Menu
logo small

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Φεβρουάριος 2021

Απόφαση Α.1029/2021 (ΦΕΚ 617/Β/17-02-2021) Υπ. Οικονομικών

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Λήψη αρχείου

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΩΝ

.Σχετικά με τα τέλη κοινοχρήστων χώρων έτους 2021 και με βάσει το γεγονός ότι ισχύουν ακόμα τα περιοριστικά μέτρα για τον covid θα πρέπει ο Δήμος να πάρει νέα απόφαση για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα τέλη κοινοχρήστων ή έχει ισχύ αυτή που είχαμε πάρει το 2020 (πρέπει να πάρουμε κάποια απόφαση παράτασης ?) Σχετικά με την μείωση έως 50% θα περιμένουμε κάτι καινούριο ή θα πορευτούμε σύμφωνα με το 2020?
2. Σύμφωνα με τις συμβάσεις μίσθωσης αιγιαλού που υπογράφτηκαν το 2020 για τριετία θα πρέπει για τους μήνες Μαρτιο , Απρίλιο και Μάιο να καταβληθούν οι δόσεις για το 2021. Υπάρχει κάποια μείωση σε αυτές τις μισθώσεις λόγω covid?

Ευχαριστώ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Εσοδα
  • Κατηγορία Δημοτικά τέλη, Κοινόχρηστοι χώροι

Παράταση Συμβάσεων υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης

Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό τέταρτο παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους οι συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και των οποίων η ισχύς έληξε την 31.12.2020, έως και την 31.3.2021.
άρθρο 34ο του ν.4771/2021 

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό πέμπτο προβλέπεται ότι, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.3.2021, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
άρθρο 35ο του ν.4771/2021 

Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α’ βαθμού

Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό έκτο παρατείνονται έως την 31.3.2021 από τη λήξη τους οι προθεσμίες που αφορούν στην εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού και στη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν (παράταση προθεσμιών του 5ου και 6ου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν.4647/2019).
άρθρο 36ο του ν.4771/2021 

Πλήρης απαλλαγή επιχειρήσεων από καταβολή μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021

Σύμφωνα με το άρθρο 26, προστίθεται παρ. 10 στο δεύτερο άρθρο της από 20.03.2020 Π.ΝΠ. (Α’68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4683/20, σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος, σε ποσοστό 100%, οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης για τους οποίους έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ή πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Αναμένεται σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία θα προσδιοριστούν οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Συνεπώς, δεν είναι προς το παρόν δυνατόν να προσδιοριστούν οι επιχειρήσεις που δικαιούνται την πλήρη απαλλαγή του μισθώματος για Ιανουάριο και Φεβρουάριο, διότι εκκρεμεί η συνήθης Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κάθε μήνα και προσδιορίζει τους πληττόμενους ΚΑΔ.
άρθρο 26 του ν.4772/2021

Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων

Με το άρθρο 27, ορίζεται ότι τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του N. 4235/2014 (αφορά Νομικά Πρόσωπα της Εκκλησίας της Ελλάδος, ναούς κτλ), τα οποία κατά́ τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν θα εισπράξουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, θα τους καταβληθεί στον τραπεζικό́ λογαριασμό́, που έχει γνωστοποιηθεί́ στη διαδικτυακή́ πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε., ποσό́ ίσο με το 60% του συνολικού́ μισθώματος του μήνα αυτού́ σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.
άρθρο 27 του ν.4772/2021

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ ΑΠΟ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

Οικόπεδο με κτίσμα το οποίο δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και δεν είχε δηλωθεί στο Δήμο (ούτε στα Έσοδα ούτε στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ...) απαλλάσσεται από ΔΤ και ΔΦ οφείλοντας μόνο ΤΑΠ και το ανάλογο πρόστιμό του ή οφείλονται και οι τρεις παραπάνω χρεώσεις με τα προβλεπόμενα πρόστιμα ?

Ευχαριστούμε !

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Εσοδα
  • Κατηγορία Δημοτικά τέλη

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ
1) ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.
ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 1673Β/2019,ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥΣ.
2) ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Προσωπικό
  • Κατηγορία Σχολικές καθαρίστριες, Αμοιβές προσωπικού - Μισθοδοσία

Online ενημέρωση: «Ενημέρωση για οικονομικά θέματα της Επικαιρότητας »

Ηεταιρεία «Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε.»θα πραγματοποιήσειγια τους πελάτες της (συνδρομητές του site και μη), online ενημέρωση με θέματα:

«Ενημέρωση για οικονομικά θέματα της Επικαιρότητας»
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS