Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Αύγουστος 2020

Μετακίνηση υπαλλήλου και ανάθεση καθηκόντων

Καλησπέρα σας.
Παρακαλούμε για τις διευκρινήσεις σας στο ερώτημα με θέμα "Μετακίνηση υπαλλήλου και ανάθεση καθηκόντων"
- Είναι δυνατή η μετακίνηση δόκιμου υπαλλήλου σε άλλο φορέα του ίδιου Δήμου και για την ακρίβεια από το Δήμο σε ΝΠΔΔ του ίδιου Δήμου με το 15 του Ν4257/14 και το 72 του Ν4674/2020?
-Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν3584/07 σε επιτακτική και επείγουσα ανάγκη επιτρέπεται να ανατίθενται σε υπάλληλο εργασίες συναφείς με τον κλάδο ή τα καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία και ειδίκευση. Περιγράφεται κάπου η συνάφεια (όπως αντίστοιχα το προσοντολόγιο των υπαλλήλων) ή κρίνεται κατά το δοκούν του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου και ο εισηγητής στο υπηρεσιακό βασίζεται στη απόφαση που έχει εκδοθεί χωρίς να χρήζει άλλης ερμηνείας ή αιτιολόγησης για την εισήγηση του, η δε, απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση μπορεί να έχει παρασχεθεί σε ιδιωτικό φορέα πριν την πρόσληψη του υπαλλήλου?
-Μπορεί να ανατεθούν καθήκοντα σε υπάλληλο που διανύει τη δόκιμη υπηρεσία;
- Μπορούν να ανατεθούν διοικητικά καθήκοντα σε υπάλληλο που επιθυμεί να τα αναλάβει, έχει τα τυπικά προσόντα αλλά ανήκει σε κατηγορία ΥΕ. οποιουδήποτε κλάδου (πχ γενικών καθηκόντων, φυλάκων, κλπ)?
- Δύναται να παραταθεί το χρονικό διάστημα των δύο μηνών ως έξι μήνες στο σύνολο από την αφετηρία ή επιπρόσθετα των δύο μηνών, επιπλέον έξι μήνες;
- Μπορεί υπάλληλος στον οποίο έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα παράλληλα καθήκοντα, να ορισθεί με απόφαση πρακτικογράφος?
-Μπορεί να είναι πρακτικογράφος υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ, οποιουδήποτε κλάδου (πχ γενικών καθηκόντων, φυλάκων, κλπ);
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Προσωπικό

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΜ

Καλημέρα,
Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των δηλώσεων απο τους πολίτες στην πλατφόρμα προκύπτουν τα εξής ερωτήματα :
1. Ο υπάλληλος του Δήμου θα επεξεργαστεί και θα οριστικοποιήσει τις δηλώσεις των πολιτών και στη συνέχεια τι θα απογίνουν; θα τις αποστείλει ο υπαλληλος του Δήμου με αρχείο στον ΔΕΔΔΗΕ ή θα τις αντλήσει αυτόματα ο ΔΕΔΔΗΕ;
2. Κατά την καταχώρηση των αιτήσεων από την πλατφόρμα και από τις αιτήσεις των πολιτών θα πρέπει να γίνει υπολογισμός των αναδρομικών τα οποία θα αποσταλούν στον ΔΕΔΔΗΕ μαζί με τα διορθωμένα τμ και μάλιστα μετά από ενημέρωση που είχα από τον ΔΕΔΔΗΕ θα φαίνονται στον ατομικό λογαριασμό του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος του κάθε πολίτη . Ο Δήμος μου συνεργάζεται με την εταιρεία της ................... και από την ενημέρωση που έχω μέχρι στιγμής δεν υπάρχει έτοιμη εφαρμογή για τον υπολογισμό και αποστολή των αναδρομικών στον ΔΕΔΔΗΕ. Ο Δήμος Α............. ενημερώθηκα ότι διαθέτει τις απαιτούμενες εφαρμογές . Ήθελα να ρωτήσω αν προβλέπεται να γίνει κάτι σε σχέση με όλους τους Δήμους έτσι ώστε η καταχώρηση των τμ, ο υπολογισμός αναδρομικών καθώς και η επιστροφή δημοτικών τελών να γίνει νοικοκυρεμένα με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους Δήμους ή αν θα πράξει ο κάθε Δήμος χωριστά.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Εσοδα

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/2020 (ΦΕΚ 3611/Β/29-08-2020)

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημό σιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 52973/2020 (ΦΕΚ 3583/Β/28-08-2020)

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας.
Λήψη αρχείου

ΑΡΘΡΟ 209 του Ν 3463/2006

Παρακαλώ θα ήθελα να μου διευκρινήσετε για τις μεταβολές του άρθ 209 του Ν 3463/2006 που αφορά στη σύνταξη των μελετών για προμήθειες -υπηρεσίες με απευθείας ανάθεση:
Στην παρ. 4ζ αναφέρει τα εξής: ζ. Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη προμηθειών (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές), για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προμήθειες, εφόσον η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας, την περιγραφή της προμήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία υποκαθιστά τη μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.»

Η παρ. 9 αναφέρει τα εξής:9. ....Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος.
Τι διαφορές έχουν προκύψει ως προς την έγκριση των μελετών και την ανάθεση προμηθειών - υπηρεσιών;;;
Σε ποιές περιπτώσεις τα τεύχη τα εγκρίνει ο Δήμαρχος , σε ποιές η Οικονομική Επιτροπή;;;
Όταν είναι μελέτη που έχει αιτηθεί Νομικό Πρόσωπο του Δήμου για να συνταχθεί την έγκριση της μελέτης πρέπει να την εγκρίνει ο Δήμαρχος , η Οικονομική Επιτροπή ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.;;;
Τι διαφοροποιεί η τροποποίηση του;;
Μέχρι τώρα οι μελέτες με τεχνικό αντικείμενο συντάσονταν από την Τεχνική Υπηρεσία (θεώρηση από τον προϊστάμενο) και έγκριση από τον Δήμαρχο . Χωρίς τεχνικό αντικείμενο από την υπηρεσία που διαχειρίζεται ή το τμήμα προμηθειών και έγκριση πάλι από το Δήμαρχο.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις
  • Κατηγορία Διακηρύξεις - Μελέτες

Απόφαση Α.1196/2020 Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 3581/Β/28-08-2020)

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
Λήψη αρχείου

Έγγραφο 2832/2020 ΚΕΔΕ

Διαβιβαστικό Προέδρου ΚΕΔΕ και Πρακτικά Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 ενόψει της έναρξης λειτουργίας των παιδικών σταθμών.
Λήψη αρχείου
Απόσπασμα Πρακτικού της 109ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 - Σχολεία
Απόσπασμα Πρακτικού της 109ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 - Νηπιαγωγεία 
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS