανάδοχο

Σύμφωνα με το άρθρο 226 του ν.4823/21 η ισχύς του άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.10.2021.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της ανωτέρω Π.Ν.Π. εισήχθησαν διευκολύνσεις, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, ως προς την προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων (δικαιολογητικών κατακύρωσης) του προσωρινού αναδόχου ώστε να μην κωλύεται η διαδικασία σύναψης σύμβασης και τα εν λόγω δικαιολογητικά να προσκομίζονται σε δεύτερη φάση. Σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση τους προηγείται της εξόφλησης του αναδόχου. Αναλυτικότερα:

Παράταση δυνατότητας έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας για τις εκπαιδευτικές δομές

Σύμφωνα με το άρθρο 226 του ν.4823/21 η ισχύς του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνεται, από τη λήξη της έως την 31η.10.2021.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 της ανωτέρω Π.Ν.Π. ορίστηκε η δυνατότητα έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και παροχής υπηρεσιών απολύμανσης, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του, με απευθείας ανάθεση.

Σημειώνεται ότι η παράδοση των ειδών μπορεί να πραγματοποιείται και απευθείας από τον ανάδοχο στον οικείο δήμο, με βάση την απόφαση κατανομής. Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται αμελλητί στις εκπαιδευτικές δομές. Για την παραλαβή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

- άρθρο 226 του ν.4823/2021

Παράταση δυνατότητας ισοσκέλισης ανταποδοτικών υπηρεσιών από λοιπά έσοδα

Σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 3 του ν.4821/21 σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2021, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η λήψη και εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30/9/2021 οι δήμοι, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, δύνανται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους, με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής αποτελεί δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.
- άρθρο 65, παρ. 3 του ν.4821/2021

Παράταση χρήσης εσόδων από ανταποδοτικά τέλη

Σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 2 του ν.4821/21 παρατείνεται έως τις 30/9/2021 η δυνατότητα χρησιμοποίησης εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών των δήμων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19.
- άρθρο 65, παρ. 2 του ν.4821/2021

Αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας (άρθρο 13ο, παρ. 5 & άρθρο 37ο)

Σύμφωνα με τα άρθρα δέκατο τρίτο (13ο) (παρ. 5) και τριακοστό έβδομο (37ο) παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως και την 30ή.9.2021 η ισχύς του άρθρου τετάρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020, που αφορά την αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας.
άρθρο 13ο, παρ. 5 & άρθρο 37ο του ν.4812/2021

Δωρεές Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020

Σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό δεύτερο (62ο) του ν.4812/21 παρατείνεται έως και την 30ή.09.2021 η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020.
Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 74 του ν. 4745/2020 (παρ. 6) ορίστηκε ότι με απόφαση του δημοτικού ή του περιφερειακού συμβουλίου ή των διοικητικών τους συμβουλίων, έως την 28η.2.2021, οι δήμοι και οι περιφέρειες, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων δύνανται να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19, ιατροφαρμακευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων τεστ διάγνωσης κορωνοϊού σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, ν.π.δ.δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού που εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα εντός των ορίων τους.
άρθρο 62ο του ν.4812/2021

Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19

Σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο (61ο) του ν.4812/21 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021 η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, ως προς τη δυνατότητα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.
άρθρο 61ο του ν.4812/2021 

Δυνατότητα προμήθειας rapid tests με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό (60ο) του ν.4812/21 η παρ. 3 του άρθρου 98 του ν.4796/2021 τροποποιείται ως προς τον χρόνο λήξης ισχύος της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020, και διατηρείται σε ισχύ έως και την 30ή.9.2021 η δυνατότητα της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.ΝΠ. (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 για την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, εφόσον ο Ε.Ο.Δ.Υ. ή το Υπουργείο Υγείας ή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν διαθέτουν σε αυτούς τον αναγκαίο αριθμό δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test).
άρθρο 60ο του ν.4812/2021

Παράταση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της αναθέτουσας αρχής, με απευθείας ανάθεση

Σύμφωνα με το άρθρο πεντηκοστό έκτο (56ο) του ν.4812/21 παρατείνονται από τη λήξη τους έως και την 30η.09.2021 συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.
άρθρο 56ο του ν.4812/2021 

Δυνατότητα ισοσκέλισης ανταποδοτικών υπηρεσιών

Σύμφωνα με το άρθρο 51, παρ. 3 του ν.4795/21 σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2021, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η λήψη και εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ής.6.2021, οι δήμοι, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, δύνανται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους, με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής αποτελεί δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.
άρθρο 51, παρ. 3 του ν.4790/2021

Δυνατότητα κάλυψης έκτακτων αναγκών Covid-19 από έσοδα ανταποδοτικών υπηρεσιών

Σύμφωνα με το άρθρο 51, παρ. 2 του ν.4795/21 η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως προστέθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 106 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), ως προς τη δυνατότητα χρησιμοποίησης εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών των Δήμων, παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η λήψη και εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ής.6.2021.
άρθρο 51, παρ. 2 του ν.4790/2021 

Παράταση προθεσμίας αποδοχής δωρεών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων από τον Υπουργό Υγείας

Σύμφωνα με το άρθρο 31 (παρ. 1) του ν.4790/21 παρατείνεται, από τη λήξη της, η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020, ως προς τη διαδικασία αποδοχής δωρεών πάσης φύσεως ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων, έως την 30η.06.2021.
Δείτε περισσότερα...

Παράταση προθεσμίας για την αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.4790/21 παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30η.6.2021 η αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας (παράταση ισχύος του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.).
άρθρο 23 του ν.4790/2021

Παράταση ισχύος διευκολύνσεων υποβολής δικαιολογητικών άρθρου 80 Ν.4412/16 από επιλεγέντα ανάδοχο

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν.4790/21 η ισχύς του άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.7.2021.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της ανωτέρω Π.Ν.Π. εισήχθησαν διευκολύνσεις, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, ως προς την προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων (δικαιολογητικών κατακύρωσης) του προσωρινού αναδόχου ώστε να μην κωλύεται η διαδικασία σύναψης σύμβασης και τα εν λόγω δικαιολογητικά να προσκομίζονται σε δεύτερη φάση. Σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση τους προηγείται της εξόφλησης του αναδόχου.
Δείτε περισσότερα...

Παράταση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της αναθέτουσας αρχής, με απευθείας ανάθεση

Σύμφωνα με το άρθρο 88, παρ. 2 του ν.4790/21 παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως και την 30η.6.2021 συμβάσες υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.
άρθρο 88, παρ. 2 του ν.4790/2021

Παράταση έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4790/21 η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020 (και αναριθμήθηκε σε παρ. 10 με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.4682/2020), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30η.6.2021.
Δείτε περισσότερα...

Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν.4790/21 παρατείνονται, από την ημερομηνία λήξης τους, έως την 30η.6.2021 οι προθεσμίες αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού (παράταση της προθεσμίας του πέμπτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν.4647/19).
άρθρο 91 του ν.4790/2021 

Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.4778/21 η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.03.2021.
Δείτε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS