Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Μαϊος 2019

«Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης Δήμων & ΝΠ για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».

Έγγραφο 39083/19 ΥΠΕΣ

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ . Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017.
Λήψη αρχείου

Κρατήσεις επί εκλογικής αποζημίωσης υπαλλήλων ΟΤΑ

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 36932 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1677/τΒ’/14-05-2019 στην παράγραφο 6Α εδάφιο στ’, καθορίζεται η εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (275,00€). Στην παράγραφο 6Γ αναφέρεται ότι «Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος».

Όμως με την με αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/8.06.2018 (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,
δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, οι οποίοι αμείβονται με είτε με το ενιαίο μισθολόγιο
(ν. 4354/2015) είτε με το ειδικό μισθολόγιο (ν. 4472/2017) και υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (αορίστου ή ορισμένου χρόνου).
Ειδικότερα, διευκρινίστηκε ότι στην περίπτωση αμοιβών ή αποζημιώσεων για την παροχή
πρόσθετου έργου/υπηρεσίας, τις οποίες λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι πέραν των
μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, δεν θα διενεργούνται –από την πρώτη του επόμενου
μήνα κοινοποίησης της εν λόγω εγκυκλίου, ήτοι 1.07.2018- ασφαλιστικές κρατήσεις (κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης), δεδομένου ότι δεν καταβάλλονται με πάγιο και συστηματικό τρόπο, ούτως ώστε να προσιδιάζουν στην έννοια των τακτικών αποδοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε αν η εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Δήμου μας υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις (κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Προσωπικό
  • Κατηγορία Εκλογές - εκλογικό σύστημα, Κρατήσεις, Αποζημίωση

Σχετικά με το άρθρο 105

Σύμφωνα με Άρθρο 100 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, παράγραφος 4. 4. Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες .. ..
Υποθέτω επίσης ότι στις αποφάσεις αυτές γίνεται η αναφορά ή συνοδεύεται και από την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.
Στην συνέχεια και στο άρθρο Άρθρο 105 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης αναφέρεται στην &2. ότι "Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο"

Θα ήθελα να διευκρινιστεί τι αφορά " η αποστολή μαζί με την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο 'ΟΛΩΝ' των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών.

Απόφαση 1197/19 ΑΑΔΕ

Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).
Λήψη αρχείου

Δυνατότητα απόσπασης του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού με σύζυγο Δημοτικό Αστυνόμο, δυνατότητα αποσπάσεων στην εταιρεία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» & ένταξη των βεβαιωμένων οφειλών στις 31/12/18 στον εξωδικ. μηχ. ρύθμισης οφειλών με τον Ν.4613.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με την δυνατότητα απόσπασης του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού με σύζυγο Δημοτικό Αστυνόμο, δυνατότητα αποσπάσεων στην εταιρεία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» & ένταξη των βεβαιωμένων οφειλών στις 31/12/18 στον εξωδικ. μηχ. ρύθμισης οφειλών με τον Ν.4613.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Αναλύσεις Θεμάτων

Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ., µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για συμμετοχή της στις επικείμενες Αυτοδιοικητικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

Υπάλληλος αόριστου χρόνου παραιτήθηκε, λόγω συμμετοχής της στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.
Ποια είναι η διαδικασία για να επιστρέψει στην εργασία της?

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Νομικά Πρόσωπα - ΟΤΑ, Προσωπικό
  • Κατηγορία Εκλογές - εκλογικό σύστημα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS