Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Παράταση προθεσμίας αποδοχής δωρεών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων από τον Υπουργό Υγείας

Σύμφωνα με το άρθρο 31 (παρ. 1) του ν.4790/21 παρατείνεται, από τη λήξη της, η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020, ως προς τη διαδικασία αποδοχής δωρεών πάσης φύσεως ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων, έως την 30η.06.2021.
Δείτε περισσότερα...

Παράταση προθεσμίας για την αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.4790/21 παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30η.6.2021 η αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας (παράταση ισχύος του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.).
άρθρο 23 του ν.4790/2021

Παράταση ισχύος διευκολύνσεων υποβολής δικαιολογητικών άρθρου 80 Ν.4412/16 από επιλεγέντα ανάδοχο

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν.4790/21 η ισχύς του άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.7.2021.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της ανωτέρω Π.Ν.Π. εισήχθησαν διευκολύνσεις, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, ως προς την προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων (δικαιολογητικών κατακύρωσης) του προσωρινού αναδόχου ώστε να μην κωλύεται η διαδικασία σύναψης σύμβασης και τα εν λόγω δικαιολογητικά να προσκομίζονται σε δεύτερη φάση. Σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση τους προηγείται της εξόφλησης του αναδόχου.
Δείτε περισσότερα...

Παράταση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της αναθέτουσας αρχής, με απευθείας ανάθεση

Σύμφωνα με το άρθρο 88, παρ. 2 του ν.4790/21 παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως και την 30η.6.2021 συμβάσες υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.
άρθρο 88, παρ. 2 του ν.4790/2021

Παράταση έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4790/21 η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020 (και αναριθμήθηκε σε παρ. 10 με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.4682/2020), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30η.6.2021.
Δείτε περισσότερα...

Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν.4790/21 παρατείνονται, από την ημερομηνία λήξης τους, έως την 30η.6.2021 οι προθεσμίες αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού (παράταση της προθεσμίας του πέμπτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν.4647/19).
άρθρο 91 του ν.4790/2021 

Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων

Με το άρθρο 27, ορίζεται ότι τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του N. 4235/2014 (αφορά Νομικά Πρόσωπα της Εκκλησίας της Ελλάδος, ναούς κτλ), τα οποία κατά́ τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν θα εισπράξουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, θα τους καταβληθεί στον τραπεζικό́ λογαριασμό́, που έχει γνωστοποιηθεί́ στη διαδικτυακή́ πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε., ποσό́ ίσο με το 60% του συνολικού́ μισθώματος του μήνα αυτού́ σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.
άρθρο 27 του ν.4772/2021

Πλήρης απαλλαγή επιχειρήσεων από καταβολή μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021

Σύμφωνα με το άρθρο 26, προστίθεται παρ. 10 στο δεύτερο άρθρο της από 20.03.2020 Π.ΝΠ. (Α’68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4683/20, σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος, σε ποσοστό 100%, οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης για τους οποίους έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ή πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Αναμένεται σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία θα προσδιοριστούν οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Συνεπώς, δεν είναι προς το παρόν δυνατόν να προσδιοριστούν οι επιχειρήσεις που δικαιούνται την πλήρη απαλλαγή του μισθώματος για Ιανουάριο και Φεβρουάριο, διότι εκκρεμεί η συνήθης Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κάθε μήνα και προσδιορίζει τους πληττόμενους ΚΑΔ.
άρθρο 26 του ν.4772/2021

Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α’ βαθμού

Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό έκτο παρατείνονται έως την 31.3.2021 από τη λήξη τους οι προθεσμίες που αφορούν στην εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού και στη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν (παράταση προθεσμιών του 5ου και 6ου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν.4647/2019).
άρθρο 36ο του ν.4771/2021 

Παράταση Συμβάσεων υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης

Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό τέταρτο παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους οι συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και των οποίων η ισχύς έληξε την 31.12.2020, έως και την 31.3.2021.
άρθρο 34ο του ν.4771/2021 

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό πέμπτο προβλέπεται ότι, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.3.2021, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
άρθρο 35ο του ν.4771/2021 

Νέος πίνακας υποβολής των δαπανών Covid_19 για το έτος 2021.

Με την έκδοση του υπ’ αριθμόν 10471/10-2-2021 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών επισημαίνεται ότι για το έτος 2021, στο Υπουργείο Εσωτερικών θα υποβάλλονται μόνο τα στοιχεία των δαπανών που πραγματοποιούν οι φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ και σχετίζονται με τον COVID-19.
Δείτε περισσότερα...

Παράταση αναγκαστικής διάθεσης χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρατείνεται η ισχύς του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4682/2020 (το οποίο αντικ. με το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν.4693/20 και το άρθρο 82 του ν.4745/20), ως προς την αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, έως την 31η.3.2021.
άρθρο 22 του ν.4764/2020

Μηνιαία υποχρεωτική παρακολούθηση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν λόγω Kορωναϊού

Εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν 24943/2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Διακριτή παρακολούθηση δαπανών των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19.» κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 2/17012/ ΔΠΓΚΚ /15.04.2020 εγκυκλίου του Υφυπουργού Οικονομικών.
Δείτε περισσότερα...

Παράταση δυνατότητας αποδοχής δωρεών από το Υπ. Υγείας

Σύμφωνα με το άρθρο 35 (παρ. 1) παρατείνεται η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020, ως προς τη διαδικασία αποδοχής δωρεών πάσης φύσεως ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων, έως την 31η.03.2021.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο όγδοο της ανωτέρω Π.Ν.Π. και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, ο Υπουργός Υγείας δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα.
άρθρο 35 του ν.4764/2020

Παράταση δυνατότητας έκτακτης προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής ή μέσων συλλογικής προστασίας με απευθείας ανάθεση

Σύμφωνα με το άρθρο 17 η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020 παρατείνεται έως την 31.03.2021.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της ανωτέρω Π.Ν.Π. ορίστηκε ότι, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να διενεργούνται με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, μεταξύ άλλων, έκτακτη προμήθεια κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας.
άρθρο 17 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α'/23.12.2020)

Παράταση ισχύος διευκολύνσεων υποβολής δικαιολογητικών άρθρου 80 Ν.4412/16 από επιλεγέντα ανάδοχο

Σύμφωνα με το άρθρο 161 η ισχύς του άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 παρατείνεται έως την 31.03.2021.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της ανωτέρω Π.Ν.Π. εισήχθησαν διευκολύνσεις, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, ως προς την προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων (δικαιολογητικών κατακύρωσης) του προσωρινού αναδόχου ώστε να μην κωλύεται η διαδικασία σύναψης σύμβασης και τα εν λόγω δικαιολογητικά να προσκομίζονται σε δεύτερη φάση. Σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση τους προηγείται της εξόφλησης του αναδόχου.
Δείτε περισσότερα...

Ρύθμιση βάσει του Ν.4764/2020 (άρθρα 165-172)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165-172 του Ν.4764/2020 παρέχεται στους οφειλέτες των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών που δημιουργήθηκαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λόγω της Πανδημίας του Κορωνοϊού - Covid-19.
Δείτε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS