Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Οκτώβριος 2019

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ,
ΣΕ ΔΥΟ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΔΟΣΑΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΚΑΝΑΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 8%.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ.
ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Φορολογικά
 • Κατηγορία Κρατήσεις

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Στο Δήμο υπάρχει Διεύθυνση ,όπου υπηρετούσε Διευθυντής ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε. Οταν ο ανωτέρω απουσίαζε τον αναπλήρωνε ο Προϊστάμενος υποκείμενου Τμήματος ,χωρίς απόφαση (σύμφωνα με το αρθρο 100 του Ν.3584/2007 και αρθρο 84 του Ν.4483/2017 )
Σας παρακαλώ να μας απαντήσετε αν είναι νόμιμο να συνεχίζεται η αναπλήρωση με αυτό τον τρόπο και σε τι ενέργειες πρέπει να προβεί η Διοίκηση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Προσωπικό
 • Κατηγορία Προσωπικό - Προϊστάμενοι

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ,
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΟΙΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ!!
ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δαπάνες Γενικά
 • Κατηγορία Κρατήσεις

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (ΕΣΠΑ) ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΟΧ (ΕΣΠΑ) ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 62 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3584/07;

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Προσωπικό
 • Κατηγορία Άδειες Προσωπικού

Ένταξη μονίμων υπάλληλων στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα από 01-01-2012, σύμφωνα με την Φ10221/οικ.26816/929/30-11-2011 (ΦΕΚ 2778/Β’/02-12-2011) απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3660/08 (ΦΕΚ 78Α’), και την 1088180/0092/06-06-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου, θεσπίστηκαν ειδικές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση του μόνιµου προσωπικού των Ο.Τ.Α. που υπάγεται στη συνταξιοδοτική προστασία του ∆ηµοσίου και απασχολείται σε ιδιαίτερα βαριές και ανθυγιεινές εργασίες. Ειδικότερα µε τις διατάξεις αυτές μεταξύ άλλων, προσδιορίστηκαν σαφώς τα πρόσωπα που επιπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. Συγκεκριμένα αφορούσε το µόνιµο προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού, που υπάγεται στη συνταξιοδοτική προστασία του ∆ηµοσίου και απασχολείται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο: α) στη συγκοµιδή και αποκοµιδή, µεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριµµάτων, β) σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των µέσων καθαριότητας και µε το πλύσιµο αυτών, γ) ως οδοκαθαριστές, δ) ως εργάτες αφοδευτηρίων, ε) ως χειριστές µηχανικών σαρώθρων, στ) ως εργάτες ταφής – εκταφής νεκρών, ζ) ως καθαριστές οστών, η) ως εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, θ) ως τοποθετητές µαρµάρων και πλακών, ι) ως κατεργαστές και κόπτες µαρµάρων, ια) ως σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών και ιβ) ως εναερίτες ηλεκτρολόγοι.
Με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4, δόθηκε η δυνατότητα στο προσωπικό που υπηρετούσε µέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 3660/2008 (7-5- 2008), να επιλέξει µε αίτησή του, εντός τριών µηνών από την προαναφερόμενη ημερομηνία την υπαγωγή του σε αυτές, καταβάλλοντας την ανωτέρω πρόσθετη ειδική εισφορά αναδρομικά για το χρονικό διάστηµα από 8-4-1999 ή εάν είχε µονιµοποιηθεί ή προσληφθεί µετά την ηµεροµηνία αυτή, από του διορισµού ή της µονιµοποίησής του, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και εφεξής.

Στις ανωτέρω διατάξεις δεν περιλήφθηκαν ειδικότητες όπως Χειριστές μηχανημάτων έργων, υδραυλικοί κ.λ.π.

Με την Φ10221/οικ.26816/92930-11-2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2778/Β’/02-12-2011) καθορίστηκαν οι βαριές και ανθυγιεινές εργασίες καθώς και οι έναντι αυτών ειδικότητες στις οποίες μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται και αυτές όπως α) Χειριστών εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών μηχανημάτων και β) υδραυλικών και εγκαταστατών σωληνώσεων, απασχολούμενοι αποκλειστικώς με την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών, υγιεινής και θερμάνσεως των οικοδομών καθώς και των υπογείων δικτύων.

Με τέτοιες ανωτέρω ειδικότητες υπηρετεί μόνιμο προσωπικό στο Δήμο.

Επί της ανωτέρω Φ10221/οικ.26816/92930-11-2011 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2778/Β’/02-12-2011), ουδέποτε εκδόθηκε εγκύκλιος που να αφορά το μόνιμο προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, παρά μόνο από το ΙΚΑ (εγκύκλιος 27 Α32/1150/20-03-2012).

Παρακαλώ θα ήθελα να ρωτήσω, εάν η ανωτέρω Φ10221/οικ.26816/92930-11-2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2778/Β’/02-12-2011), έχει εφαρμογή και στο μόνιμο προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, με συνέπεια να πρέπει να ενταχθούν στη συνταξιοδοτική προστασία του Δηµοσίου και το προσωπικό που απασχολείται ως Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών μηχανημάτων και β) υδραυλικών και εγκαταστατών σωληνώσεων, απασχολούμενοι αποκλειστικώς με την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών, υγιεινής και θερμάνσεως των οικοδομών καθώς και των υπογείων δικτύων και εάν ναι:
α) έχει αναδρομική ισχύ β) με ποιό τρόπο μπορεί να γίνει αυτό σήμερα.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Προσωπικό
 • Κατηγορία Αμοιβές προσωπικού - Μισθοδοσία

Online σεμινάριο: «Σύσταση και διαχείριση παγίας προκαταβολής για Δήμους, ΝΠΔΔ Δήμων και κοινότητες»

Η εταιρεία Σ. Καραγιλάνης μ. ΕΠΕ, θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, online σεμινάριο με θέμα: «Σύσταση και διαχείριση παγίας προκαταβολής για Δήμους, ΝΠΔΔ Δήμων και κοινότητες».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Καλημέρα.
Σας παρακαλούμε για την άποψη σας στο ακόλουθο ερώτημα:
Σε διαγωνισμό για την προμήθεια γάλακτος ο οποίος διενεργήθηκε το έτος 2018 και η σύμβαση λήγει στις 30/11/2019 υπάρχει η ακόλουθη πρόβλεψη:
"Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου"
Καθώς ο Δήμος βρίσκεται στην διαδικασία διενέργειας νέου διαγωνισμού, ο οποίος δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν την λήξη της σύμβασης, θα προχωρήσουμε στην ενεργοποίηση της ανωτέρω χρονικής παράτασης.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι εαν υπάρχει η δυνατότητα η παράταση να γίνει π.χ. για έξι μήνες με ταυτόχρονη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου.
Καθώς το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 προβλέπει την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου έως 10% (χωρίς αιτιολόγηση) και έως 50% ( με πλήρη αιτιολόγηση), δεν υπάρχει αναφορά στην χρονική διάρκεια επέκτασης των συμβάσεων ώστε να γίνεται σαφές ότι οι επιπλέον ποσότητες θα αναλωθούν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Με δεδομένα τα ανωτέρω υπάρχει η δυνατότητα αντί για την τρίμηνη παράταση (χωρίς άυξηση του συμβατικού αντικειμένου όπως προβλέπεται στην σύμβαση) να κάνουμε τροποποίηση της σύμβασης κάνοντας εξάμηνη παράταση με ταυτόχρονη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου;

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις
 • Κατηγορία Τροποποίηση συμβάσεων
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS