Menu
logo small

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων

Με το άρθρο 27, ορίζεται ότι τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του N. 4235/2014 (αφορά Νομικά Πρόσωπα της Εκκλησίας της Ελλάδος, ναούς κτλ), τα οποία κατά́ τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν θα εισπράξουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, θα τους καταβληθεί στον τραπεζικό́ λογαριασμό́, που έχει γνωστοποιηθεί́ στη διαδικτυακή́ πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε., ποσό́ ίσο με το 60% του συνολικού́ μισθώματος του μήνα αυτού́ σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.
άρθρο 27 του ν.4772/2021

Πλήρης απαλλαγή επιχειρήσεων από καταβολή μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021

Σύμφωνα με το άρθρο 26, προστίθεται παρ. 10 στο δεύτερο άρθρο της από 20.03.2020 Π.ΝΠ. (Α’68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4683/20, σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος, σε ποσοστό 100%, οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης για τους οποίους έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ή πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Αναμένεται σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία θα προσδιοριστούν οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Συνεπώς, δεν είναι προς το παρόν δυνατόν να προσδιοριστούν οι επιχειρήσεις που δικαιούνται την πλήρη απαλλαγή του μισθώματος για Ιανουάριο και Φεβρουάριο, διότι εκκρεμεί η συνήθης Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κάθε μήνα και προσδιορίζει τους πληττόμενους ΚΑΔ.
άρθρο 26 του ν.4772/2021

Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α’ βαθμού

Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό έκτο παρατείνονται έως την 31.3.2021 από τη λήξη τους οι προθεσμίες που αφορούν στην εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού και στη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν (παράταση προθεσμιών του 5ου και 6ου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν.4647/2019).
άρθρο 36ο του ν.4771/2021 

Παράταση Συμβάσεων υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης

Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό τέταρτο παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους οι συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και των οποίων η ισχύς έληξε την 31.12.2020, έως και την 31.3.2021.
άρθρο 34ο του ν.4771/2021 

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό πέμπτο προβλέπεται ότι, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.3.2021, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
άρθρο 35ο του ν.4771/2021 

Νέος πίνακας υποβολής των δαπανών Covid_19 για το έτος 2021.

Με την έκδοση του υπ’ αριθμόν 10471/10-2-2021 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών επισημαίνεται ότι για το έτος 2021, στο Υπουργείο Εσωτερικών θα υποβάλλονται μόνο τα στοιχεία των δαπανών που πραγματοποιούν οι φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ και σχετίζονται με τον COVID-19.
Δείτε περισσότερα...

Παράταση αναγκαστικής διάθεσης χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρατείνεται η ισχύς του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4682/2020 (το οποίο αντικ. με το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν.4693/20 και το άρθρο 82 του ν.4745/20), ως προς την αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, έως την 31η.3.2021.
άρθρο 22 του ν.4764/2020

Μηνιαία υποχρεωτική παρακολούθηση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν λόγω Kορωναϊού

Εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν 24943/2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Διακριτή παρακολούθηση δαπανών των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19.» κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 2/17012/ ΔΠΓΚΚ /15.04.2020 εγκυκλίου του Υφυπουργού Οικονομικών.
Δείτε περισσότερα...

Παράταση δυνατότητας αποδοχής δωρεών από το Υπ. Υγείας

Σύμφωνα με το άρθρο 35 (παρ. 1) παρατείνεται η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020, ως προς τη διαδικασία αποδοχής δωρεών πάσης φύσεως ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων, έως την 31η.03.2021.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο όγδοο της ανωτέρω Π.Ν.Π. και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, ο Υπουργός Υγείας δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα.
άρθρο 35 του ν.4764/2020

Παράταση δυνατότητας έκτακτης προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής ή μέσων συλλογικής προστασίας με απευθείας ανάθεση

Σύμφωνα με το άρθρο 17 η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020 παρατείνεται έως την 31.03.2021.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της ανωτέρω Π.Ν.Π. ορίστηκε ότι, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να διενεργούνται με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, μεταξύ άλλων, έκτακτη προμήθεια κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας.
άρθρο 17 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α'/23.12.2020)

Παράταση ισχύος διευκολύνσεων υποβολής δικαιολογητικών άρθρου 80 Ν.4412/16 από επιλεγέντα ανάδοχο

Σύμφωνα με το άρθρο 161 η ισχύς του άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 παρατείνεται έως την 31.03.2021.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της ανωτέρω Π.Ν.Π. εισήχθησαν διευκολύνσεις, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, ως προς την προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων (δικαιολογητικών κατακύρωσης) του προσωρινού αναδόχου ώστε να μην κωλύεται η διαδικασία σύναψης σύμβασης και τα εν λόγω δικαιολογητικά να προσκομίζονται σε δεύτερη φάση. Σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση τους προηγείται της εξόφλησης του αναδόχου.
Δείτε περισσότερα...

Ρύθμιση βάσει του Ν.4764/2020 (άρθρα 165-172)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165-172 του Ν.4764/2020 παρέχεται στους οφειλέτες των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών που δημιουργήθηκαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λόγω της Πανδημίας του Κορωνοϊού - Covid-19.
Δείτε περισσότερα...

Δυνατότητα έως τις 28.2.2021 εφαρμογής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 διατηρείται σε ισχύ έως τις 28.2.2021 η δυνατότητα των Δήμων και των Περιφερειών να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.4412/2016, κατόπιν απόφασης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Υπενθυμίζεται ότι εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ (διατήρηση σε ισχύ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4682/2020). άρθρο 74, παρ. 1 του ν.4745/2020

Δυνατότητα προμήθειας ψηφιακού εξοπλισμού από σχολικές επιτροπές

Δίνεται η δυνατότητα στις σχολικές επιτροπές να προμηθευτούν κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό που να επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους. Η εν λόγω πληρωμή θα διεξαχθεί αξιοποιώντας αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τους. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει της παρ.3 του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020
Δείτε περισσότερα...
άρθρο 27ο της ΠΝΠ (ΦΕΚ 84/Α'/13.04.2020)

Έως 28.2.2021 δυνατότητα δωρεάς ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης Covid-19, ιατροφαρμακευτικού υλικού, συμπεριλαμνβανομένων τεστ διάγνωσης κορωνοϊού

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 ορίζεται ότι με απόφαση του δημοτικού ή του περιφερειακού συμβουλίου ή των διοικητικών τους συμβουλίων, έως την 28η.2.2021, οι δήμοι και οι περιφέρειες, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων δύνανται να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19, ιατροφαρμακευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων τεστ διάγνωσης κορωνοϊού σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, ν.π.δ.δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού που εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα εντός των ορίων τους.
άρθρο 74, παρ. 6 του ν.4745/2020

Δυνατότητα κάλυψης δαπανών από τους Δήμους για ενίσχυση του τουρισμού και της συνολικής εικόνας της Χώρας

Σύμφωνα με το άρθρο 69ο της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α' 84) δίνεται η δυνατότητα, εκτός των άλλων, στους Δήμους, μέχρι 31/8/2020 και με την προϋπόθεση ότι υφίσταται ακόμα κίνδυνος από τη διασπορά του COVID-19, να προχωρήσουν σε ανάθεση με την εταιρεία «Marketing Greece Α.Ε» με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο της χώρας συνολικά, όσο και μεμονωμένων περιοχών της, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών στον ελληνικό τουρισμό από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, με παράλληλη ενίσχυση της εικόνας της χώρας και της τουριστικής αγοράς. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης, ανεξαρτήτως αξίας, με υποχρέωση ανάρτησης αυτής στο πρόγραμμα Διαύγεια.
Τονίζεται ότι η εν λόγω σύμβαση μετά την υπογραφή της θα πρέπει να υποβληθεί κατά προτεραιότητα, στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έλεγχο, εφόσον απαιτείται βάσει των κείμενων διατάξεων. (άρθρο 69ο)
άρθρο 69o της ΠΝΠ (ΦΕΚ 84/Α'/13.4.2020)

Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων ΤΠΔ

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4753/2020 ορίζεται η αναστολή παρακράτησης των ενδεκατημορίων των μηνών Νοεμβρίου 2020, Ιανουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2021 έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Η εξόφληση των τριών (3) δόσεων, των οποίων η παρακράτηση αναστέλλεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πραγματοποιηθεί άτοκα σε έντεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης την 1η Ιανουαρίου 2022.
Δείτε περισσότερα...

Τι ισχύει με τους Π/Υ που δεν έχουν εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση;

Εκτελούνται αμέσως οι προϋπολογισμοί των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένου και των ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι έχουν ψηφιστεί από τα οικεία συμβούλια και έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας άσχετα αν δεν έχει ακόμα  εκδοθεί η ειδική πράξη έγκρισης της Αποκεντρωμένης διοίκησης. Τονίζεται ότι οποιαδήποτε πραγματοποίηση ανάθεσης προμηθειών ή υπηρεσιών προς αντιμετώπιση του κορωναϊού δεν απαιτεί υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του Ν.3852/10 βάσει της περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 24 της ΠΝΠ.
άρθρο 37ο παρ. 2β της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α'/20.3.2020)

Παράταση του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων

Σύμφωνα με τις παρ. 7α και 7β του άρθρου 24ου της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α' 64) ορίζεται ότι οι αποφάσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 2, 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87).

Με την επιφύλαξη των αποφάσεων της περ. α΄ του παρόντος, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, οι κατά την παρ. 3 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 ειδικές πράξεις εκδίδονται εντός εξήντα (60) ημερών από την περιέλευσή τους στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση.
άρθρο 24o της ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α'/14.3.2020)

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS