Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 295/2020 (ΦΕΚ 5207/Β/25-11-2020)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047), όπως ισχύει.
Λήψη αρχείου

Απόφαση Α.1256/2020 (ΦΕΚ 5206/Β/25-11-2020) Υπ. Οικονομικών

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Kατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
Λήψη αρχείου

Σχέδιο Νόμου σε δημόσια διαβούλευση 23-11-2020

Σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις για τις προμήθειες στους τομείς της άμυνας και της ασφάλεια.
Λήψη αρχείου

Ενημέρωση 24.11.2020 ΕΕΤΑΑ

Παιδικοί Σταθμοί-ΚΔΑΠ 2020-2021 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ/ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ

Απόφαση 79234/2020 Υπ. Εσωτερικών

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙII ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας».  
Λήψη αρχείου

Απόφαση 79120/2020 Υπ. Εσωτερικών

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ VIII ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».   
Λήψη αρχείου

Απόφαση 79095/2020 Υπ. Εσωτερικών

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ IX ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».  
Λήψη αρχείου

Απόφαση 78594/2020 Υπ. Εσωτερικών

6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ V ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» .  
Λήψη αρχείου

Απόφαση 78589/2020 Υπ. Εσωτερικών

6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».  
Λήψη αρχείου

Απόφαση 78561/2020 Υπ. Εσωτερικών

6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ II ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». 
Λήψη αρχείου

Απόφαση 79903/2020 Υπ. Εσωτερικών

Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.
Λήψη αρχείου

Xρηματοδότηση των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Πρόσκληση 7970 Πράσινου Ταμείου)

Η Πρόσκληση 7970 του Πράσινου Ταμείου - Άξονα Προτεραιότητας 4 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020», η οποία χρηματοδοτεί τη σύνταξη των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), θα παραμείνει ανοιχτή από την Δευτέρα 23η Νοεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 4η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr ). 

Επισυνάπτεται εισηγητικό σημείωμα προς συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής καθώς και μονοσέλιδο βημάτων και οδηγιών με τα επόμενα βήματα.

Βήματα και Οδηγίες
Εισηγητικό σημείωμα
Πρόσκληση 7970

ΚΥΑ 47100/1176/2020 (ΦΕΚ 5139/Β/19-11-2020)

Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ. - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2020-2021.
Λήψη αρχείου

Σχέδιο Νόμου σε δημόσια διαβούλευση 20-11-2020

Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Λήψη αρχείου

Ανακοίνωση 20.11.2020 Υπ. Εσωτερικών

Αξιολόγηση Προσωπικού – Παράταση Προθεσμίας Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους Αξιολογητές Α’.

Ανακοίνωση 20.11.2020 Υπ. Εσωτερικών

Εξέταση αιτημάτων για απόσπαση/μετάταξη για λόγους υγείας, αιτημάτων αμοιβαίας μετάταξης και αιτημάτων συνυπηρέτησης.

Έγγραφο 306179/2020 ΕΦΚΑ

Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες, Πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων.
Λήψη αρχείου

Νόμος 4753/2020 (ΦΕΚ 227/Α/18-11-2020)

Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις.
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος Δ11/ Γ.Π.οικ.47270/2074/2020 Υπ. Εργασίας

Συμπληρωματικές Οδηγίες επί της Εγκυκλίου με θέμα: «Αναστολή Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών ανοικτής δομών φροντίδας: Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)».
Λήψη αρχείου
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS