Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Μαϊος 2020

Εγκύκλιος Δ1(δ)/ΓΠοικ32179/2020 Υπ. Υγείας

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μετά την έναρξη λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών, που αδειοδοτούνται σύμφωνα με την Υ.Δ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/Β’/1973) «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών.
Λήψη αρχείου

ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κύριοι,
τον Μάιο του 2019 προσελήφθη από την υπηρεσία μας,με 12μηνη σύμβαση μίσθωσης έργου, υπάλληλος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Για την εν λόγω υπάλληλο και σε μηνιαία βάση καταβάλλονταν οι εργοδοτικές της εισφορές μέσω ΑΠΔ, από τον Μάιο 2019 έως και τον Μάρτιο του 2020, χωρίς ωστόσο εκείνη να μας εκδίδει αντίστοιχα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από τον Νοέμβριο 2019 και έπειτα και χωρίς την αντίστοιχη παράδοση συμβατικού έργου.
Τα ερωτήματα μας είναι τα κάτωθι:
1. Ποια η διαδικασία για επιστροφή των εισφορών (εργοδότη-εργαζομενου) που πληρώθηκαν μέσω ΑΠΔ στο ΕΦΚΑ, για τους μήνες που δεν έχουν εκδοθεί τιμολόγια και συνεπώς ούτε αντίστοιχα εντάλματα πληρωμής της, καθώς τα ποσά αυτά φαίνονται ως διαφορές στις ταμειακές συμφωνίες των αντίστοιχων μηνών.
2. Μπορεί η υπηρεσία μας να προβεί σε καταγγελία σύμβασης ετεροχρονισμένα από τον Νοέμβριο του 2019. Η σύμβαση λήγει 31/05/2020
3. Σε ποια περαιτέρω ενέργεια μπορούμε να προβούμε για τη διασφάλιση της παράδοσης του έργου και της τακτοποίησης των εισφορών.
Παρακαλούμε για μία άμεση απάντηση λόγω της λήξης της σύμβασης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Προσωπικό

Απαντήσεις ερωτημάτων από την επιστημονική μας ομάδα.

{tab Οικονομικά θέματα Ο.Τ.Α|alias:erwtiseis-covid-oikonomika}

Ερώτημα 1: Υλοποίηση σύμβασης

Ο Δήμος Κ............ είχε συνάψει σύμβαση παραχώρησης της εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων επί στάσεων των αστικών συγκοινωνιών με εταιρία , η οποία και λήγει στις 26/06/2020 . Σύμφωνα με έγγραφο της εν λόγω εταιρίας προς την Υπηρεσία μας , είναι πληττόμενη σημαντικά (ΠΝΠ 20/2020 ) , και ουσιστικά τελεί σε αναστολή της επιχειρηματικής της δράσης λόγω της πανδημίας . Αποτέλεσμα αυτού είναι να αιτείται της αναστολής ισχύος της σύμβασης από 01/03/2020 μέχρι την άρση των μέτρων αντιμετώπισης του COVID 19 . Είναι αυτό εφικτό ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στο συμφωνητικό, που έχετε υπογράψει με την εν λόγω εταιρεία, σχετικός όρος, τότε δεν υπάρχει δυνατότητα αναστολής της σύμβασης.
Αναφορικά με το μίσθωμα που οφείλει να καταβάλει αυτή, σας παραπέμπουμε στο Αναλυτικό Σημείωμα της Επιστημονικής Ομάδας της Εταιρείας για διευκρινίσεις.Ερωτημα 2: 
Δωρεά μηχανήματος σε Νοσοκομείο

Ο Δήμοςμας προτίθεται να προμηθευτεί μηχάνημα (σύστημα ρομποτικής απολύμανσης) προκειμένου να το κάνει δωρέα στο νοσοκομείο της περιοχής. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε είναι η παρακάτω?
1. Σύνταξη μελέτης με τις τεχνικές προδιαγραφές
2. Πρωτογενές αίτημα ΚΗΜΔΗΣ
3. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (σε ΚΑΕ πάγιου εξοπλισμού)
4. Ανάρτηση εγκεκριμένου αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ
5. Ανάρτηση στη Διαύγεια
6. Εισήγηση Δ.Σ σύμφωνα με την Παρ.4 άρθρο 199Ν.3463/2006
7. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών από τον Δήμαρχο ‘η από το Δ.Σ
8. Αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών
9. Συγκέντρωση προσφοράς
10. Απόφαση από τον Δήμαρχο για την απευθείας ανάθεση
11. Ανάρτηση απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ
12. Ανάρτηση της απόφασης στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
13. Υπογραφή συμφωνητικού
14. Ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
σχετικά με την απαλλαγή ΦΠΑ σύμφωνα με το ΦΕΚ 942/20-03-2020 τεύχος β, τι βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε? και πότε πριν την υπογραφή του συμφωνητικού?
επείγον
ευχαριστώ εκ των προτέρων

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ορθώς αποτυπώνονται τα βήματα που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης δηλ. 1 έως 5 και 7 έως 14. Το βήμα 7 υλοποιείται από το Δήμαρχο. Επίσης, η απόφαση/εισήγηση του Δ.Σ (βήμα 6) θα πρέπει να προηγείται όλων των βημάτων που έχετε αναφέρει, όπως ρητά προκύπτει από την παρ. 4 του άρθρου 199 του Ν.3463/06, για το λόγο ότι θα πρέπει πρώτα να αποφασίσετε ως φορέας ότι θα αγοράσετε ένα νοσοκομειακό μηχάνημα για να το δωρίσετε στο νοσοκομείο. Αν υλοποιηθεί η προμήθεια του μηχανήματος θα αποτυπωθεί σε ανάλυση του ΚΑΕ 7135, και θα πρέπει να αποτυπωθεί και στο μητρώο παγίων σας, κάτι το οποίο καθιστά τη διαδικασία πιο πολύπλοκη. Στην περίπτωση που επιλεγεί η ανωτέρω διαδικασία, όσον αφορά τη διαδικασία απαλλαγής του ΦΠΑ, θα ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. Α.1050 (ΦΕΚ 942/Β/20.03.2020) απόφαση συμπληρώνοντας τα Υποδείγματα I και II.

Αντί της διαδικασίας που μας αναφέρετε, σας προτείνουμε να επιχορηγήσετε κατευθείαν το νοσοκομείο (ΝΠΔΔ) με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πλέον, ακολουθώντας τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 202 του Ν. 3463/06, αρκεί το νοσοκομείο να είναι εντός των διοικητικών σας ορίων και ύστερα το ίδιο το νοσοκομείο να πραγματοποιήσει αυτό τη δαπάνη.Ερώτημα 3: 
Καταβολή ενοικίου κυλικείου δημοτικού αθλητικού κέντρου

Σύμφωνα με τον Ν.4683 άρθρο τριακοστό έβδομο παράγραφος 7 προβλέπεται η αναστολή καταβολής μισθωμάτων σε δήμους για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και εντός κοιμητηρίων.
Το ερώτημα είναι αν αντίστοιχα έχει προβλεφθεί κάτι για τα κυλικεία εντός δημοτικών αθλητικών κέντρων που έχουν διακόψει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους θεωρώντας ότι θα πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση.
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε συνέχεια του ερωτήματος σας, σας παραπέμπουμε στο Αναλυτικό Σημείωμα της Επιστημονικής Ομάδας της Ετιαρείας.Ερώτημα 4: 
Επιχορήγηση ιδρυμάτων

Μπορεί ο Δήμος να επιχορηγήσει με χρηματικό ποσό για να αγοράσουν μάσκες , αντισηπτικά κλπ στα πλαίσια λήψης μέτρων για τον κορονοϊιο σε Γηροκομείο ή Ασυλο Ανιάτων που είναι Ν.Π. Ι.Δ;
Ο Δήμος θα χορηγήσει επιχορήγηση στο Νοσοκομείο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Βάσει του άρθρου 58 της ΠΝΠ με ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2020 επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διενεργήσει χρηματική δωρεά με αποκλειστικό σκοπό την αγορά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων προς χρήση ή ανάλωση, από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, τις Δημόσιες Υγειονομικές Περιφέρειες, τα νοσοκομεία, ιδιωτικά και δημόσια, καθώς και όλες τις δομές δημόσιας υγείας για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 58 της ανωτέρω ΠΝΠ. Συνεπώς, η χρηματική δωρεά στο νοσοκομείο θεωρείται νόμιμη δαπάνη. Όσον αφορά το Γηροκομείο και το Άσυλο Ανιάτων, δεν θεωρούμε ότι αποτελούν υγειονομικές υπηρεσίες οπότε καλό είναι η διάθεση των ανωτέρω ειδών να γίνει από το Νοσοκομείο το οποίο θα επιχορηγήσετε.Ερώτημα 5: 
Διάθεση tablet στους μαθητές

Καλημέρα σας,
Ο Δήμος μας θέλει να αγοράσει Tablet σε όλους τους μαθητές τους νησιού (συνολικά: 70), προκειμένου να μπορούν να κάνουν τα μαθήματα τους εξ αποστάσεως λόγω COVID -19. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να εγκριθεί ένα τέτοιο έξοδο. Μπορούμε να δώσουμε χρήματα στις σχολικές επιτροπές για να αγοράσουν τα tablet ; Υπάρχει άλλος τρόπος που μπορούμε να ακολουθήσουμε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ναι, βάσει της τελευταίας ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α’/13-4-2020) μπορεί να δοθεί έκτακτη επιχορήγηση από τους Δήμους στις σχολικές επιτροπές, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω δαπάνη δεν μπορεί να καλυφθεί από τις υπάρχουσες αδιάθετες πιστώσεις των σχολικών μονάδων λόγω αναστολής λειτουργίας τους, κατόπιν σχετικού αιτήματος του διευθυντή της σχολικής μονάδας με τον ακριβή αριθμό του ψηφιακού εξοπλισμού που χρειάζεται (laptops, notebooks, tablets κτλ). Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός ανήκει στις σχολικές μονάδες και παραχωρείται προς χρήση στους μαθητές με ονομαστικά πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, για όσο διάστημα αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή των εξ’αποστάσεως μαθημάτων.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει της παρ.3 του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020.Ερώτημα 6: 
Υπόλοιπα παράτασης τροφίμων 2018-2019 και διάθεση τους σε δημότες λόγω Κορωνοϊού

ΚΑΛΗΜΕΡΑ.
Θα ήθελα να με ενημερώσετε για το εξής:
Κατά το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2020, ο Δήμος χρησιμοποιούσε την σύμβαση που είχε συνάψει για τα τρόφιμα των παιδικών σταθμών έτους 2018-2019 (υπόλοιπα σύμβασης από παράταση). Με το ξεκίνημα της Πανδημίας του Κορωνοϊού και το κλείσιμο των παιδικών σταθμών και πριν την υπογραφή των νέων συμβάσεων Τροφίμων για τα έτη 2020-2021 , ο Δήμος παρέλαβε τα υπόλοιπα την συμβάσεων 2018-2019, και τα μοίρασε σε δημότες κατά τον μήνα Απρίλιο λόγω της Πανδημίας.
Είναι μια τέτοια δαπάνη νόμιμη?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Βάσει του άρθρου 60 της ΠΝΠ με ΦΕΚ 68Α'/20-3-2020 ορίστηκε η κάτωθι δυνατότητα χρονικής παράτασης των συμβάσεων λόγω της πανδημίας και πόσο μάλλον για τους παιδικούς σταθμούς που ανεστάλη η λειτουργία τους ως εξής: "Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.".

Επομένως, θα μπορούσατε με σχετική απόφαση Ο.Ε να προβείτε σε χρονική παράταση της σύμβασης λόγω των συνθηκών και να χρησιμοποιηθούν τα τρόφιμα με την επαναλειτουργία των δομών.

Ωστόσο, στην ίδια ΠΝΠ και συγκεκριμένα στην παρ.10 του άρθρου 37 δίνεται η εξής δυνατότητα: "Στο άρθρο 24 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Μέχρι την 31η.5.2020, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις περ. (α) και (β) της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου»".

Επομένως, με το ανωτέρω άρθρο οι Δήμοι είχαν τη δυνατότητα να παρέχουν έτοιμα γεύματα και τρόφιμα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, δεν θεωρούμε τη δαπάνη μη νόμιμη δεδομένου ότι η δυνατότητα παροχής γευμάτων & τροφίμων προέκυπτε από το θεσμικό πλαίσιο, έχοντας όμως ως προϋπόθεση την έκδοση σχετικής απόφασης Ο.Ε στην οποία ορίζετε ότι τα τρόφιμα που παραλάβατε θα δίνονταν στις ευπαθείς ομάδες λόγω αναστολής λειτουργίας των δομών, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσατε να παρατείνετε χρονικά τη σύμβαση των προηγούμενων ετών.Ερώτημα 7: Μειώσεις-απαλλαγές λόγω πανδημίας

1. τα περίπτερα δικαιούνται απαλλαγή ή μείωση απο τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων λόγω πανδημίας;
2. τα περίπτερα που καταβάλλουν μίσθωμα στο Δήμο δικαιούνται τη μείωση του 40% και αν ναι για πόσο χρονικό διάστημα ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την παρ.8 αρ.37 της ΠΝΠ 20/03/2020 προβλέπεται ότι «με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί». Από το παραπάνω εδάφιο, θεωρούμε ότι δεν προκύπτει για τα περίπτερα, απαλλαγή ή μείωση από τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων, διότι αυτό προβλέπεται για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν διακόψει είτε έχουν περιορίσει τη λειτουργία τους, έπειτα από κρατική εντολή. Επιπροσθέτως η νομοθετική ρύθμιση του αρ.65 του Ν.4688/20 αναφέρεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στους κοινόχρηστους χώρους. Συνεπώς δεν υπάρχει αναφορά για περίπτερα ή άλλα καταστήματα που καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα θεωρούμε ότι τα περίπτερα τα οποία καταβάλλουν μίσθωμα στο Δήμο, δικαιούνται τη μείωση του 40%, καθώς αν και δεν αναφέρονται ρητώς στο άρθρο 2 στην ΠΝΠ της 20ης/03/2020 οι λοιπές μη προστατευόμενες μισθώσεις του άρθρου 4 του ΠΔ 34/95, εντούτοις ανήκουν στις επιχειρήσεις που σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών ο ΚΑΔ τους ανήκει στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά. Η μείωση του 40% θα ισχύσει για τους μήνες που προβλέπονται από τις αποφάσεις, δηλαδή Απρίλιο και Μάιο.Ερώτημα 8: Πρόστιμα Covid

Παρακαλώ να μας ενημερώσετε σχετικά με τα πρόστιμα λόγω Covid τα οποία μας έχουν σταλεί από το ΑΤ τα εγγράφουμε σε ξεχωριστό κωδικό εσόδων και εαν πρέπει να τα αποδώσουμε και εαν ξέρετε τη διαδικασία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κατόπιν των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 της ΠΝΠ της 20/03/2020 (Α΄68), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 & 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α΄64), εκδόθηκε η ΚΥΑ 20036/22-3-2020 (ΦΕΚ 986/22.03.2020 Β΄), η οποία στην παρ. 7 του άρθρου 1 ορίζει ότι "Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του ν. 4622/2019. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλεται, με απλή πράξη των ανωτέρω αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις" (άρθρο 1 παρ. 6 της από 25.02.2020 ΠΝΠ και άρθρο 23 της από 14.03.2020 ΠΝΠ).

Με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/99), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 93 του Ν. 3542/07 και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3897/2010, της παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 3917/2011 και των παρ. 7 & 8 του άρθρου 28 του Ν. 4530/18, ορίζονται οι διαδικασίες επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης των διοικητικών προστίμων.

Βάσει των ανωτέρω θα κάνετε χρήση του ΚΑΕ 1519 με περαιτέρω διακριτή ανάπτυξη, ώστε τα έσοδα από πρόστιμα της παρ. 7 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22-3-2020 να παρακολουθούνται ξεχωριστά ή ΑΝ κάποια στιγμή βγεί κάτι το οποίο να προβλέπει (δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση προς το παρόν) ότι τα έσοδα θα αποδοθούν στο ΕΣΥ, τότε το σωστό θα είναι να εγγραφεί σε ΚΑΕ 4319 και ισόποσα έξοδο στον ΚΑΔ 00.6718.

Με δεδομένη την κατάσταση σήμερα, που δεν προβλέπεται κάτι περαιτέρω, το σωστό είναι να μπει σε 1519 και αν προβλεφθεί κάτι μεταγενέστερα διορθώνετε το γραμμάτιο και τα βάζετε σε 4319 και ισόποσα σε 00.6718.Ερώτημα 9: Λήψη Αναγκαστικών Μέτρων κατά την περίοδο της πανδημίας

Παρακαλώ όπως μου γνωρίσετε αν και βάσει ποιου νομικού πλαισίου επιτρέπεται η επιβολή αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης ή διενέργειας πλειστηριασμών από τους ΟΤΑ, κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας που διανύουμε.
Κατόπιν της έκδοσης του ΦΕΚ Β' 1074 /27-3-2020 (Άρθρο 4γ) στο οποίο ορίζεται παράταση αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης έως 10/04/2020, δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστεί άλλη σχετική διάταξη.
Σας ευχαριστώ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κατά την περίοδο της πανδημίας δεν υπήρξε κάποια ρητή πρόβλεψη περί αναστολής της επιβολής αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης ή διενέργειας πλειστηριασμών από τους ΟΤΑ.

Όμως μια σειρά από συνεχόμενες υπουργικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που αναφέρετε, με τελευταία την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ 30340 με ΦΕΚ Β' 1857/ 15.05.2020 (άρθρο 4γ) οι οποίες προέβλεπαν τη διακοπή της λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της επικράτειας μέχρι 31/05/2020 και ειδικότερα την αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών, ουσιαστικά διέκοψαν τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Συνεπώς από 01/06/2020, με την πλήρη επαναλειτουργία των Δικαστηρίων, τέθηκε πάλι σε ισχύ η διαδικασία επιβολής αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης και η διενέργεια των πλειστηριασμών.Ερώτημα 10: Απαλλαγή μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40%

1)Αναφορικά με τις πληττόμενες επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι δικαιούχοι μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% , η μείωση του μισθώματος γίνεται κατόπιν αίτησης στον δήμο με την υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. Τα υπόλοιπα μισθώματα δημοτικών ακίνητων βεβαιώνονται κανονικά εφόσον δεν υποβάλλουν αίτηση; υπάρχει χρονικό οροί υποβολής της αίτησης στο δήμο; για τους επομένους μήνες για παράδειγμα Ιούλιο Αύγουστο θα πρέπει να γίνει αίτηση εκ νέου;

2)Ισχύει η αναστολή καταβολής μισθωμάτων στους δήμους για την ενοικίαση κυλικείων καπη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

1) Βάσει της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020), την παρ.12 του άρθρου 14 της 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019), όπως προστέθηκε από το άρθρο πρώτο της Απόφασης Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 13031/Δ1.4551/23.03.2020 (ΦΕΚ 994/23.03.2020 τεύχος B’), αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο της Απόφασης Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 13272/Δ1.4607/30.03.2020 (ΦΕΚ 1131/02.04.2020 τεύχος B’), ορίστηκαν μεταξύ άλλων: α) η διαδικασία υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από τις επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα ή που βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να είναι δικαιούχοι της έκπτωσης του 40% και β) η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων (10/4/2020 για τις επιχειρήσεις σε αναστολή και 20/4/2020 για τις πληττόμενες).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η υποβολή των ΥΔ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, γίνεται άπαξ. Αναφορικά με τους μήνες που οι επιχειρήσεις δικαιούνται της απαλλαγής του 40% του συνολικού μισθώματος, αυτό προκύπτει από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες αναφέρουν τους σχετικούς ΚΑΔ που πλήττονται για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και οι οποίες εκδίδονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 της από 20/03/2020 ΠΝΠ.

Για το σκοπό αυτό, θεωρούμε ότι, εφόσον τα αναλογούντα μισθώματα έχουν βεβαιωθεί σε χρηματικούς καταλόγους, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν εκ νέου με αίτηση τους και να ζητήσουν την απαλλαγή και για τους μήνες που θεωρούνται πληττόμενοι.

Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία, η οποία θα εξετάσει την αίτηση των ενδιαφερόμενων, θα ελέγξει αν οι αντίστοιχοι ΚΑΔ δραστηριότητας των επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται στις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και θα χορηγήσει την αναλογούσα απαλλαγή.

2) Τα κυλικεία των ΚΑΠΗ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της από 20/03/2020 ΠΝΠ, τυγχάνουν της απαλλαγής από το 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες που ο σχετικός ΚΑΔ περιλαμβάνεται στις εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις και όχι της αναστολής που προβλέφθηκε για τα κυλικεία εντός κοιμητηρίων ή εντός σχολικών μονάδων αντίστοιχα, με την παρ. 7 του άρθρου 37 της από 20/03/2020 ΠΝΠ ή της πλήρους απαλλαγής που προβλέφθηκε για τα κυλικεία εντός σχολικών μονάδων από 1/03/2020, με το άρθρο 25ο της από 1/ 05/2020 ΠΝΠ.Ερώτημα 11: Έκτακτη επιχορήγηση

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το ποιες δαπάνες μπορεί να καλύψει ο Δήμος με τα χρήματα που λαμβάνει ως έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση που αναφέρεστε στην έκτακτη επιχορήγηση που δόθηκε στους Δήμους με την υπ' αριθμόν 18209/13.03.2020 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε είδους δαπάνη η οποία σχετίζεται με την αντιμετώπιση της διάδοσης του Κορωνοϊού (Covid-19) (π.χ. προμήθειες υλικού, παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19). Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν αδιάθετα ποσά μπορούν να διατεθούν προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Δήμων (π.χ. καύσιμα, μισθοδοσία, φυσικό αέριο κ.λπ.).

Στην περίπτωση που αναφέρεστε στην έκτακτη επιχορήγηση που δόθηκε στους Δήμους με την υπ' αριθμόν 30520/21.05.2020 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εξοφληθούν οποιεσδήποτε λειτουργικές δαπάνες (π.χ. καύσιμα, μισθοδοσία, φυσικό αέριο κ.λπ.) έχουν προκύψει λόγω της μείωσης των εσόδων σας στην περίοδο του Κορωνοϊού (Covid-19).

Σας παραθέτουμε τις Σχετικές Αναλύσεις της Επιστημονικής μας Ομάδας κατόπιν έκδοσης των ανωτέρω αποφάσεων:

1. Έκτακτη επιχορήγηση στους Δήμους για την κάλυψη δαπανών για την αποφυγή διάδοσης του κορωναϊού (COVID-19).

2. Νέα έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.Ερώτημα 12: Προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 4του ν.4722/2020,ΦΕΚ 177Α/15-09-2020 «Προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών» ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττεται, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020…………. . Για την εφαρμογή της παρούσας απαιτείται σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και καταβολή του μειωμένου τουλάχιστον κατά 30% μισθώματος εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα.

Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:

1. Απαιτείται αίτηση του μισθωτή;
2. Ποιο όργανο του Δήμου αποφασίζει για το ποσοστό μείωσης του μισθώματος και για την συμφωνία/σύμβαση μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή .
3. Συντάσσεται τροποποιητική σύμβαση μίσθωσης;
4. Η τροποποιητική σύμβαση μίσθωσης ισχύει από την υπογραφή της ή την υποβολή της αίτησης του μισθωτή και τι συμβαίνει σε περίπτωση που ο μισθωτής έχει καταβάλλει μειωμένο το μίσθωμα του μήνα πριν την υποβολή της αίτησής του;
5. H συμφωνία θα πρέπει να γίνεται κάθε μήνα, αφού δεν γνωρίζουμε τους ΚΑΔ (κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας) των πληττόμενων για τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως σωστά αναφέρετε στο πρώτο ερώτημα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4722/20 προβλέπεται ότι ο εκμισθωτής πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αφού προηγουμένως έχει έρθει σε συμφωνία με τον μισθωτή. Στη συμφωνία των δύο μερών θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 595 του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με τον οποίο το μίσθωμα πρέπει να καταβάλλεται στις συμφωνημένες ή στις συνηθισμένες προθεσμίες. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες προθεσμίες, καταβάλλεται κατά τη λήξη της μίσθωσης και αν συμφωνήθηκε καταβολή σε μικρότερα διαστήματα, κατά τη λήξη τους. 

Αρμόδιο όργανο για το ποσοστό της μείωσης και τη συμφωνία μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή είναι το δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3852/10 με τις οποίες το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του, όπως για παράδειγμα η οικονομική επιτροπή (αν της έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα).

Σχετικά με το αν πρέπει να συνταχθεί τροποποιητική σύμβαση μίσθωσης, θα πρέπει να προχωρήσετε στη σύναψη νέας, χωρίς να καταργηθεί η παλιά, στην οποία θα προβλέπονται οι νέοι όροι ως προς το ύψος του μισθώματος και τη χρονική διάρκεια αυτού.

Επιπροσθέτως, θα μπορούσατε να κάνετε μια αναφορά στη συμφωνία με τον μισθωτή, ώστε να προσδιορίζεται εξαρχής το ποσοστό της μείωσης και για τους επόμενους μήνες, παραδείγματος χάρη 35%, με την προϋπόθεση ότι ο ΚΑΔ της επιχείρησης θα αναφέρεται ρητά στις επακόλουθες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για τις πληττόμενες επιχειρήσεις του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου.Ερώτημα 13: Προσαυξήσεις την περίοδο του COVID-19

Αν κάποιος οφειλέτης για παραχώρηση χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είχε προβεί σε ρύθμιση οφειλών παλαιοτέρων χρονών:
1)ποιους μήνες απαλλασσόταν από την καταβολή των δόσεων λόγω των διατάξεων του διατάξεων;
2)από την στιγμή που έληξε η περίοδος χάριτος, πρέπει να καταβάλει όλες τις δόσεις που είχε καθυστερήσει εφάπαξ ή υπάρχει κάποιο περιθώριο;
3) μπαίνει προσαύξηση για τις δόσεις που δεν πλήρωνε λόγω του διατάξεων;
4)ποτέ ξεκινούν οι προσαυξήσεις πάλι σε έναν βεβαιωμένο κατάλογο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με το άρθρο 289 του Ν.4738/20 οι βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την από 11.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020, την από 30.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4684/2020, την από 1.5.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4690/2020 (Α'104) και τον Ν.4690/2020, μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης της παρ. 6 του Ν.4738/20 (το οποίο ορίζεται στα 30 ευρώ).

Επιπροσθέτως οι βασικές οφειλές της παρ.1 επιβαρύνονται με τόκο 2,5% ετησίως υπολογισμένο από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση αντί των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με το Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τον Ν. 4174/2013. Κατ' εξαίρεση, οι βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης μέχρι και 12 μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο. Να σημειωθεί πως η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης και πως η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2021. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Στον ίδιο νόμο με το άρθρο 290 παρατείνεται η καταβολή δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες λόγω COVID-19 και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης. Η πρώτη δόση ρύθμισης από εκείνες για τις οποίες χορηγήθηκε παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής και πάντως όχι πριν τις 30/04/2021. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας.

Τέλος με το άρθρο 291 ορίζεται ότι οφειλέτες με βεβαιωμένες οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τα άρθρα 1-17 του Ν. 4321/2015 καθώς και τα άρθρα 98-109 του ν. 4611/2019 δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης κατόπιν αίτησής τους. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου 2020.

Να σημειωθεί πως πρώτον κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις για το χρονικό διάστημα της αναστολής και δεύτερον θεωρούμε με επιφύλαξη, ότι τα άρθρα 290-291 ισχύουν αναλογικά και για τις οφειλές των προσώπων αυτών προς τους δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ βάσει του άρθρου 167 του Ν.3463/06.Ερώτημα 14: Μείωση μισθώματος λόγω COVID-19

Επαγγελματίας μισθώνει δύο ακίνητα του Δήμου προκειμένου να ασκήσει τις επαγγελματικές δραστηριότητές του.
Στο ένα ακίνητο το οποίο είναι η έδρα της επιχείρησης του ο ΚΑΔ είναι 56101912 με περιγραφή : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ», η οποία είναι η κύρια δραστηριότητα του.
Στο άλλο ακίνητο το οποίο είναι υποκατάστημα οι ΚΑΔ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) είναι 56101105 με περιγραφή : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ – ΦΟΥΝΤ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ» και 56101111 με περιγραφή : « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ».
Σύμφωνα με το Ε3 φορολογικού έτους 2018 ο κωδικός με τα περισσότερα έσοδα είναι ο 56101912 (ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας).
Δικαιούται μείωση μισθώματος κατά 40% λόγω του COVID-19 και για πoιούς μήνες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων έχει θεσπιστεί με την ΠΝΠ 20/03/2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α' 83/10-04-2020) και ως εκ τούτου ορίζεται ότι η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική. Επίσης με την ίδια διάταξη θεσπίζεται ότι οι επιχειρήσεις που δικαιούνται τη μείωση είναι αυτές των οποίων ο ενεργός τους ΚΑΔ συμπεριλαμβάνεται στις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και είναι ο κύριος ΚΑΔ, είτε αυτών των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ.

Σύμφωνα με τις επακόλουθες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών που εξειδικεύουν ανά μήνα τις επιχειρήσεις στις οποίες ο ΚΑΔ τους ανήκει στις πληττόμενες, η εν λόγω επιχείρηση δικαιούται μείωση μισθώματος κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020. Από τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ 5610 που δικαιούνται τη μείωση, εξαιρούνται οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά. Επειδή στις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών δεν αναφέρονται οι σχετικοί ΚΑΔ θα πρέπει να ελέγξετε αν υπάρχει takeaway και delivery από την επιχείρηση.

Επιπροσθέτως σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 33 Ν.4753/20, προβλέπεται ότι για τον Οκτώβριο ισχύει η προαιρετική μείωση μισθωμάτων η οποία απαιτεί συμφωνία μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή και δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του 30%, με την εξαίρεση που αναφέραμε άνωθεν.

Τέλος θεσπίζεται η υποχρεωτική μείωση του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020 για τους μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα, η οποία εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου ή σε Περιφερειακή Ενότητα για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα περί αναστολής και απαγόρευσης λειτουργίας για λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19» Με την Α.1251/2020 ορίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ με 5610 χωρίς εξαιρέσεις.

Επομένως η επιχείρηση δικαιούται την υποχρεωτική μείωση μισθώματος κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο και Νοέμβριο 2020. Για τους μήνες από Ιούνιο έως Οκτώβριο θα πρέπει να ελέγξετε αν παρείχε υπηρεσίες διανομής και παροχής προϊόντων σε πακέτο, και αν ναι, τότε δεν δικαιούται ούτε την υποχρεωτική μείωση για το διάστημα Ιούνιο- Σεπτέμβριο ούτε την προαιρετική για τον Οκτώβριο.


 

Ερώτημα 15: Ν.4764/2020

Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν σύμφωνα με το Ν.4764/2020 με τον οποίο τροποποιείται το άρθρο 51 του Ν.4647/2019 και αντικαθίσταται ως εξής "Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης του ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών ....μπορούν να υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία έως 31/10/2020.
Αυτό ισχύει μόνο για όσους έκαναν τακτοποιήσεις ακινήτων μέσα στον Οκτώβριο ή πήρε παράταση για όλους που υπέβαλαν δήλωση έως 31/10/2020. Δηλαδή όσοι υπέβαλαν μέσα στον Οκτώβριο δηλώσεις δεν επιβαρύνονται με πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις;
Και τέλος οι δηλώσεις στο ν. 4555/2018 πήραν παράταση έως 31/12/2020;
Ευχαριστώ πολύ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 51 του Ν.4647/2019 από τον Ν.4764/20, θεωρούμε ότι η παράταση που δόθηκε και μετέβαλε την λήξη της προθεσμίας από 30/09/2020 στις 31/10/2020, ισχύει για όλους όσους έχουν υποβάλλει δήλωση μέχρι τις 31/10/2020χωρίς να τους επιβάλλονται πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί κάποια περαιτέρω διευκρίνηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εν λόγω διάταξη.

Σχετικά με τις δηλώσεις του Ν.4555/18 οι οποίες είχαν λάβει παράταση προθεσμίας μέχρι τις 30/09/2020 σύμφωνα με την τελευταία παράταση του άρθρου 69 του Ν.4722/20, εξακολουθεί να ισχύει η εν λόγω παράταση. Όμως με το άρθρο 7 του ν. 4728/20δόθηκε παράταση ειδικά και μόνο για τους δήμους της παρ. 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 11 της από 22.8.2020 ΠΝΠοι οποίοι επλήγησαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020. Σύμφωνα με την άνωθεν ΠΝΠ, δεν συμπεριλαμβάνεται ο Δήμος σας στους πληττόμενους δήμους από τις φυσικές καταστροφές και συνεπώς η προθεσμία που ισχύει είναι η 30η/09/2020.


 

Ερώτημα 16:  Μείωση μισθωμάτων λόγω covid

Για το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μεταφορές, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία και τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, το μέτρο της πλήρους αναστολής καταβολής του ενοικίου, το οποίο εφαρμόζεται για τον μήνα Ιανουάριο, επεκτείνεται και για τον μήνα Φεβρουάριο. Ερώτηση: τα περιπτερά (ΚΑΔ 47.19.10.02 Εκμετάλλευση περιπτέρου) εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες για απαλλαγή μισθώματος για του μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο? Για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο σύμφωνα με τους ΚΑΔ που είχαν δημοσιευθεί εξαιρούνταν ΜΟΝΟ ο ΚΑΔ 47.19.10.01και κατά συνέπεια τα περίπτερα τα είχαμε εντάξει στη μείωση... σωστά?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για το πρώτο ερώτημα σας, δεν υπάρχει ακόμη νομοθετική ρύθμιση για την απαλλαγή των μισθωμάτων Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, αλλά μόνο δελτίου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο δεν έχει νομοθετική ισχύ. Οι σχετικές διατάξεις για τις απαλλαγές των μισθωμάτων Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, αναμένεται να ψηφιστούν πιθανόν εντός της εβδομάδας και θα ενημερωθείτε σχετικά.

Ως προς τα μισθώματα των περιπτέρων, όπως σωστά αναφέρετε, εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο και δικαιούνται την έκπτωση του 40%, διότι σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών στην περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων εκτός αν υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως συμβαίνει με τον ΚΑΔ 47.19.10.01 (καταστήματα ψιλικών ειδών), τα οποία είναι και τα μοναδικά που εξαιρούνται σε αυτόν τον ΚΑΔ.


 

Ερώτημα 17:  Μειώσεις μισθωμάτων σε δημοτικά αναψυκτήρια - περίπτερα λόγω covid-19

Προκειμένου να προβούμε σε διαγραφές του 40% των μισθωμάτων των δημοτικών αναψυκτηρίων - Περιπτέρων από το Μάρτιο του 2020 έως 31-12-2020 Και από 1-1-2021 έως 31-3-2021
παρακαλώ διυκρινήστε μας τα εξής:
α) εάν απαιτείται η αίτηση και το έντυπο εργάνη από τον μισθωτή ή μπορούμε και αυτοδίκαια να ενεργήσουμε.
β) αφορά μόνο τους ΚΑΔ που έχουν αναστολή ή μπορεί να είναι και πληττόμενη επιχ/ση.
γ) ποιους μήνες αφορά για το 2020? και εάν είναι όλοι το 40% ή έχει και μήνες που είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δήμου και με ποιο ποσοστό είναι το ίδιο δηλ 40% και σε ποια ΦΕΚ? ή μόνο τη ΠΝΠ?
δ)Για τα περίπτερα που μισθώνει ο Δήμος αφορούν τα ίδια διαστήματα- ποσοστό 40%-δικαιολογητικά?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Α) Η αίτηση Εργάνη χρειάζεται να ζητηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου μία φορά προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση είναι πληττόμενη, ενώ θα πρέπει να υποβάλλονται μηνιαίως και οι αιτήσεις Covid.

Β) Η μείωση μισθωμάτων αφορά και τους ΚΑΔ επιχειρήσεων που είναι σε αναστολή αλλά και τις πληττόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις που εκδίδονται κάθε μήνα από το Υπουργείο Οικονομικών με τις οποίες προσδιορίζονται οι πληττόμενοι ΚΑΔ.

Γ) Όπως ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4735/2020 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΠΝΠ 20/03/2020, στις επαγγελματικές μισθώσεις συμπεριλαμβάνονται και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτήριων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός δημοτικών κοινοχρήστων χώρων, αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση στους ΟΤΑ και στα νομικά́ πρόσωπα αυτών, καθώς και εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Επομένως, με βάση τις παραπάνω διατάξεις, τα μισθωμένα κυλικεία εντός δημοτικών κοινοχρήστων χώρων των δήμων δικαιούνται υποχρεωτική απαλλαγή από την καταβολή ποσοστού 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες που ο ΚΑΔ τους ανήκει στις επιχειρήσεις που είτε ανέστειλαν ή διέκοψαν τη λειτουργία τους με υπουργική απόφαση είτε πλήττονται οικονομικά λόγω του Covid-19 (σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών), δηλαδή για τους μήνες από Μάρτιο έως Σεπτέμβριο 2020. Ως προς τον Οκτώβριο, υπάρχει η δυνατότητα συμφωνίας μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή για προαιρετική μείωση με ελάχιστο όριο αυτής το 30%, διότι η μείωση ήταν προαιρετική. Για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 ισχύει πάλι η υποχρεωτική μείωση κατά 40%, ενώ για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021 προβλέπεται πλήρης απαλλαγή του μισθώματος 100%.

Δ) Για τα περίπτερα ισχύει διαφορετικό χρονικό πλαίσιο ως προς τις μειώσεις μισθωμάτων καθώς η μείωση είναι μόνο μερική κατά 40% για τους εξής μήνες: Μάρτιος – Απρίλιος 2020, Νοέμβριος 2020- Μάρτιος 2021.


 

Ερώτημα 18: Μείωση μισθώματος λόγω Covid-19 σε αποζημίωση χρήσης

Καλησπέρα σας,
Θα ήθελα να υποβάλλω το κάτωθι ερώτημα:
Στη περίπτωση μισθώσεως του Δημοτικού Ξενώνα, -η οποία έγινε ύστερα από πλειστηριασμό-, και όπου η μίσθωση έληξε 31/12/2019 αλλά η μισθώτρια εταιρεία δεν θέλει να φύγει και θεωρεί ότι μπορεί να μείνει (νομίζω άλλα 12 χρόνια), και επομένως το θέμα από 1/1/2020 είναι στα δικαστήρια, όπου τελικά τα δικαστήρια θα αποφασίσουν αν αυτή η εταιρεία μπορεί να εκμισθώνει αυτό το ακίνητο ή όχι (για τα επιπλέον χρόνια).
Όμως δεν υπάρχει ανανέωση συμφωνητικού και ως ακολούθως δεν έχει υποβληθεί σχετικό μισθωτήριο στο taxisnet. Από 1/1/2020 μέχρι και σήμερα πληρώνει αποζημίωση χρήσης χωρίς Συμβόλαιο (αφού δεν παραδίδει τα κλειδιά). Δικαιούται την μείωση του μισθώματος/αποζημίωση χρήσης λόγω covid -19;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την Απόφαση 1059/2021 (ΦΕΚ 1155 Β΄) η οποία τροποποίησε την απόφαση Α.1228/2020 των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην παρ.6 του άρθρου 5 ορίζεται ότι οι διατάξεις για τις μειώσεις/απαλλαγές των μισθωμάτων εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται χρήση πέραν της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης του ακινήτου (εξωσυμβατική χρήση) και καταβάλλεται αποζημίωση χρήσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Επομένως, δικαιούται την ανάλογη μείωση στο ποσό που καταβάλλει για τους μήνες που αυτό προβλέπεται.


 

Ερώτημα 19: Covid 2019

Πολίτης που έρχεται σήμερα και καταθέτει περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για πληρωμή δημοτικού φόρου ετών 2015-2016-2017-2018 και 2019, το πρόστιμο που θα του υπολογίσουμε θα είναι μέχρι σήμερα ή λόγω covid 2019 υπάρχει κάτι άλλο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για διαφορετική αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος. Συνεπώς το πρόστιμο θα υπολογιστεί κανονικά.


 

Ερώτημα 20: Μείωση ανταλλάγματος λόγω Covid 2019

Ο Δήμος εκμίσθωσε κοινόχρηστο χώρο για ανάπτυξη επ αυτού και εκμετάλλευση θαλάσσιων μέσων αναψυχής από νομιμά λειτουργούσα επιχείρησης μετρά από δημοπρασία για τρία χρονιά. Για το έτος 2021 θα έχει μείωση μισθώματος 40% λόγω covid 2019 η απαλλαγή μισθώματος 100% λόγω επαγγελματικής μίσθωσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου οι οποίες αφορούν τη μείωση των μισθωμάτων, νοούνται ως επαγγελματικές και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτήριων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε Ο.Τ.Α. και σε νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4735/2020.

Επίσης σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 2ου της Π.Ν.Π 20/03/2020 προβλέπεται πως για τους μήνες Ιανουάριο έως Απρίλιο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων, σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1.

Τέλος, όπως προβλέπεται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, στις οποίες αναφέρονται οι ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις με ΚΑΔ 77.21 «Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών» δικαιούνται την πλήρη απαλλαγή για τους μήνες Ιανουάριο - Μάρτιο 2021, ενώ για τον Απρίλιο εκκρεμεί η σχετική απόφαση.


 

Ερώτημα 21: Self test για υπαλλήλους κοινωφελής εργασίας

Καλημέρα, μπορούμε να κάνουμε προμήθεια self test για τους υπαλλήλους της κοινωφελούς εργασίας; Αν ναι σε ποια νομοθεσία να στηριχτούμε; ( Αυτή την στιγμή νομός μας βρίσκετε στο βαθύ κόκκινο). Ευχαριστώ!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4745/20 (παρ. 5) προβλέφθηκε ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες, καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν τη διεξαγωγή εξετάσεων για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19 στο πάσης φύσης προσωπικό τους, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.

Με βάση τα ανωτέρω, μπορείτε να προβείτε σε προμήθεια self tests για τους υπαλλήλους της κοινωφελούς εργασίας.


 

Ερώτημα 22: Έγκριση ΠΝΠ από Δημοτικό Συμβούλιο

Με το άρθρο 37 παρ.9 της ΠΝΠ 20.3.2020 (ΦΕΚ 68/Α/2020) οι επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους μπορεί να απαλλάσσονται του τέλους καθαριότητας για το διάστημα διακοπής. Η απαλλαγή απαιτούσε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία για το Δήμο μας δεν πάρθηκε. Σήμερα μπορεί ο Δήμος να εγκρίνει τις παραπάνω διατάξεις και να απαλλάξει από τις 20.3.2020 τις επιχειρήσεις που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους καθώς και τις πληττόμενες ?
Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα αναδρομικής εφαρμογής για το έτος 2020 ?
Ευχαριστώ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.9 της ΠΝΠ 20.3.2020 προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους μπορεί να απαλλάσσονται του τέλους καθαριότητας για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει να επισημανθεί πως η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους με κρατική εντολή και όχι για τις οικονομικά πληττόμενες.

Ως διοικητική πράξη η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ρυθμίζει θέματα για το παρόν και το μέλλον, και επομένως δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται ρητά στην εξουσιοδοτική διάταξη (ΣτΕ 2031/2009). Όμως επειδή θεσπίζει γενικό κανόνα, που αφορά όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις καταναλωτών και δεν αναφέρεται ονομαστικά σε συγκεκριμένους καταναλωτές, τότε έχει το χαρακτήρα κανονιστικής απόφασης και υπόκειται στον έλεγχο νομιμότητας της Αποκεντρωμένης, σύμφωνα με το άρθρο 225 παρ. 1 του Ν.3852/10

Συνεπώς η Αποκεντρωμένη θα κρίνει αν η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη μπορεί να εφαρμοστεί και για το 2020, με απόφαση που θα λάβει φέτος το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς η ΠΝΠ αναφέρει πως η απαλλαγή ισχύει για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Τέλος για το έτος 2021μπορείτε να πάρετε απόφαση απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη χωρίς να αντιμετωπίσετε ζήτημα νομιμότητας.


 

Ερώτημα 23: Ρυθμίσεις Ν. 4764/2020 Άρθρα 165-173

Καλημέρα σας από ταμείο Δήμου ................ Μια απορία εχω να σας καταθέσω γιατί ως δέκτες Αιτημάτων από πολλούς δήμους μπορεί να γνωρίζετε «ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΣΕ ΠΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4764/2020 Που αφορά τις ρυθμίσεις οφειλετών;» 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 166 του ν.4764/2020 αναφέρει ότι «οι ρυθμίσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά» Περιμένω την απάντησή σας ευχαριστώ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η εφαρμογή του άρθρου 166 του Ν.4764/20 είναι προς το παρόν σε αναστολή, διότι δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι οφειλέτες θα κάνουν τη δήλωση τους για την υπαγωγή στο νόμο. Συνεπώς αναμένεται η διευκρινιστική εγκύκλιος με την οποία θα δίνονται οι λεπτομέρειες για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής και οι τυχόν χρονικές παρατάσεις.


 

Ερώτημα 24: Ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ

Δύο Ερωτήσεις σχετικά με την έκτακτη ρύθμιση:
Ν1 ΕΡΩΤΗΣΗ: Οφειλέτες οι οποίοι υπάγονται στην ρύθμιση Ν.4764/2020 μας ρωτούν αν βασιζόμενοι στην παράγραφο 3 του άρθρου 165 η οποία αναφέρει:
3. Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορεί, επίσης να υπάγονται και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο." ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΝ ΠΑΛΑΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΛΟΓΩ COVID19";;
Ν2 ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει πληροφόρηση πότε θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα του Υπουργείου gov.gr-EΨΠ, ώστε να αρχίσουν οι οφειλέτες να καταθέτουν τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως προκύπτει από την παρ. 3 του άρθρου 165 του Ν.4764/20, στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι οφειλές οι οποίες κατά το παρελθόν είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, η οποία διακόπηκε για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς όμως να προσδιορίζεται το χρονικό σημείο διακοπής των ρυθμίσεων.

Θεωρούμε λοιπόν ότι η έλλειψη χρονικού προσδιορισμού "διακοπής" των παλιών ρυθμίσεων αφήνει περιθώριο, ώστε να ενταχθούν στην παρούσα και οφειλές που διακόπηκαν σε περίοδο προγενέστερη της πανδημίας, με την προυπόθεση όμως ο οφειλέτης να περιλαμβάνεται στις κατηγορίες δικαιούχων που αναφέρονται στην απόφαση του Υπ. Οικονομικών 18440/21 (ΦΕΚ 961 Β/11-3-2021).

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.4807/21, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 166 του Ν.6764/20, καθορίζεται πως καθώς δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία η ειδική εφαρμογή στο gov.gr-EΨΠ, η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον οικείο δήμο, μέχρι ωσότου να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα με τους εξής τρόπους: α) είτε μέσω του δικτυακού τόπου του δήμου, β) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), γ) είτε μέσω ειδικής εφαρμογής του δήμου. Τονίζεται πως οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Τέλος, έπειτα από ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, αναμένεται να εκδοθεί σύντομα εγκύκλιος, στην οποία θα δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις και λεπτομέρειες αναφορικά με τις συγκεκριμένες διατάξεις.


 

Ερώτημα 25: Προμήθεια Μοριακών Τεστ

Έχουμε λάβει αίτημα από το Κ.Υ. N............. προκειμένου ως Δήμος να προμηθευτούμε 300 Μοριακά τεστ για τον covid και να τα κάνουμε δωρεά στο Κ.Υ., λόγω αυξημένης κίνησης στο νησί λόγω καλοκαιριού.

Παρακαλώ ενημερώστε με αν είναι νόμιμη δαπάνη και αν ναι πάνω σε ποια νομοθεσία θα στηριχτούμε για να κάνουμε ανάθεση.

Ευχαριστώ πολύ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν.4745/20 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του Ν.4812/2021 ορίζεται ότι:

«Με απόφαση του δημοτικού ή του περιφερειακού συμβουλίου ή των διοικητικών τους συμβουλίων, έως και την 30ή.9.2021, οι δήμοι και οι περιφέρειες, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) δύνανται να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19, ιατροφαρμακευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων τεστ διάγνωσης κορωνοϊού σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού που εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα εντός των ορίων τους.»

Συνεπώς για τη διενέργεια της εν λόγω δαπάνης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (μέχρι 30/9) με την οποία θα αποφασίζεται η δωρεά των test. Κατά τα λοιπά θα ακολουθήσετε τις διαδικασίες ανάθεσης που προβλέπονται από τον Ν.4412/16. 


 

Ερώτημα 26: Δηλώσεις Μισθωμάτων Covid

Το έτος 2020 δεν προέβη ο Δήμος σε δηλώσεις covid για τους πληττόμενους μισθωτές .Σε κάποιους εισπράξαμε με οίκοθεν μειωμένο κατά 40% το ενοίκιο και στους άλλους προχωρήσαμε σε βεβαιωτικούς καταλόγους με αντίστοιχη μείωση για τους μήνες Απρίλιο Μάιο και Νοέμβριο Δεκέμβριο .Έχουμε αυτή τη δυνατότητα ή θεωρείται προαπαιτούμενη η υποβολή δήλωσης covid , οπότε πρέπει να βεβαιώσουμε κανονικά τα μισθώματα στο σύνολό τους; Σας παρακαλώ απαντήστε μας το ταχύτερο δυνατό γιατί πρέπει να διαμορφώσουμε αντίστοιχα με προβλέψεις τη δήλωση εισοδήματος 2020.

Σας ευχαριστώ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η απαλλαγή των επαγγελματικών μισθώσεων από την καταβολή μέρους ή και του συνόλου των συμφωνηθέντων μισθωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 20/03/2020 ΠΝΠ και των κατ' εφαρμογή αυτού εκδοθέντων υπουργικών αποφάσεων, δεν αποτελούσε δικαίωμα των ΟΤΑ (με εξαίρεση τους μήνες για τους οποίους προβλεπόταν μείωση κατόπιν συμφωνίας με τον μισθωτή ή προαιρετικής απαλλαγής) αλλά υποχρέωση εκ του νόμου.

Για τις περιπτώσεις αυτές, ο δικαιούχος δήμος, υπέβαλλε τις προβλεπόμενες δηλώσεις covid, ώστε να απεικονίσει φορολογικά, τη μειωμένη εκ του νόμου εισπραξιμότητα των εσόδων από παραχωρηθέντα ακίνητά του.

Από επικοινωνία που είχαμε με το υπουργείο, υπήρχε η πληροφόρηση ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει και πάλι για την υποβολή των δηλώσεων covid για το 2020, όμως αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι και σήμερα.

Επειδή όντως δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα, όταν φορολογικά δεν έχει δηλωθεί η μειωμένη είσπραξη του εσόδου από την ακίνητη περιουσία, ενώ αυτή έχει πραγματοποιηθεί στην ουσία, καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου οικονομικών, ώστε να έχετε την απαραίτητη κατεύθυνση επί του ζητήματος.


 

Ερώτημα 27: Εφαρμογή της μείωσης λόγω Covid σε αποζημίωση χρήσης

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν τυχόν γνωρίζετε για την ύπαρξη κάποιας εγκυκλίου για την εφαρμογή της μείωσης ή απαλλαγής καταβολή μισθώματος λόγω covid σε περιπτώσεις αποζημίωσης χρήσης λόγω λήξης μισθωτηρίου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην παρ. 6 του άρθρου 5 της απόφασης 1059/2021 (ΦΕΚ 1155 Β΄) η οποία τροποποίησε την απόφαση Α.1228/2020 των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ορίζεται ότι οι διατάξεις για τις μειώσεις/απαλλαγές των μισθωμάτων, εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται χρήση πέραν της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης του ακινήτου (εξωσυμβατική χρήση) και καταβάλλεται αποζημίωση χρήσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Επομένως, οι ανωτέρω περιπτώσεις, δικαιούνται την ανάλογη μείωση στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλουν για τους μήνες που αυτό προβλέπεται.


{tab Θέματα Προσωπικού Ο.Τ.Α. - Ν.Π.Δ.Δ|alias:erwtiseis-covid-proswpiko}

Ερώτημα : Λύση Σύμβασης

Ιατρός καρδιολόγος με σύμβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών (ν 4412/2016) στα δημοτικά ιατρεία του Νομικού Προσώπου , ανήκει στην κατηγορία του προσωπικού της παρ.3 του άρθρ.206, του
ν 4820/2021, σύμφωνα με την παρ.2 του ιδίου άρθρου υποχρεωτικά θα πρέπει να έχει ενβολιαστεί κατά του κορωνοϊού covid-19.
Mε έγγραφό μας του ζητήθηκε να προσκομίσει το πιστοποιητικό εμβολιασμού το οποίο και δεν προσκίμισε διότι δεν είναι εμβολιασμένος.
Το ερωτημά μας είναι
α) ποιές είναι οι διαδικασίς που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στην εν λόγω περίπτωση
β) τί γίνεται με την εγγυητική καλής εκτέλεσης που έχει καταθέσει στο Ν.Π.
Η σύμβαση λήγει 05/11/2021
Με εκτίμηση

Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων (ν.4647/2019)

Σε περίπτωση που χρεώνονται περισσότερα τετραγωνικά μέτρα στο λογαριασμό ΔΕΗ από τα πραγματικά, ο Δήμος οφείλει να επιστρέψει την διαφορά? Και για ποιο χρονικό διάστημα?

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Εσοδα

Επίδομα θέσης ευθύνης σε άτομο που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες

Καλημέρα, θα ήθελα να επανέλθω σε ερώτηση για το επίδομα θέσης ευθύνης σε άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, το οποίο όμως συνεχίζει να απουσιάζει απο την εργασία του ...με αποτέλεσμα να ορίσουν αναπληρωτή Προιστάμενο...μιλάω για την Υπηρεσία Καθαριότητας, και εύλογα τίθεται το ερώτημα ...αν πρέπει και που...να δωθεί το ανω επίδομα.(έχω γνώση, όλες τις απαντήσεις έως τώρα, επι του θέματος)
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Προσωπικό

ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Καλησπέρα σας, ο Δήμος .................σύμφωνα με την παρακάτω προκήρυξη
............................., προσέλαβε 400 άτομα για 2 μήνες. Ανάμεσα στις ειδικότητες που έχουμε προσλάβει, βρίσκονται και οι ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΚΑΙ ΟΙ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ. Η ερώτηση έχει να κάνει με ποια ειδικότητά θα τους εντάξουμε στην ΑΠΔ για να είναι ασφαλιστικά εντάξει. Στους πρώτους υπάρχει η επιλογή 932030 με πκ 101 (αλλά δεν θα πρέπει στις υπηρεσίες να τους βάζουν να κάνουν βαριές εργασίες). στην άλλη κατηγορία επειδη στα κοιμητηρία σίγουρα θα κάνουν βαριές εργασίες θεωρώ οτι τα μεικτά δεν θα ταιριάζουν και εχουμε βρεί μια επιλογη στον κωδικό 519290 εργατες νεκροτομείων με πκ 105.
Παρακαλούμε όπως εξετασετε το παραπάνω ερώτημα και μας βοηθησετε με τις παραπάνω ειδικότητες.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Προσωπικό
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS