Menu
logo small

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Νοέμβριος 2020

ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε, το ωράριο που ισχύει για ωρομίσθιους μουσικοδιδασκάλους Ωδείου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου μας. Είναι 30 ή 40 ώρες εβδομαδιαίως;

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Προσωπικό
  • Κατηγορία Ωράριο εργασίας, Δημοτικές Επιχειρήσεις - Προσωπικό

Έγγραφο 306179/2020 ΕΦΚΑ

Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες, Πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων.
Λήψη αρχείου

ΣΧΕΤ. ΜΕ ΑΡ.56 ΤΟΥ Ν.4735/2020

Καλημέρα σας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4735/2020 από 1/12/2020 το πάσης φύσεως προσωπικό των Ιερών Ναών εντός Κοιμητηρίων καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της οικείας Μητρόπολης .
Καθώς ο Δήμος μας έχει προσωπικό που απασχολείται σε Κοιμητήριο Ι.Ν. παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν το προσωπικό αυτό υπάγεται στη διάταξη αυτή.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Προσωπικό

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

"Σε Κοινωφελή Δημοτική επιχείρηση, στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, η αρμόδια Διεύθυνση συντάσσει μελέτη, στην οποία περιλαμβάνεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την εν λόγω προμήθεια, τόσο αναλυτικά ανά είδος προμήθειας με κόστος ανά μονάδα, όσο και ως τελικό σύνολο με όλα τα υπό προμήθεια είδη, το τιμολόγιο, η τεχνική περιγραφή και η γενική συγγραφή υποχρεώσεων, ήτοι τα σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, τις ισχύουσες διατάξεις, τον τόπο/χρόνο/τρόπο παράδοσης των ειδών, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τον τρόπο πληρωμής, τις υποχρεώσεις του αναδόχου.
Στη συνέχεια, η μελέτη αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ., συντάσσεται και αποστέλλεται η πρόσκληση υποβολής προσφοράς, στην οποία επισυνάπτεται και η μελέτη αυτούσια και μετά την υποβολή προσφοράς από τους αναδόχους, συντάσσεται απόφαση ανάθεσης και συνάπτεται σύμβαση με τον ανάδοχο που θα επιλεγεί.
Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διαδικασίας αυτονόητο είναι ότι έχουν ακολουθηθεί τα βήματα ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ(πρωτογενές αίτημα, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης κλπ.)

Ερωτάται:
α) είναι ορθό στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς να μην αναφέρεται η μελέτη, στην οποία, προκειμένου να υπολογιστεί ο προϋπολογισμός, περιγράφονται αναλυτικά τα υπό προμήθεια είδη με κόστος ανά μονάδα, αλλά να αναφέρεται μόνο η τεχνική περιγραφή και το τελικό σύνολο του προϋπολογισμού;
Επιτρέπεται, δηλαδή, οι προσφορές των υποψηφίων να ξεπερνούν το ποσό που προβλέπεται στη μελέτη στο μοναδιαίο κόστος, αλλά όχι το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, ή ο φορέας δεσμεύεται από την αναλυτική περιγραφή του κόστους ανά μονάδα που περιλαμβάνεται στη μελέτη που συνέταξε; Με άλλα λόγια, ο φορέας δεσμεύεται μόνο από το τελικό σύνολο του προϋπολογισμού ή και από το κόστος ανά μονάδα; θα μπορούσε ίσως στην μελέτη να υπήρχε όρος ότι παρότι υπάρχει μοναδιαίο κόστος, γίνονται δεκτές προσφορές που είναι συνολικά εντός προϋπολογισμού;

Β) επιτρέπεται σε πρώτο στάδιο να ζητείται από τους υποψηφίους μόνο η υποβολή προσφοράς και το καταστατικό, σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (υπεύθυνη δήλωση, ποινικό μητρώο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) να ζητούνται σε δεύτερο στάδιο, αφού έχει εγκριθεί ο υποψήφιος και προκειμένου να λάβει χώρα η ανάθεση;"

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

Δύο συνάδελφοι ΔΕ Οδηγοί προσλήφθηκαν με τους οριστικούς πίνακες της 3Κ στο Δήμο μας κατέθεσαν στην υπηρεσία μας αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας εντός δημοσίου τομέα.
Α) Ο πρώτος εξ΄ αυτών έχει απασχοληθεί συνολικά ως ΔΕ Οδηγός με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ συνολικά τέσσερα (4) χρόνια από το 2011 έως το 2018 . Το ερώτημα στην περίπτωση αυτή είναι εάν θα του αναγνωριστεί μισθολογικά όλο το χρονικό διάστημα συμπεριλαμβανομένης και της διετίας 2017 και 2018 ή η διετία θα εξαιρεθεί λόγω της αναστολής που υπήρχε στους δημοσίους υπαλλήλους.
Β) Ο δεύτερος εξ΄ αυτών έχει καταθέσει αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας συνολικά έξι(6) ετών διάστημα στο οποίο απασχολήθηκε και ως ΔΕ Οδηγός και ως ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του αναγνώρισε συνολικά και τα έξι (6) έτη βαθμολογικά - δηλαδή και την προϋπηρεσία του ως ΔΕ Οδηγός και ως ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας- ενώ μισθολογικά του αναγνώρισε το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών και οκτώ (8) μηνών που είχε απασχοληθεί ως ΔΕ Οδηγός. Είναι ορθή η απόφαση; Ή θα πρέπει και βαθμολογικά και μισθολογικά να του αναγνωριστεί μόνο η προϋπηρεσία που είχε ως ΔΕ Οδηγός;

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Προσωπικό
  • Κατηγορία Αμοιβές προσωπικού - Μισθοδοσία
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS