Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Άρθρο 17 Ν.2130/1993: Παροχή διευκολύνσεων για την καταβολή οφειλών προς δήμους και κοινότητες1. Υπόχρεοι, οι οποίοι μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. υπέρ δήμων και κοινοτήτων, μπορούν να υποβάλουν στον οικείο δήμο ή κοινότητα, μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού αρχική ή συμπληρωματική δήλωση προσκομίζοντας αντίγραφο ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), χωρίς την επιβολή σε βάρος τους προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης.

(Σημείωση : Με την παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 2539/97, ΦΕΚ-244 Α' ορίζεται ότι : "Η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 2130/97, ΦΕΚ-62 Α') όπως επανήλθε σε ισχύ με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ-107 Α') παρατείνεται μέχρι 31.12.97).

2. Φορολογικές διαφορές μεταξύ δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, για τις οποίες ασκήθηκαν ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων προσφυγές και εκκρεμούν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, μπορεί να περαιωθούν με ρύθμιση της κυρίας οφειλής από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων, "χωρίς την καταβολή προστίμου και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής" (επαναφορά σε ισχύ και αντικατάσταση της μέσα σε "" πρότασης από την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2503/97, ΦΕΚ-107 Α'). Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει και βεβαίωση του γραμματέα του οικείου διοικητικού πρωτοδικείου, με την oποία βεβαιώνεται ότι η υπόθεσή του δεν έχει συζητηθεί στην ουσία σε πρώτο βαθμό κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, καθώς επίσης και ότι παραιτήθηκε από την προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου.

"3. Το τέλος, που οφείλεται με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, καταβάλλεται μετά από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβούν τις τριάντα (30), η καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης και οι λοιπές σε αντίστοιχη ημερομηνία των επόμενων μηνών. Σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί ολόκληρο στην πρώτη δόση, η οφειλή μειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%)" (αντικ. της παρ. 3 από την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2503/97, ΦΕΚ-107 Α').

4. Οι ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού δεν αφορούν υποθέσεις τέλους διαμονής παρεπιδημούντων για το χρονικό διάστημα που το τέλος αποδιδόταν μαζί με το φόρο κύκλου εργασιών. (Επαναφορά σε ισχύ των παρ. 1- 4 του άρθρου 17 από την παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95, ΦΕΚ- 113 Α' και από την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2503/97, ΦΕΚ-107 Α').

5. Οφειλές από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης κλπ. υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1991 στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τα δημοτικά ταμεία ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε δέκα δόσεις χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών. Η ρύθμιση γίνεται από τις ανωτέρω υπηρεσίες ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται σ' αυτές μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου αυτού και οι λοιπές σε αντίστοιχη ημερομηνία των επόμενων μηνών. Η παράλειψη καταβολής δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης αυτής και την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης. Ποσά, που έχουν καταβληθεί για τις οφειλές αυτές μέχρι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση, δεν γεννούν αξίωση κατά των δήμων και κοινοτήτων για επιστροφή τους.

6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου του ν. 1080,/1980, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 1416/1984, αντικαθίσταται ως εξής:

'’Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, όπως ξενοδοχεία, MOTELS, BUNGALOWS, ξενώνες και επιπλωμένα διαμερίσματα, το κατά την παράγραφο 1 τέλος εισπράττεται απ' αυτές και καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το δημοτικό ταμείο υπέρ του δικαιούχου δήμου ή κοινότητας μέσα στην ίδια προθεσμία απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας'’.

7. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων προκειμένου περί ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως σε οργανωμένη κατασκήνωση (CAMPING) καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας εφόσον οι υπόχρεοι υπόκεινται στο φόρο αυτόν. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και για την καταβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως, εστιατορίων κ.λπ.

8. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται συγχρόνως με την καταβολή του τέλους να υποβάλλουν στον οικείο δήμο ή κοινότητα εκτός από τη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 και αντίγραφο του οικείου εκκαθαριστικού σημειώματος του Φ.Π.Α.

[Αρχή Τροποποίησης] «9. Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «TAXISnet» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α.. Ο τρόπος υλοποίησης της ως άνω διαδικασίας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη των τελών μέσω αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 9 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 193 ΤΟΥ Ν. 4555/18, ΦΕΚ-133 Α/19-7-18 [Τέλος Τροποποίησης]

επιστροφή στην κορυφή