Menu

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εγκύκλιος 20931/A5/2024 Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α' περιόδου 2024 -Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, Συντονιστές, Βοηθοί Συντονιστές, Εξεταστικά Κέντρα, Επόπτες Εξεταστικών Κέντρων, Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων και Ομάδες Επιτηρητών
Λήψη αρχείου

Γνωμοδότηση Γ3/2024 Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ

Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 347 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. γγ’ του ν. 4412/2016, επί σχεδίου Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Υποδομών και Μεταφορών – Εθνικής Άμυνας - Εσωτερικών, με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β΄3766/13.08.2021) κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α 44)»
Λήψη αρχείου

KYA 603/2024 (ΦΕΚ 1360/Β/26-02-2024)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 449/28.12.2023 (Β’ 7710) κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας περί λειτουργίας Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Τυπογραφείου.
Λήψη αρχείου

Απόφαση 5885 ΕΞ 2024 (ΦΕΚ 1322/Β/26-02-2024) Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΥΠΕΣ - Πύλη Αιτήσεων Εγγραφής για την Επιστολική Ψήφο» του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Λήψη αρχείου

Νόμος 5090/2023 (ΦΕΚ 30/Α/23-02-2023)

Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας
Λήψη αρχείου

Απόφαση 1Κ/2024 (ΦΕΚ 8/Α.Σ.Ε.Π./22-02-2024) Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
Λήψη αρχείου

Απόφαση 17409/2024 Υπ. Εσωτερικών

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α΄220), για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών.
Λήψη αρχείου

KYA Δ1α/οικ. 11619/2024 (ΦΕΚ 1270/Β/23-02-2024)

Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024 και ώρα 06:00.
Λήψη αρχείου

Δελτίο Τύπου 23/02/2024 Υπ. Εσωτερικών

Προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία για πρώτη φορά έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια – Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη

Έγγραφο 9162/2024 Συνήγορος του Πολίτη

Επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη επί σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις»
Λήψη αρχείου

Έγγραφο 16460/2024 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Αποστολή αιτημάτων των Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, αποκλειστικά ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπό τη μορφή αντιτίμου, λοιπές αντικαταβολές, έτους 2024
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος 11/ 273591/2024 e-ΕΦΚΑ

Καταβολή πόρου, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπέρ e-E.Φ.K.A. των συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος, άνω των 62 ετών, που απασχολούνται σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης - Απεικόνιση πόρου στην Α.Π.Δ Δημοσίου – Νέα Κωδικοποίηση για τους συνταξιούχους κάτω των 62 ετών ως προς τους κλάδους Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης
Λήψη αρχείου

Απόφαση 16958/2024 Υπ. Εσωτερικών

Κατανομή ποσού ύψους 27.010.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 στους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος 15159/2024 Υπ. Ανάπτυξης

Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Φεβρουαρίου 2024
Λήψη αρχείου

Απόφαση 13027/2024 (ΦΕΚ 1255/Β/21-02-2024) Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).
Λήψη αρχείου

Απόφαση 15796/2024 (ΦΕΚ 1258/Β/22-02-2024) Υπ. Εσωτερικών

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.131360/12476/ 08-05-2013 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων» (Β’ 1107), ως προς την αποτύπωση των στοιχείων γονέων και συζύγων επί των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης και γάμου - απαιτούμενες προσαρμογές στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» - προσθήκη νέων προτύπων ληξιαρχικών πράξεων.
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ 14913/2024 (ΦΕΚ 1230/Β/21-02-2024)

Καθορισμός δεδομένων που θα διατίθενται από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας οικονομικών στοιχείων τοπικής αυτοδιοίκησης στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ν. 5056/2023.
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ 14893/2024 (ΦΕΚ 1193/Β/20-02-2024)

Καθορισμός δεδομένων που θα διατίθενται από το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ν. 5056/2023.
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ 14899/2024 (ΦΕΚ 1193/Β/20-02-2024)

Καθορισμός δεδομένων που θα διατίθενται από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Μ.Α.Δ.Ε.Δ.) στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ν. 5056/2023
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ 14894/2024 (ΦΕΚ 1193/Β/20-02-2024)

Καθορισμός δεδομένων που θα διατίθενται από το Μητρώο Πολιτών του ν. 4483/2017 στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ν. 5056/2023.
Λήψη αρχείου
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS