Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Μαϊος 2020

Εγκύκλιος οικ. 20477/604/2020 Υπ. Εργασίας

Διευκολύνσεις γονέων στο πλαίσιο επαναλειτουργίας των σχολείων και των βρεφονηπιακών σταθμών - Οδηγίες για την εφαρμογή της Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β΄1778) «Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», (Α’ 55).»
Λήψη αρχείου

ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Καλημέρα,
Παρακαλούμε για την απάντηση σας σχετικά με την προθεσμία υποβολής προδικαστικής προσφυγής κατά της διακήρυξης, στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων.
Σύμφωνα με το άρθρο 361 παρ. γ) του Ν. 4412/2016 η προδικαστική προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκ μαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Από την ισχύουσα διατύπωση του νόμου, προκύπτουν πρακτικά προβλήματα καθώς το χρονικό διάστημα δημοσίευσης του ανοικτού διαγωνισμού έχει μειωθεί σε 15 ημέρες από την ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ειδικότερα ο κάθε οικονομικός φορέας θα έχει στην διάθεση του 25 ημέρες να ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατά της διακήρυξης (15 ημέρες +10 ημέρες), την στιγμή όπου πιθανόν να έχει αποσφραγισθεί ήδη ο διαγωνισμός.
Το ειδικότερο ερώτημα αφορά την περίπτωση όπου κάποιος οικονομικός φορέας υποβάλει προδικαστική προσφυγή, χωρίς να υποβάλει προσφορά, ενώ ήδη η επιτροπή έχει συντάξει τα πρακτικά και πιθανόν να έχει αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος. Στην προκειμένη περίπτωση όπως γίνεται κατανοητό προκύπτουν πλήθως πρακτικών προβλημάτων.
Θα επιθυμούσαμε την άποψη σας στο ανωτέρω ερώτημα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Η προσφυγή αυτή θα θεωρείται σύνομη;

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις

Νέες διευκρινίσεις για α) την λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών, β) την ειδική άδεια απουσίας ομάδων αυξημένου κινδύνου, γ) την άδεια ειδικού σκοπού και δ) την υποβολή αιτήσεων ή διοικητικών προσφυγών.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με την δημοσίευση της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.5.2020 Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.».

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Αναλύσεις Θεμάτων

Έγγραφο 99892/2020 ΕΦΚΑ

Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 02/2020 και 03/2020 και διαχείριση των υποβληθεισών (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 3/2020.
Λήψη αρχείου

Έγγραφο 99857/2020 ΕΦΚΑ

Α) Παράταση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 04/2020 επιχειρήσεων που πλήττονται και του 03/2020 και 04/2020 των επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες. Β) Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 04/2020.
Λήψη αρχείου

Χρηματοδότηση Συλλόγου

Ο Δήμος μας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε στην έκδοση ψηφίσματος με αφορμή τον θάνατο εκλιπόντος σημαίνοντος προσώπου του νησιού μας και αποφάσισε την απόδοση ποσού σε αθλητικό σύλλογο στην μνήμη του.
Είναι νόμιμη αυτή η δαπάνη; Και αν είναι νόμιμη ποια η διαδικασία απόδοσης του ποσού; (Κ.Α. και δικαιολογητικά δαπάνης;)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Δαπάνες Γενικά
  • Κατηγορία Χρηματοδοτήσεις - Επιχορηγήσεις

Διαδικτυακό σεμινάριο: "Ειδικά θέματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών" - 28/05/2020

Η εταιρεία «Σ. Καραγιλάνης μ.Ε.Π.Ε.» πραγατοποίησε την 28-05-2020, online σεμινάριο με θέμα: "Ειδικά θέματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών".
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS