Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Πρόσκληση σεμιναρίου για το νέο θεσμικό πλαίσιο της έννομης προστασίας κατά την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/2016)ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση Σεμιναρίου 10/03/2017  
Το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Κέντρο Δια βίου μάθησης με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης», διοργανώνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό μονοήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας έξι (6) ωρών με θέμα:

ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν.4412/2016)Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες βασικές γνώσεις, σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν.4412/16) που αφορά την έννομη προστασία κατά την κατάρτιση Δημοσίων Συμβάσεων .

Ενδεικτικά, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση στους ακόλουθους τομείς :

Α. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΒΙΒΛΙΑ Ι – ΙΙΙ)

I. Γενικές Αρχές που πρέπει να διέπουν τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων:
1. Η αρχή της διαφάνειας και της δημοσιότητας
2. Το καθήκον εχεμύθειας της αναθέτουσας Αρχής
3. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών των οικονομικών φορέων
4. Η αποφυγή και οι απαραίτητες ενέργειες άρσης της σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διεξαγωγή σύναψης σύμβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.-Τι συνιστά σύγκρουση συμφερόντων
5. Η τήρηση του τύπου των εγγράφων και των προθεσμιών κατά τις διαδικασίες. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των συμφερόντων.
6. Ασυμβίβαστα-προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων και συμφερόντων. Οι απαραίτητες ενέργειες της αναθέτουσας Αρχής
7. Όροι των εγγράφων και προθεσμίες

II. Η εξάντληση των ένδικων βοηθημάτων ως όρος για την έναρξη των έννομων αποτελεσμάτων της σύμβασης

III. Η Απόσβεση των Δικαιωμάτων του Αναδόχου (αρ.173)

IV. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
-Ένσταση κατά του αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις
-Ένσταση κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω από 60.000 ευρώ- ΠΑΡΑΒΟΛΟ.
-Ενστάσεις μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

V. ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:
-Η Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών
-Η Δικαστική επίλυση συμβατικών διαφορών
-Η Διαιτησία

VI. Υπερημερία Κυρίου Έργου- Δικαίωμα Αποζημίωσης του Οικονομικού Φορέα-Πειθαρχικές Ευθύνες Διοικητικών Οργάνων.

VII. Διοικητικές Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

B. ENNOMH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΒΙΒΛΙΟ IV)

Το πεδίο εφαρμογής
Η έννοια του έννομου συμφέροντος του ενδιαφερόμενου-ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση.
Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (συγκρότηση- λειτουργική και οικονομική αυτοτέλεια-η κράτηση επί όλων των συμβάσεων υπέρ της ΑΕΠΠ-Οργάνωση και Κανονισμός λειτουργίας της ΑΕΠΠ-Αρμοδιότητες Προέδρου ΑΕΠΠ)

1. Η Προδικαστική Προσφυγή κατά των πράξεων που εκδίδονται πριν από τη σύναψη της σύμβασης
• Δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ και το δικαίωμα παρέμβασης
• Προθεσμία άσκησης
• Παράβολο
• Το ανασταλτικό αποτέλεσμα-Προσωρινά Μέτρα
• Η διαδικασία εξέτασης της προσφυγής
• Η αποστολή φακέλου απόψεων της αναθέτουσας Αρχής
• Απόφαση επί της προσφυγής και κοινοποιήσεις
• Τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί της προσφυγής

2. Η Προδικαστική Προσφυγή για την κήρυξη ακυρότητας της Σύμβασης
• Οι λόγοι ακυρότητας
• Η διαδικασία εξέτασης της προσφυγής
• Η κήρυξη της ακυρότητας σύμβασης και οι συνέπειες
• Τι συνιστά λόγο επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος. Πότε οδηγεί σε μη κήρυξη ακυρότητας της προσφυγής/ Εναλλακτικές Κυρώσεις

3. Η Δικαστική Προστασία που Προηγείται της Σύναψης της Σύμβασης
• Η Δικαστική Προστασία-Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου
• Η αξίωση αποζημίωσης.)

Ημερομηνία πραγματοποίησης: Παρασκευή 10/03/2017
Χρόνος πραγματοποίησης : 9.00 πμ – 15.00 μμ
Κόστος συμμετοχής/άτομο: 70  ευρώ
Χώρος πραγματοποίησης των σεμιναρίων : Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Κέντρο Εκπαίδευσης» - Λ. Βουλιαγμένης 564Β, 1ος όροφος (πλησίον του σταθμού Μετρό Αλίμου, πάνω από την αντιπροσωπεία της Citroen).

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε :
• Μέλη της διοίκησης των ΟΤΑ και των δημοτικών νομικών προσώπων (Προέδρους, Αντιπροέδρους, μέλη των Δ.Σ.) 
• Στελέχη των διοικητικών υπηρεσιών .

Εισηγητές :
• Νικορέλου Λένα: Δικηγόρος Δ.Σ.Α / Νομική Σύμβουλος ΟΤΑ.

Για την διασφάλιση της ποιότητας και της επιτυχίας της εκδήλωσης ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (έως 33 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Κατά συνέπεια παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου κυρία Γκέκη Κωνσταντίνα στα τηλ. 210-9409938, 210-9483223, 210-9948116, 210-9926941 καθημερινά από τις 9:00 π.μ έως και τις 17:00 μ.μ για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων.

Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Δήμων και των δημοτικών νομικών προσώπων.

Στο σεμινάριο ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οι οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν με Δήμους ή με δημοτικά νομικά πρόσωπα.

Με εκτίμηση
Για τo «Κέντρο Εκπαίδευσης»
Καραγιλάνης Σταύρος
Υπεύθυνος προγράμματος
επιστροφή στην κορυφή