Menu
logo small

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιούλιος 2021

Απόφαση οικ. 56166/2021 Υπ. Εσωτερικών

Έγκριση πρόσληψης εξήντα ενός (61) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψης τριακοσίων ογδόντα πέντε (385) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
Λήψη αρχείου

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ

Υπάλληλος ο οποίος κατατάχθηκε το 2010 σε θέση ΙΔΑΧ, αναδρομικά από 19/05/2003, μετά απο τελεσίδικη και αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αναγνωρίζοντας έως τότε ο Φορέας μας μισθολογικά και βαθμολογικά όλα τα έτη. Παραιτείται την 10/09/2019 από την θέση αυτή, για να αναλάβει υπηρεσία στον ίδιο Φορέα από 11/09/2019 θέση μονίμου, στον ίδιο κλάδο (ΔΕ Διοικητικού). Απαιτείται η αναγνώριση από υπηρεσιακό συμβούλιο για τη μισθολογική και βαθμολική του κατάταξη, παρότι άλλαξε μόνο η σχέση εργασίας, ενώ παράλληλα υπάρχουν και εκθέσεις αξιολόγησης, τόσο για το 2019, όσο και για το 2020? Τέλος σας γνωρίζουμε ότι έχει ολοκληρώση την εισαγωγική εκπαίδευση από τον Αύγουστο του 2020.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Προσωπικό

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν., 4152/2013

Σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαρ. Α.2 περ. 1α του Ν. 4152/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν.4646/19 η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών προς τους ΟΤΑ πραγματοποιείται είτε :
1) Σε 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις.
2) Σε 2 έως 48 μηνιαίες δόσεις εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιών, από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο, καθώς και μη φορολογικές και τελωνειακές οφειλές.
Το ερώτημα είναι σε ποια από τις δύο κατηγορίες εντάσσονται τα διάφορα δημοτικά τέλη (Ανταποδοτικά, ΤΑΠ, φόρος φωτισμού κλπ), καθώς και οι κλήσεις ΚΟΚ και τα λοιπά ποινικά έσοδα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Ταμειακή Διαχείριση
 • Κατηγορία Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

Καλημέρα.
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής που αφορά σε ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων:

Έχει ανέβει στο ΚΗΜΔΗΣ πρωτογενές αίτημα στις 29/3/2021 και αφορά στην Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών.
Στις 18/05/2021 έγινε από την ΟΕ η Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων), μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, η έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών καθώς και ο καθορισμός των όρων Διακήρυξης.
Η διακήρυξη ανέβηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 07/06/2021.

Η επιτροπή άνοιξε τις προσφορές (όχι τις οικονομικές), αλλά οι προμηθευτές δεν έχουν πρόσβαση ο ένας στα έγγραφα των άλλων.
Η διακήρυξη όμως γράφει ότι:

................"3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 05/07/2021 και ώρα 9:30 π.μ.
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές......................."


Σαν αναθέτουσα αρχή (τώρα που ένας οικονομικός φορέας δε μπορεί να δει την προσφορά του άλλου) τι πρέπει να κάνουμε. Να τους δώσουμε πρόσβαση; Κι αν ναι, πρέπει να υπάρχει κάποια απόφαση και τι βήματα πρέπει να ακολουθήσω ως χειρίστρια του ΕΣΗΔΗΣ;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων


Με εκτίμηση

Η υπάλληλος του Δήμου .........................
Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών

..................... .........................
Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΔΠΑΝΗΣ

Είναι νόμιμη η δαπάνη για υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία τευχών Δημοπράτησης του έργου Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ Ρ................. του Δήμου.
Σε ποιες περιπτώσεις η δαπάνη μπορεί να καταστεί μη νόμιμη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δαπάνες Γενικά

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΙΣ?
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ?
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/16 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ?
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ?

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις
 • Κατηγορία Τροποποιήσεις ν.4412/2016
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS