Menu
logo small

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιούλιος 2021

Αλλαγές και κατευθυντήριες οδηγίες που επέρχονται με την υπ’ αριθμ. οικ. 55040/2021(ΦΕΚ 3291/Β/26-07-2021) ΚΥΑ σχετικά με την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2022.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. οικ. 55040/2021(ΦΕΚ 3291/Β/26-07-2021) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης.»

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Αναλύσεις Θεμάτων

ΑΡΘΡΟ 107 ΤΟΥ Ν.4782/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021)
με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 και όπου στην παράγραφο 1 αναφέρεται ότι : «Κατά παρέκκλιση από τα αναφερόμενα, στο πρώτο εδάφιο, για την παραλαβή συμβάσεων υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και η παραλαβή γίνεται με βεβαίωση, που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται οι υπηρεσίες ή της υπηρεσίας, που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό με την απόφαση ανάθεσης. ».
Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε το σημείο που αναφέρει ότι η βεβαίωση εκδίδεται από τον προϊστάμενο υπηρεσίας εννοεί τον προϊστάμενο τμήματος ή τον προϊστάμενο Δ/νσης?

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις
 • Κατηγορία Τροποποιήσεις περί του Ν.4412/2016

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ, Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΑΔΟΧΟ,ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΝΕΘΕΣΕ ΓΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΑΛΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ:ΜΠΟΡΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ;
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις
 • Κατηγορία Κατάτμηση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΟΥ

Ο Δήμος καλείται να πληρώσει βεβαιωμένα πρόστιμα στη ΔΟΥ που δεν αφορούν φορολογικές παραβάσεις (πχ. πρόστιμα Λιμενικού Ταμείου, ΟΑΕΔ, Προστασίας του Πολίτη κλπ). Στο Δημόσιο λογιστικό δεν προβλέπεται ειδικός κωδικός.
Σε ποιους κωδικούς μπορούν να ενταχθούν οι προαναφερόμενες δαπάνες;

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Κληροδοτήματα
 • Κατηγορία Κωδικοί προϋπολογισμού δαπανών

1.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2. ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1 Μπορεί να καταβληθεί χιλιομετρική αποζημίωση για μετακίνηση εκτός έδρας υπαλλήλου που μετακινήθηκε με υπηρεσιακό όχημα;

2 Ο Δήμος μας δεν διαθέτει επίσημα συνεργείο για τις βασικές συντηρήσεις των οχημάτων. Οι συντηρήσεις-επισκευές τους ανατίθενται σύμφωνα με την Απόφαση του Υπ. Προεδρίας αριθ. 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349/75 τεύχος Β') σε ιδιωτικά συνεργεία ανάλογα με την εξειδίκευση τους. Στον Προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί ετήσιες πιστώσεις για υπηρεσίες και προμήθειες επισκευών – συντηρήσεων στο ύψος της απευθείας ανάθεσης (37.200,00 €).
Για κάθε δαπάνη που θα προκύψει (ανεξαρτήτως ύψους 1-37.200€) είναι αναγκαίο να τηρείται η διαδικασία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ για την Πρόσκληση, Απευθείας Aνάθεση, Σύμβαση;
Για το σύνολο της ετήσιας δαπάνης έχει ήδη αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ το πρωτογενές και εγκεκριμένο αίτημα.
Πώς θα αντιμετωπίσουμε τη δαπάνη μικρών επισκευών μέχρι 2.500,00 €; Θα πρέπει να αναρτούμε πρόσκληση και απόφαση ανάθεσης της επιτροπής; Θα υπογράφουμε σύμβαση και για μικρότερα των 2.500,00 ποσά;

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις, Δαπάνες Γενικά
 • Κατηγορία Έξοδα μετακίνησης

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Έχει ήδη εγκριθεί από το Δ.Σ. η πολιτιστική δράση μας για το 2021. Πρόσφατα προέκυψε ανάγκη επιπλέον εκδηλώσεων οι δαπάνες των οποίων είναι ομοειδείς με τις προγραμματισμένες.
Επειδή η αρμόδια υπηρεσία του δήμου είναι υποστελεχωμένη και πλήρως απασχολημένη με την οργάνωση των ήδη προγραμματισμένων εκδηλώσεων, αδυνατεί να υποστηρίξει τις νέες εκδηλώσεις. Έτσι η Δημοτική Αρχή προσανατολίζεται να αναθέσει την οργάνωση-υλοποίηση τους σε εταιρεία που ειδικεύεται στον κλάδο.
Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 28.000,00€ συμπεριλαμβ. ΦΠΑ.
Το ύψος των ομοειδών υπηρεσιών (π.χ. ηχητική κάλυψη, βιντεοσκόπηση, φιλοξενία, έντυπο υλικό κ.λ.π.) που θα προκύψουν και αυτών που ήδη εκτελούνται δεν υπερβαίνουν ανά είδος τις 37.200 €
Μπορεί ο Δήμος να αναθέσει την οργάνωση-υλοποίηση μεμονωμένων εκδηλώσεων λόγω αδυναμίας υλοποίησης τους από την αρμόδια υπηρεσία του;

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν.4147/2013 "Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές, συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους"
Υπάλληλος του Δήμου έχει υποβάλει αίτηση επικαλούμενος λόγους υγείας.
1. Εμπίπτει στους σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους;
2.Αν το Υπηρεσιακό συμβούλιο εκφράσει θετική γνώμη, υπάρχει ευχέρεια του Δημάρχου με ειδική αιτιολογία να μην χορηγήσει την άδεια καθώς γίνεται αναφορά στο άρθρο σε γνώμη και όχι σε σύμφωνη γνώμη;

ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Καλημέρα
ήθελα μια διευκρίνιση σχετικά με το αν είναι υποχρεωτικό τα δελτία αποστολής να περιέχονται στο ένταλμα πληρωμής ;
και αν η έλλειψή τους είναι λόγος μη εκκαθάρισης της δαπάνης
ευχαριστώ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Δαπάνες Γενικά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

Καλημέρα σας!
Το ερώτημα/προβληματισμό που θέλω να σας απευθύνω είναι:
Μπορώ ως ταμειακή υπηρεσία ένα (1) ΧΕΠ του οποίου ο λογαριασμός (ΚΑ) του προϋπολογισμού αναφέρει ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ 100% (ποσό 400.000,00€), να το εξοφλήσω εγώ μέσω ΕΣΠΑ 350.000,00€ και 50.000,00€ από ιδία ΕΣΟΔΑ;
Δεν θα έπρεπε οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου πριν την έκδοση/εξόφληση του ΧΕΠ
να είχαν προβεί στην αναμόρφωση/συμπλήρωση του σχετικού ΚΑ του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.

Για την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Α............................
Σ................... Γ...........

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Ταμειακή Διαχείριση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΩΡΕΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΩΡΙΣΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ,ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ;
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ;

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
 • Ενότητα Περιουσία
 • Κατηγορία Δωρεές - παραχωρήσεις
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS