Menu
logo small

Διήμερο σεμινάριο: "Σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ αυτών σύμφωνα με τον Ν. 4412/16" - 20-21/10/2016karagilanis logoproskl kentro ekpaideusis

Πρόσκληση Σεμιναρίου 20-21/10/2016 (Επαναληπτικό διήμερο)
Η εταιρεία «Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε.» σε συνεργασία με το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Κέντρο Δια βίου μάθησης με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης», διοργανώνουν το ακόλουθο εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών με θέμα:

“ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ν.4412/2016)”Σκοπός του σεμιναρίου
είναι :
α) να παρέχει μία ολοκληρωμένη ενημέρωση στους συμμετέχοντες για τις νέες ενοποιημένες διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών (θεσμικό πλαίσιο, απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες, διαδικασία & βήματα υλοποίησης) σύμφωνα με το Ν.4412/2016,

β) να καταστήσει ικανούς τους συμμετέχοντες υπαλλήλους των γραφείων /τμημάτων / διευθύνσεων προμηθειών ή/και τεχνικών υπηρεσιών στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών,

γ) να καταστήσει ικανά τα μέλη των επιτροπών διενέργειας των διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών και αξιολόγησης των προσφορών, να ανταπεξέλθουν στο έργο τους.

Ενδεικτικά, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση στους ακόλουθους τομείς :

° Εισαγωγική προσέγγιση στο νέο θεσμικό πλαίσιο
• Έναρξη ισχύος
• Διάρθρωση Ν. 4412/2016
• Εννοιολογικοί προσδιορισμοί - Ορισμοί

° Γενικό Πλαίσιο Εφαρμογής για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης
• Κατώτατα Όρια
• Εκτιμώμενη Αξία Δημόσιας Σύμβασης
• Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης
• Μελέτες – Τεχνικές προδιαγραφές – Έγγραφα σύμβασης
• Επιτροπές – Γνωμοδοτικά όργανα
• Δημοσιότητα – Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί
• Ενστάσεις – Προσφυγές

° Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
• Απευθείας Ανάθεση Προμηθειών – Υπηρεσιών
• Συνοπτικός (Πρόχειρος) Διαγωνισμός
• Ανοικτός Διαγωνισμός
• Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των ορίων (Διεθνής)
• Διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
• Προμηθευτές – Χορηγητές
• Ειδικές Περιπτώσεις

Στο τέλος κάθε ενότητας θα πραγματοποιηθεί αναλυτική συζήτηση με σκοπό την επίλυση γενικών ερωτημάτων που αφορούν τις προμήθειες – υπηρεσίες των ΟΤΑ σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις.

Ημερομηνίες πραγματοποίησης: Πέμπτη 20/10/2016 και Παρασκευή 21/10/2016(Διήμερο)
Χρόνος πραγματοποίησης : 9.00 πμ – 15.00 μμ
Κόστος συμμετοχής/άτομο: 150 ευρώ
Χώρος πραγματοποίησης των σεμιναρίων :Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Κέντρο Εκπαίδευσης» - Λ. Βουλιαγμένης 564Β’, 1ος όροφος (πλησίον του σταθμού Μετρό Αλίμου, πάνω από την αντιπροσωπεία της Citroen ).

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε :
• Μέλη της διοίκησης των Δήμων (Δημάρχους, Αντιδημάρχους, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου) και των δημοτικών νομικών προσώπων (Προέδρους, Αντιπροέδρους, μέλη των Δ.Σ.)
• Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών γραφείων Δήμων και δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ..
• Υπαλλήλους των Οικονομικών, Διοικητικών και λοιπών σχετικών με το αντικείμενο του σεμιναρίου υπηρεσιών των Δήμων, των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

Εισηγητές :
Αγγέλου Κώστας, Οικονομολόγος, με πλούσια διδακτική εμπειρία σε θέματα προμηθειών των ΟΤΑ.
Κοκκινογένη Κατερίνα, Στέλεχος Ο.Τ.Α., με πολυετή εμπειρία σε θέματα σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών.
Γιαμαλής Στράτος, Οικονομολόγος, ειδικός σύμβουλος για θέματα προμηθειών των ΟΤΑ. 

Για την διασφάλιση της ποιότητας και της επιτυχίας της εκδήλωσης ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (έως 33 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Κατά συνέπεια παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου κυρία Γκέκη Κωνσταντίνα στα τηλ. 210-9409938, 210-9483223, 210-9948116, 210-9926941 καθημερινά από τις 9:00 π.μ έως και τις 17:00 μ.μ για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων.

Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Δήμων και των δημοτικών νομικών προσώπων.

Στο σεμινάριο ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οι οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν με Δήμους ή με δημοτικά νομικά πρόσωπα.

Με εκτίμηση
Για τo «Κέντρο Εκπαίδευσης»
Καραγιλάνης Σταύρος
Υπεύθυνος προγράμματος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες (Προέδρους, μέλη σχολικών επιτροπών, υπηρεσιακούς παράγοντες) τα επίκαιρα θέματα αρμοδιοτήτων –λειτουργίας, προσωπικού, προϋπολογισμού-απολογισμού και εκτέλεσης δαπανών, έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο που αφορούν τις Σχολικές Επιτροπές, βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Ιδιαίτερα, θα γίνει αναλυτική αναφορά στο σεμινάριο στα ακόλουθα θέματα :

1. Αρμοδιότητες και λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών ως Δημοτικά ΝΠΔΔ.

-οι αρμοδιότητες των σχολικών επιτροπών.

-η λειτουργία των σχολικών επιτροπών

-οι σχέσεις των σχολικών επιτροπών με το Δήμο (υποστήριξη των υπηρεσιών κλπ)

2. Επίκαιρα ζητήματα προσωπικού-καθαρίστριες

-Διαδικασίες πρόσληψης σχολικών καθαριστριών

3. Εκτέλεση έργων-υπηρεσιών-δαπανών από τις σχολικές επιτροπές

-μικρά έργα και εργασίες, όργανα ανάθεσης, όρια κλπ

-διαδικασίες ανάθεσης

-υποστήριξη από τον αντίστοιχο Δήμο σε θέματα ανάθεσης έργων-δαπανών

4. Θέματα σύνταξης – εκτέλεσης Προϋπολογισμού – Απολογισμού-τήρηση βιβλίων-ο έλεγχος των σχολικών επιτροπών από το Ελεγκτικό Συνέδριο- φορολογικά θέματα

-υποχρέωση σύνταξης προϋπολογισμού.
-σύνταξη απολογισμού και διαδικασίες έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

-οι χρηματοδοτήσεις των σχολικών επιτροπών-προσδιορισμός των χρηματοδοτήσεων ανά σχολική μονάδα.

-ο έλεγχος των σχολικών επιτροπών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

-τήρηση βιβλίων

-φορολογικές υποχρεώσεις

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει παράθεση αναλυτικών παραδειγμάτων για κάθε κατηγορία εκπαίδευσης. 

επιστροφή στην κορυφή