Menu
logo small

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/21.07.2009 τεύχοςΑ΄) Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις

Ο Νόμος 3775/2009 περιέχει θέματα, μεταξύ άλλων, που αφορούν σε φορολογικά θέματα, επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων που υπάγονται σε αναπτυξιακούς νόμους, στο άρθρο 21 αναφέρεται ρύθμιση θεμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η δημιουργία ειδικού φόρου ΙΧ και μοτοσυκλετών μεγάλου κυβισμού, το τέλος συνδρομητών κιητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας.Λήψη Αρχείου

Ν/Σχέδιο: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης

Κατατέθηκε νομοσχέδιο του ΥΠΕΣΔΔΑ, το οποίο αφορά (1) τη βαθμολογική εξέλιξη και θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. (2) Επισης ρυθμίζονται ορισμένα θέματα της Δημόσιας Διοίκησης (Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, μοριοδότηση στις προσλήψεις κατοίκων νησιωτικών-ορεινών περιοχών κλπ) (3) Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι στο Άρθρο 34 η νομιμοποίηση δαπανών και η άρση καταλογισμών από το ΕΣ, η δυνατότητα που παρέχεται να διατίθεται ποσοστό μέχρι 12% της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών, που διαπιστώνονται, κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους και δε μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά των Δήμων. Στο άρθρο 37 δίνεται η δυνατότητα στο ΕΣ να απομειώνει ποσά που έχει καταλογίσει. Στο άρθρο 41 ορίζεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα συντάσσονται οι κανονισμοί λειτουργίας των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ. Επίσης με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται άλλα θέματα της Δημόσιας Διοίκησης. Λήψη Αρχείου

ΥΠΕΣ 43721

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 43721 (Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία) η οποία περιγράφει τη διαδικασία εκτέλεσης της σφράγισης των καταστημάτων και περιγράφει το περιεχόμενο της έκθεσης σφράγισης.Λήψη Αρχείου

Έγγραφο 2/ 41186 /0022

Εκδόθηκε διευκρινιστικό έγγραφο με αριθ. 2/ 41186 /0022 από το Γενικό Γογιστήριο του Κράτους για την εισοδηματική πολιτική του 2009 και αφορά επιδόματα τέκνων και υπαλλήλων με ειδικέ ανάγκες.Λήψη Αρχείου

Απόφαση οικ. 141270

Δημοσιεύθηκε η απόφαση οικ. 141270 με θέμα: "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Η.Π.15393/2332/2002 (Β΄1022) κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α΄160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 … », για την κατάταξη των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών"Λήψη Αρχείου

Απόφαση ΥΠΕΣ 45578

Εκδόθηκε απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. 45578 και ρυθμίζει ζητήματα συμπράξεων ΟΤΑ Α' βάθμου με τον ιδιωτικό τομέα(ΣΔΙΤ).Λήψη Αρχείου

ΚΥΑ 34065/ΕΥΘΥ1544

H ΚΥΑ με Αριθμ. 34065/ΕΥΘΥ1544-7.7.2009 που εκδόθηκε αναφέρεται στη σύσταση του υποστηρικτικού μηχανισμού που προβλέπεται για την υποστήριξη των Οργανισμών στο ΕΣΠΑ. Ιδιαίτερα δείτε το άρθρο άρθρο 2 που αναφέρεται στη «Σύσταση, στελέχωση, σύνθεση, αρμοδιότητες και οργάνωση των Ομάδων Υποστήριξης Τ.Ε.Δ.Κ.» Λήψη Αρχείου

ΥΠΕΣ 37850/09

Δημοσιεύθηκε έγγραφο με αριθ. πρωτ. 37850 από την διεύθυνση οργανισμού και λειτουργίας ΟΤΑ με θέμα: "Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 31/37467/10.6.2009"Λήψη Αρχείου

ΝΟΜΟΣ Α.Ε

Δημοσιεύθηκε η απόφαση σύστασης της εταιρείας ΝΟΜΟΣ Α.Ε. για την γενικότερη υποστήριξη Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τη συμμετοχή τους στο ΕΣΠΑ.Λήψη Αρχείου

N. 3775/09

Ψηφίστηκε ο νόμος 3775 με θέμα: "Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις". Ιδιαίτερα δείτε τα άρθρα 21,25,40 και 41 που αναφέρονται σε leasing, ΣΔΙΤ και νομιμοποίηση αυθαίρετων χώρων.Λήψη Αρχείου

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 2966/Γ.Ε

Εκδόθηκε γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου με αριθμ. πρωτ. 2966/Γ.Ε. και αφορά την εφαρμογή Κανονισμού Ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών από τις αναπτυξιακές εταιρείες των ΟΤΑ Λήψη Αρχείου

Απόφαση Π1/2000 ΥΠΑΝ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση Π1/2000 από το Υπουργείο Ανάπτυξης με θέμα: "Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2009"Λήψη Αρχείου

Εγκύκλιος 35 ΥΠΕΣ

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 35 από το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: "Διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση των κοινωνικών προγραμμάτων της αριθμ. 60292/2158/08 (ΦΕΚ 1724 Β΄/27-8-08) ΚΥΑ."Λήψη Αρχείου

ΚΥΑ 16055/477

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 16055/477 με θέμα: "«Ειδικό Συνδυασμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης» στις επιχειρήσεις των Δήμων"Λήψη Αρχείου

Εγκύκλιος Α02/1102 ΙΚΑ

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. Α02/1102 από το ΙΚΑ με θέμα: "Ημερομηνία εφαρμογής ΑΜΚΑ από τα ασφαλιστικά Ταμεία"Λήψη Αρχείου

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.50/825/οικ.15806

Δημοσιεύθηκε η ΔΙΔΑΔ/Φ.50/825/οικ.15806 από το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: "Εφαρμογή άρθρου 28 του Υ.Κ. και του άρθρου 37 του Κ.Δ.Κ. περί δήλωσης περιουσιακής κατάστασης"Λήψη Αρχείου

Έγγραφο Μ07/227 ΙΚΑ

Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αριθ. πρωτ. Μ07/227 από το ΙΚΑ με θέμα: "Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε τα έξοδα κίνησης"Λήψη Αρχείου

Αποφάση 3021/19/53-δ΄

Δημοσιεύθηκε η Αποφάση 3021/19/53-δ΄με θέμα: "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14.10.2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης «Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» "Λήψη Αρχείου

Απόφαση 88202

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 88202 από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά την εφαρμογή του άρθρ. 3 του ν. 3730/2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ. Λήψη Αρχείου

Απόφαση 14967 ΥΠΕΣ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 14967 από το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: "Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου"Λήψη Αρχείου

ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/14395 ΥΠΕΣ

Δημοσιεύθηκε η ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/14395 από το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: "Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 30 του Ν. 3731/08 για την επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους (μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) με αναπηρία"Λήψη Αρχείου

Εγκύκλιος 48/2009 ΙΚΑ

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 48 από το ΙΚΑ με θέμα: "Αναπροσαρµογή των ορίων των ηµερησίων µισθών και των τεκµαρτών ηµεροµισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1/09 έως 31/12/09"Λήψη Αρχείου

Εγκύκλιος 32 ΥΠΕΣ

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 32 από το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: "Εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών στις διαδικασίες των διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών των φορέων του πεδίου εφαρμογής του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών αρ.11389/8-3-1993)"Λήψη Αρχείου

Έγγραφο Π51/10/709 ΙΚΑ

Δημοσιεύθηκε από το ΙΚΑ το γενικό έγγραφο με αριθμ. πρωτ. Π51/10/709 με θέμα:"Αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για την εξέταση υπαλλήλων που ζητούν μειωμένο ωράριο εργασίας, λόγω αναπηρίας"Λήψη Αρχείου

ΚΥΑ 29388/ΕΥΟΥ1324

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 29388/ΕΥΟΥ1324 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: "Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΗΜΟΣ Α.Ε.»"Λήψη Αρχείου

ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.5.2/14635 ΥΠΕΣ

Δημοσιεύθηκε η ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.5.2/14635 από το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: "Απαγόρευση καπνίσματος στις δημόσιες υπηρεσίες"Λήψη Αρχείου

ΚΕΔΚΕ - Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος

Δημοσιεύθηκε από την ΚΕΔΚΕ ενημερωτικό σημείωμα για το Πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες και κατάρτιση σε προηγμένες δεξιότητες στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών εργαζομένων στην Τοπική αυτοδιοίκηση».Λήψη Αρχείου

Απόφαση 118280/49587/09 ΥΠΕΣ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 118280/49587 από το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: "Οριστικοποίηση ένταξης ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου"Λήψη Αρχείου
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS