Menu
logo small

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΥΑ 253664/2022 (ΦΕΚ 4292/Β/11-08-2022)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/EK και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ» (Β’ 2726).
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ οικ. 113186 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 4268/Β/11-08-2022)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/37345/0004/2010 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (Β’ 784).
Λήψη αρχείου

Απόφαση 53175/2022 Υπ. Εσωτερικών

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Η΄ κατανομή έτους 2022.
Λήψη αρχείου

Απόφαση 98750/Κ6/2022 (ΦΕΚ 4264/Β/10-08-2022) Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, δια βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπ. Παιδείας

Κανονισμός Λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Eπαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Λήψη αρχείου

Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/3673/2022 (ΦΕΚ 4221/Β/10-08-2022) Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Καθορισμός απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), εκτός των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, της θέσης σε κανονική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Διαχειριστή του Δικτύου για την υποδοχή των αιτήσεων και του υποδείγματος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 146 και την παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021.
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ 455189/2022 (ΦΕΚ 4217/Β/10-08-2022)

Καταβολή ενιαίου τέλους για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2022 στους Δήμους και χρηματοδότηση έκτακτων αναγκών και αποζημιώσεων εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
Λήψη αρχείου

Απόφαση Α.1103/2022 (ΦΕΚ 4207/Β/08-08-2022) ΑΑΔΕ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/ 27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει» (Β΄ 3398).
Λήψη αρχείου

Ανακοίνωση 07.08.2022 ΕΕΤΑΑ

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών 2022-2023 - Υπενθύμιση e-mail επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Λήψη αρχείου

Απόφαση 33512 ΕΞ 2022(ΦΕΚ 4162/Β/04-08-2022) Υπ. Επικρατείας

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε Φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
Λήψη αρχείου

Απόφαση 33513 ΕΞ 2022(ΦΕΚ 4162/Β/04-08-2022) Υπ. Επικρατείας

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και «Άντληση πληροφοριών (Μόνο ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων) της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Λήψη αρχείου

Έγγραφο 49855/2022 Υπ. Εσωτερικών

α) Έκδοση ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 
β) Τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2023 
Λήψη αρχείου

Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955/2022 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΜΕ ΤΙΤΛΟ α. Υποδομές παροχής νερού β. Τηλεμετρία-Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού δ. Μονάδες αφαλάτωσης
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ 73160/2022 (ΦΕΚ 4133/Β/03-08-2022)

Καθορισμός διαδικασίας, χρόνου και τρόπου είσπραξης και απόδοσης στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) των εισφορών των ασφαλισμένων και των εργοδοτών και καθορισμός αποζημίωσης του e-ΕΦΚΑ για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στο Τ.Ε.Κ.Α.
Λήψη αρχείου

Γνώμη Γ9/2022 ΕΑΑΔΗΣΥ

Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, επί σχεδίου Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Αδρανή υλικά τα οποία προορίζονται για χρήση στα δημόσια έργα».
Λήψη αρχείου

Απόφαση 10945/2022 Ε.Ε.Τ.Α.Α

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ενδιαφερόμενους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε πρόγραμμα δράσης "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης" Περιόδου 2022-2023
Λήψη αρχείου
Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

ΚΥΑ 77094/2022 (ΦΕΚ 4094/Β/01-08-2022)

Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2022-2023, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους.
Λήψη αρχείου

Έγγραφο 446/2022 ΠΟΕ-ΟΤΑ

Έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στον Υπουργό Εσωτερικών που κοινοποιείται και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Δημάρχους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιά για την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την εκλογή των δυο (2) αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα υπηρεσιακά συμβούλια των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
Λήψη αρχείου
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS